งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การจัดลำดับความรุนแรงของ มารดาหลังคลอด 2. การดูแลมารดาที่ความเสี่ยง สูง 3. ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของ มารดาและทารกที่เฝ้าระวังพร้อม แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การจัดลำดับความรุนแรงของ มารดาหลังคลอด 2. การดูแลมารดาที่ความเสี่ยง สูง 3. ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของ มารดาและทารกที่เฝ้าระวังพร้อม แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. การจัดลำดับความรุนแรงของ มารดาหลังคลอด 2. การดูแลมารดาที่ความเสี่ยง สูง 3. ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของ มารดาและทารกที่เฝ้าระวังพร้อม แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง 4. ความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน ของมารดาและทารก 5. การเตรียมความพร้อมของ มารดาก่อนจำหน่าย 6. กิจกรรมการสร้างเสริม สุขภาพ

5 1. การเฝ้าระวังแผลติดเชื้อใน มารดา / สะดือติดเชื้อในทารก ทั้งขณะอยู่ใน รพ. และหลัง จำหน่าย 5. การเลือกใช้น้ำยาทำความ สะอาด 3. การจัด Zone สะอาดและ สกปรก 4. การลำเลียงขยะติดเชื้อและ ผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 6. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค 2. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือ

6 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 4. การประสานของหน่วยงาน กับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก ของห้องคลอด 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดใน รอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ

7 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ ดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 3. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 6. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 5. ความพร้อมและความพอเพียง ของเครื่องมือ

8 1. การกำกับการใช้และการใช้ ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High drug alert 4. การบริหารยาค้าง stock 3. การเฝ้าระวังความ คลาดเคลื่อนทางยา 5. การให้วัคซีนที่จำเป็นแก่ ทารก

9 1. การพัฒนา / การออกแบบ เวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของ การบันทึกเวชระเบียน 4. การรักษาความลับในเวช ระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพ ในเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ ประโยชน์ในการทบทวน


ดาวน์โหลด ppt 1. การจัดลำดับความรุนแรงของ มารดาหลังคลอด 2. การดูแลมารดาที่ความเสี่ยง สูง 3. ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของ มารดาและทารกที่เฝ้าระวังพร้อม แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google