งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกงานของ นักเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ถึง 1 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกงานของ นักเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ถึง 1 กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกงานของ นักเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2551 โดยนักเรียนที่มาฝึกงานครั้งนี้มี จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นางสาวนันท์ณิชา เพ็งบุบผา วิทยาลัยพณิชยการ ธนบุรี 2. นางสาวศิวพร อาชา วิทยาลัยพณิชย การธนบุรี ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากฝึกงาน ณ กอง โภชนาการ คือ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ ขั้นตอนการออกจดหมายราชการ การจัดส่ง เอกสาร และการพิมพ์งานโดย โปรแกรมต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายกว่าโปรแกรม Microsoft word และการนำความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ สะดวกและรวดเร็วเป็น อย่างมาก และยังทราบวิธีการใช้วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น รวมทั้งวิธีการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ของกอง โภชนาการ

2 นักเรียนฝึกงานอธิบายการ จัดอาหารว่าง ในปริมาณอาหารที่มีพลังงาน พอเหมาะ แก่ผู้ที่สนใจ เช่น น้ำส้ม 1 แก้ว ซาลาเปา 1 ลูก ชมพู่ 2 ชิ้น นิทรรศการ สาธารณสุขรวมใจทำดีเพื่อพ่อ ตั้งแต่ วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ บริเวณกระทรวง สาธารณสุข นิทรรศการสาธารณสุข รวมใจทำดีเพื่อพ่อ กอง โภชนาการ กรมอนามัย ได้บริการแจกข้าวไข่ เจียวฟรี กับผู้ที่มาชมงาน ซึ่งข้าวเป็นข้าวกล้องที่ให้ พลังงานสูง

3 ความประทับใจจากการมาฝึกงานที่ กอง โภชนาการ กรมอนามัย 1. การทำงานอย่างมีระบบและขั้นตอน 2. ความรอบคอบต้องมีอยู่ในทุกขั้นตอน ของการทำงาน 3. มีอุปกรณ์ในการทำงานเพียงพอ และ ทันสมัย 4. การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ต่อนักเรียนฝึกงานทุกคน นางสาวนันท์ณิชา เพ็งบุบผา นางสาวศิวพร อาชา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 25 มกราคม 2551


ดาวน์โหลด ppt การฝึกงานของ นักเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ กองโภชนาการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ถึง 1 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google