งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มี การผสม กลมกลืน และเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามธรรมชาติ มี ตัวอย่างให้เห็นในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มี การผสม กลมกลืน และเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามธรรมชาติ มี ตัวอย่างให้เห็นในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 * การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มี การผสม กลมกลืน และเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามธรรมชาติ มี ตัวอย่างให้เห็นในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ใน ประเทศจีน มี การเลี้ยงสุกรผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับประเทศไทย ในอดีตไม่มีระบบการเกษตรแบบผสมผสานที่ชัดเจนนัก ระบบ การเกษตรดั้งเดิมของไทยน่าจะใกล้เคียงกับระบบที่เรียกว่า “ ไร่ นาสวนผสม ” เนื่องจากเป็น ระบบการเกษตรที่มีเป้าหมายเพื่อการ ยังชีพ หรือเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน

3 * การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการจัดระบบของกิจกรรม การผลิตในไร่นา ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง ให้มีการผสมผสาน อย่างต่อเนื่องและเกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกัน โดยการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน น้ำ แสงแดดอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลย์ ของภาพแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่องและเกิดผลในการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากร ธรรมชาติด้วย ประเภทของระบบเกษตรแบบผสมผสาน มีดังนี้ 1. แบบดั้งเดิม เป็นประเภทที่มีการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้เป็น หลักในครัวเรือนหรือชุมชน 2. แบบกึ่งการค้า เป็นประเภทที่เกษตรกรผลิตสินค้า การเกษตรชนิดเดียวซึ่ง อาจจะเป็นข้าวหรือพืชไร่ก็ตาม โดย ผลิตเพื่อเป็นอาหารและเป็นรายได้ 3. แบบเชิงการค้า เป็น ประเภทที่เหมาะสมกับเกษตรกรก้าวหน้าซึ่งมี ประสบการณ์ และความสามารถในการผลิตเป็นแบบการค้า เช่น สามารถ ผลิตพืชและมีตลาดรองรับ ที่แน่นอน

4 * ความสำคัญของการทำเกษตรแบบผสมผสาน 1. เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาลงทุน เกษตรกรก็สามารถอยู่ได้ ยืนอยู่บนขาของตัวเองโดยมี ปัจจัยพื้นฐานสำหรับดำรงชีพที่ผลิตได้ 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โดยมีการจัดการเรื่องทุน ที่ดิน และ แรงงานอย่าง มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลผลิตต่อหน่วยการผลิต สูง 3. สร้างเสถียรภาพและความยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจและ สภาพแวดล้อมให้ เกิดขึ้นในไร่นาและครอบครัวการเกษตร 4. เกษตรแบบผสมผสานลดความเสี่ยงในการผลิต ในด้านการ ผลิตที่อาจ เสียหาย หรือความไม่แน่นอนและเสียเปรียบเรื่อง ราคา ตลอดจนไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ 6. เกษตรกรมีงานทำตลอดปี จะช่วยแก้ปัญหาการอพยพแรงงาน จากชนบท เข้าสู่เมือง ตัดปัญหาการขายแรงงาน การก่อ อาชญากรรม การค้ามนุษย์ เป็นต้น

5 * ผลที่เกิดจากการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 1. ผลระดับครัวเรือน 1.1 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ทำตามกำลังและศักยภาพแห่งตน เน้นการพึ่งตนเองในทุกๆ ด้าน สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) ซึ่งสามารถดำรง อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัย ภายนอก 1.3 เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยการผลิต ( ที่ดิน แรงงานและทุน ) 1.5 เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานให้สูงขึ้น เพราะไม่มีเศษ เหลือ แม้แต่มูลสัตว์ก็สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานและปุ๋ยได้ 1.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในระดับไร่นาให้ดีขึ้น มีสภาพเกื้อกูลกัน และ กันอย่างยั่งยืน 2. ผลในระดับชาติ 2.1 ช่วยลดพลังงานในการเกษตรลง เพราะสามารถหาได้จากผล พลอยได้ จากการผลิตในไร่นามาทดแทน เช่น ก๊าซชีวภาพปุ๋ย อินทรีย์ที่เกิดจากพืช ไม้ใช้สอยจากการ ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 2.2 การใช้แรงงานต่อเนื่องตลอดทั้งปีในระบบเกษตรแบบ ผสมผสานจะ ช่วยแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาขาย แรงงานในเมือง 2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพอุดม สมบูรณ์ที่มา http://chumphontrip.com/integrated- farming.htmlhttp://chumphontrip.com/integrated- farming.html


ดาวน์โหลด ppt * การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มี การผสม กลมกลืน และเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามธรรมชาติ มี ตัวอย่างให้เห็นในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google