งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยคณะวิทยากร ( สสวท. ครูและ คณาจารย์ ) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยคณะวิทยากร ( สสวท. ครูและ คณาจารย์ ) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยคณะวิทยากร ( สสวท. ครูและ คณาจารย์ ) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ” ( ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2)

2 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา www.stemedthailand.org

3 ช่วงชั้นที่ 4 ช่วงชั้นที่ 3 การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา www.stemedthailand.org

4 “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ” ตัวชี้วัดและสาระสำคัญ - การเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุและ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม - การวัดความยาว - การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ - การสร้างของเล่นของใช้อย่างสร้างสรรค์ - การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

5

6

7 “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ” ดูภาพที่ครูแสดงแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ - ตัวละครเหล่านั้นถูกสร้างมาได้อย่างไร - คอมพิวเตอร์ใช้ทำอะไรได้อีก - สำรวจคอมพิวเตอร์ - อภิปรายวิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ - ทำแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 แล้วนำเสนอ

8

9

10 ท่านั่งใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

11 ที่มา : รายการโทรทัศน์ Thai PBS

12 “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ” ขั้นกำหนดปัญหาและความต้องการ - นักเรียนจะเชิญชวนให้ผู้อื่นใช้ คอมพิวเตอร์หรือดูแลรักษา คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีได้อย่างไร

13 ขั้นรวบรวมข้อมูล - อภิปรายการเลือกทำป้ายข้อความ เพื่อเชิญชวนผู้อื่นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เรื่องใด “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ”

14 ตัวอย่างป้ายข้อความ

15 วัสดุอุปกรณ์

16 “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ” ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ - ทำแบบบันทึกกิจกรรมที่ 2 ออกแบบ ป้ายข้อความได้อย่างไร - นำเสนอผลงาน - ช่วยกันสร้างป้ายข้อความตามที่ ออกแบบไว้

17 “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ” ขั้นประเมินผล - ทดลองติดตั้งป้ายข้อความโดยใช้แบบตรวจสอบชิ้นงาน - แก้ไขปรับปรุง - นำเสนอผลงาน - ร่วมกันประเมินผลงาน - ครูร่วมอภิปรายการปรับปรุงผลงาน - ร่วมอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม

18 สะเต็มศึกษาและกระบวนการ ออกแบบ เชิงวิศวกรรม

19 References หนังสือเรียน สสวท. www.stemedthailand.org ที่มาของรูปประกอบ http://p.isanook.com/mv/0/ud/3/19370/mad-ss.jpg http://interested-movies.blogspot.com/2012/06/1-avatar.html http://www.imdb.com/title/tt0241527/?ref_=ttmd_md_nm http://www.imdb.com/title/tt0435761/ http://www2.mampost.com/movie/cartoon/view/The- Incredibles/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1% E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5 %E0%B8%99%E0%B9%8CHD.html

20 Thank you for your attention and see you tomorrow


ดาวน์โหลด ppt โดยคณะวิทยากร ( สสวท. ครูและ คณาจารย์ ) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “ รักษ์คอมพิวเตอร์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google