งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Colostrum: Food for Life น้ำนมเหลือง: อาหารเพื่อชีวิต ที่มา: ThePigSite Latest News September 2008 นสพ.วีริศ หิรัญเมฆาวนิช ฝ่ายขายและวิชาการ แผนกผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Colostrum: Food for Life น้ำนมเหลือง: อาหารเพื่อชีวิต ที่มา: ThePigSite Latest News September 2008 นสพ.วีริศ หิรัญเมฆาวนิช ฝ่ายขายและวิชาการ แผนกผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Colostrum: Food for Life น้ำนมเหลือง: อาหารเพื่อชีวิต ที่มา: ThePigSite Latest News September 2008 นสพ.วีริศ หิรัญเมฆาวนิช ฝ่ายขายและวิชาการ แผนกผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ บริษัทเมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด มือถือ: 084-700 4760 อีเมลล์: weerich.hirunmakhawanich@merial.com

2 Colostrum หรือน้ำนมเหลืองจะไหลออกจากเต้านมทันที หลังการคลอด ลูกสุกรแรกเกิดต้องได้รับ colostrum หรือน้ำนมเหลืองทันที ทำไม? น้ำนมเหลือง : อาหารเพื่อชีวิต (1)

3 Colostrum หรือน้ำนมเหลืองประกอบด้วย » “สารภูมิคุ้มกัน” อิมมูโนโกลบูลิน(immunoglobulins) ที่จำเป็นสำหรับสุกรแรกเกิดซึ่งใช้ในการต่อต้านเชื้อโรค » “สารอาหาร” ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ที่สำคัญ ต่อลูกสุกร น้ำนมเหลือง : อาหารเพื่อชีวิต (2)

4 ปริมาณ“สารภูมิคุ้มกัน”ชนิดต่างๆในน้ำนม น้ำนมเหลือง : อาหารเพื่อชีวิต (3)

5 ลูกสุกรแรกเกิดต้องการปริมาณน้ำนมเหลืองแตกต่างกัน ตั้งแต่ 200 ถึง 450 กรัมต่อตัว ปริมาณน้ำนมเหลืองที่ลูกสุกรแรกเกิดได้รับขึ้นอยู่กับ » ความสามารถในการดูดนมของลูกสุกร » ความสามารถในการผลิตน้ำนมของแม่สุกร ลูกสุกรแรกเกิดต้องได้รับน้ำนม เหลือง (1)

6 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตน้ำนมเหลืองของ แม่สุกร » ลำดับท้องของแม่สุกร » โภชนาการอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับน้ำนมเหลืองของลูกสุกร » ขนาดต่อครอก (จำนวนลูกสุกรต่อครอก) » ความแข็งแรงของลูกสุกรแรกคลอด (ความสามารถในการดูดนม) ลูกสุกรแรกเกิดต้องได้รับน้ำนม เหลือง (2)

7 ลูกสุกรแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยและไม่แข็งแรงอาจจะ ได้รับน้ำนมเหลืองที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหรือ ให้ประสิทธิภาพที่ดีในอนาคต ลูกสุกรแรกเกิดต้องได้รับน้ำนม เหลือง (3)

8 ช่วงเวลาและปริมาณการได้รับนมน้ำเหลืองสำคัญต่อ สุขภาพ, การพัฒนาอวัยวะ, ความอยู่รอด, และ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรแรกเกิด ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงปริมาณน้ำนมเหลืองน้อยที่สุดที่ลูก สุกรต้องได้รับ คำแนะนำทั่วๆไป: ลูกสุกรแรกเกิดต้องได้รับน้ำนมเหลือง อย่างน้อย 150-280 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทันที หลังจากที่คลอดออกมา จะเกิดอะไรขึ้นหากลูกสุกรได้รับน้ำนม เหลืองไม่เพียงพอ (1)

9 หลังจากลูกสุกรเกิดมาแล้ว 6 ชั่วโมง ระบบทางเดินอาหารจะ เริ่มปิดการดูดซึม “สารภูมิคุ้มกัน” และไม่สามารถใช้ ประโยชน์ “สารภูมิคุ้มกัน” ได้หลังจากที่เกิดมาแล้ว 24 ชั่วโมง ดังนั้น ลูกสุกรแรกเกิดจึงต้องได้รับน้ำนมเหลืองทันที ในช่วงแรกเกิด ถึง 6 ชั่วโมงหลังคลอด ลูกสุกรแรกเกิดจะ สามารถดูดซึม”สารภูมิคุ้มกัน” ที่จำเป็นต่อการป้องกันโรค ถ้าได้รับน้ำเนมหลืองไม่เพียงพอลูกสุกรจะมีความไวต่อการ เกิดโรค จะเกิดอะไรขึ้นหากลูกสุกรได้รับน้ำนม เหลืองไม่เพียงพอ (2)

