งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 หน่วยงานที่ทำการเยี่ยมสำรวจ
ห้องคลอด หอผู้ป่วยหลังคลอด

4 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยหลังคลอด เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การจัดลำดับความรุนแรงของมารดาหลังคลอด 2. การดูแลมารดาที่ความเสี่ยงสูง 3. ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของมารดาและทารกที่เฝ้าระวังพร้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง 4. ความพร้อมในภาวะฉุกเฉินของมารดาและทารก 5. การเตรียมความพร้อมของมารดาก่อนจำหน่าย 6. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

5 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยหลังคลอด
เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การเฝ้าระวังแผลติดเชื้อในมารดา / สะดือติดเชื้อในทารกทั้งขณะอยู่ใน รพ.และหลังจำหน่าย 2. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การทำความสะอาดเครื่องมือ 3. การจัด Zone สะอาดและสกปรก 4. การลำเลียงขยะติดเชื้อและผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 5. การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาด 6. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค

6 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยหลังคลอด
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของห้องคลอด

7 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย
ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยหลังคลอด การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 5. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ 6. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

8 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยหลังคลอด
การบริหารยา 1. การกำกับการใช้และการใช้ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High drug alert 3. การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 4. การบริหารยาค้าง stock 5. การให้วัคซีนที่จำเป็นแก่ทารก

9 ประเด็นคุณภาพ : หอผู้ป่วยหลังคลอด
การทบทวนเวชระเบียน 1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน 4. การรักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google