งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “รักษ์คอมพิวเตอร์” (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม.

2 การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1

3 การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4

4 “รักษ์คอมพิวเตอร์” ตัวชี้วัดและสาระสำคัญ
การเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม การวัดความยาว การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ การสร้างของเล่นของใช้อย่างสร้างสรรค์ การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

5

6

7 “รักษ์คอมพิวเตอร์” ดูภาพที่ครูแสดงแล้วตอบคำถามต่อไปนี้
ตัวละครเหล่านั้นถูกสร้างมาได้อย่างไร คอมพิวเตอร์ใช้ทำอะไรได้อีก สำรวจคอมพิวเตอร์ อภิปรายวิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ทำแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 แล้วนำเสนอ

8

9

10 ท่านั่งใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

11 ที่มา: รายการโทรทัศน์ Thai PBS

12 “รักษ์คอมพิวเตอร์” ขั้นกำหนดปัญหาและความต้องการ
นักเรียนจะเชิญชวนให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์หรือดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีได้อย่างไร

13 “รักษ์คอมพิวเตอร์” ขั้นรวบรวมข้อมูล
- อภิปรายการเลือกทำป้ายข้อความเพื่อเชิญชวนผู้อื่นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด

14 ตัวอย่างป้ายข้อความ

15 วัสดุอุปกรณ์

16 “รักษ์คอมพิวเตอร์” ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ
ทำแบบบันทึกกิจกรรมที่ 2 ออกแบบป้ายข้อความได้อย่างไร นำเสนอผลงาน - ช่วยกันสร้างป้ายข้อความตามที่ออกแบบไว้

17 “รักษ์คอมพิวเตอร์” ขั้นประเมินผล
ทดลองติดตั้งป้ายข้อความโดยใช้แบบตรวจสอบชิ้นงาน แก้ไขปรับปรุง นำเสนอผลงาน ร่วมกันประเมินผลงาน ครูร่วมอภิปรายการปรับปรุงผลงาน ร่วมอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม

18 สะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม

19 References หนังสือเรียน สสวท. ที่มาของรูปประกอบ www.stemedthailand.org

20 Thank you for your attention and see you tomorrow


ดาวน์โหลด ppt โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google