10 % ความสามารถในการ ดูดซึมน้ำนมเหลือง ชั่วโมง หลังคลอด จะเกิดอะไรขึ้นหากลูกสุกรได้รับน้ำนม เหลืองไม่เพียงพอ (3)

11 การจัดการแม่สุกรอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้น้ำนมเหลือง ที่สูงเพียงพอต่อความต้องการของลูกสุกร โดย » กำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด ทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังการคลอด » จัดการด้านโภชนาการอาหารที่เหมาะสมในช่วงอุ้มท้อง และช่วงให้นม » ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่สุกรทุกตัวได้รับน้ำสะอาดอย่าง เพียงพอตลอดเวลา จะจัดการน้ำนมเหลืองอย่าง เหมาะสมได้อย่างไร (1)

12 LA unit Thailand ความเครียดSTRESSCortisol Depress Immunity Eat&Drinkdown ADG&FCRdown Susceptible to Disease to Disease จะจัดการน้ำนมเหลืองอย่าง เหมาะสมได้อย่างไร (2) กำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด ทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังการคลอด แม่สุกรต้อง “เย็นสบาย” ไม่เห็นแม่สุกรรอคลอดหอบ

13 LA unit Thailand จะจัดการน้ำนมเหลืองอย่าง เหมาะสมได้อย่างไร (3) จัดการด้านโภชนาการ อาหารที่เหมาะสมในช่วง อุ้มท้องและช่วงให้นม

14 LA unit Thailand จะจัดการน้ำนมเหลืองอย่าง เหมาะสมได้อย่างไร (4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่สุกรทุกตัวได้รับน้ำสะอาดอย่าง เพียงพอตลอดเวลา (ไม่ให้แม่สุกรท้องผูก) ปริมาณการไหลของน้ำในแม่สุกรอุ้มท้อง / แม่เลี้ยงลูก ต้องมากกว่า 1,500 มิลลิลิตรต่อนาที

15 LA unit Thailand จะจัดการน้ำนมเหลืองอย่าง เหมาะสมได้อย่างไร (5) ดูแลไม่ให้แม่สุกรท้องผูก (แม่สุกรทุกตัวได้รับน้ำ สะอาดอย่างเพียงพอตลอดเวลา) เต้านมอักเสบและแห้ง

16 การเฝ้าคลอด (Supervise farrowing) » เพื่อให้ลูกสุกรแรกเกิดได้รับน้ำนมเหลืองทันทีและ เพียงพอ การจัดการคลอดเป็นชุด (Batch farrowing) » ช่วยการจัดการแรงงานให้เพียงพอในช่วงเวลาที่ถึง กำหนดคลอด ทำอย่างไรให้ลูกสุกรได้รับน้ำนม เหลืองอย่างเพียงพอ (1)

17 การกำหนดเวลาคลอด (Synchronised farrowing) ที่ แน่นอน » จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน หรือยา ซึ่งควรปรึกษาสัตวแพทย์ การย้ายฝาก (Cross fostering) ให้ได้รับน้ำนมเหลืองที่ เพียงพอ » ควรย้ายฝากทันทีที่เป็นไปได้ (ภายใน 24 ชั่วโมง) ทำอย่างไรให้ลูกสุกรได้รับน้ำนม เหลืองอย่างเพียงพอ (2)

18 ถ้าแม่สุกรไม่มีน้ำนมเหลืองอาจใช้น้ำนมเหลืองจากวัว แทนได้ การเก็บน้ำนมเหลืองจากแม่สุกรที่ให้น้ำนมเหลืองเกิน ความต้องการ โดยการนำไปแช่แข็ง และนำมาละลายใช้ ในยามที่มีน้ำนมเหลืองไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ลูกสุกรแรกเกิด ทำอย่างไรให้ลูกสุกรได้รับน้ำนม เหลืองอย่างเพียงพอ (3)

19 จบการนำเสนอ LA unit Thailand Z!Z!Z! ขอบคุณ …. คร๊าบ


ดาวน์โหลด ppt 1 Colostrum: Food for Life น้ำนมเหลือง: อาหารเพื่อชีวิต ที่มา: ThePigSite Latest News September 2008 นสพ.วีริศ หิรัญเมฆาวนิช ฝ่ายขายและวิชาการ แผนกผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google