งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศน์การใช้ ห้องสมุด วันที่ 25 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศน์การใช้ ห้องสมุด วันที่ 25 สิงหาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศน์การใช้ ห้องสมุด วันที่ 25 สิงหาคม 2557

2 ระบบการจัดเก็บหนังสือ 1. ระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System) หรือระบบ L.C.ระบบ L.C. ห้องสมุดโดยทั่วไปได้มี การจัดเก็บหนังสือ โดยแบ่ง หนังสือออกเป็นหมวดหมู่ ตามเนื้อหาของหนังสือ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ สืบค้นของผู้ใช้ ระบบการจัด หมวดหมู่ซึ่งใช้กันทั่วไปนั้น มีหลายระบบด้วยกัน แต่ที่ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ระบบ คือ

3 ระบบการจัดเก็บหนังสือ ( ต่อ ) และมีระบบการ จัดเก็บเอกสารเฉพาะ ด้านการแพทย์ ที่นิยม ใช้ คือ ระบบหอสมุด แพทย์แห่งชาติ อเมริกัน (National Library of Medicine Classification) หรือ ระบบ NLM 2. ระบบทศนิยม ดิวอี้ (Dewey Decimal Classification System) หรือระบบ D.C.

4 เวลาเปิดบริการของห้องสมุด เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น. ภาคฤดูร้อน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น. ปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น. ปิดบริการวันหยุดนักขัต ฤกษ์

5 บริการของห้องสมุด 4. บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) 5. บริการยืมหนังสือต่อ ด้วยตนเอง (Self - Renew) ผ่าน WebOPAC ผ่าน WebOPAC 6. บริการจองหนังสือ ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 7. บริการหนังสือสำรอง 1. บริการทำบัตรสมาชิก 2. บริการยืม – คืน หนังสือ สื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย 3. บริการเครื่องยืม หนังสืออัตโนมัติด้วย ตนเอง (Self Check)

6 12. บริการพิมพ์และ สำเนาเอกสาร ระบบออนไลน์ 13. บริการ ห้องปฏิบัติการทาง ภาษา 14. บริการห้องมินิเธีย เตอร์ บริการของห้องสมุด ( ต่อ ) 8. บริการฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 9. บริการยืมระหว่าง ห้องสมุด 10. บริการห้องอ่าน หนังสือ 24 ชั่วโมง 11. บริการห้อง คอมพิวเตอร์

7 19. บริการห้องเธีย เตอร์ 20. ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด แนะนำ และฝึกอบรมการ ใช้ฐานข้อมูล แก่ผู้ใช้บริการ ห้องสมุด บริการของห้องสมุด ( ต่อ ) 15. บริการห้องศึกษา กลุ่ม 16. บริการห้อง มัลติมีเดีย 17. บริการห้อง ประชุม 18. บริการห้องศึกษา เดี่ยว

8 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืม 1. หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และ โครงงานของนิสิต 2. สื่อโสตทัศน์ ( วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง ) 3. สื่อมัลติมีเดีย ( ซีดีรอม วีซีดี และดีวีดี )

9 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด ( ต่อ ) ทรัพยากร สารสนเทศที่ไม่ให้ยืม เป็นทรัพยากร สารสนเทศที่ให้ใช้ภายใน ห้องสมุด หรือให้ยืมไป ถ่ายเอกสารเท่านั้น ซึ่งต้องคืนใน ระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ฉบับ ปัจจุบันและฉบับ ล่วงเวลา

10 การยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ การยืม สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สมาชิก จำนวน เล่ม ระยะเวลายืมการยืมต่อ ค่าปรับ / รายการ ไทยอังกฤษ ระยะ เวลา จำนวน ยืมต่อก่อน วันกำหนด ส่ง หนังสือทั่วไป และ วิทยานิพนธ์ อาจารย์ 20 1 เดือน 2 ครั้ง 7 วัน วันละ 5 บาท / รายการ บุคลากร 15 1 เดือน 1 ครั้ง 2 วัน นิสิตปริญญาตรี 1010 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 1 ครั้ง 2 วัน นิสิตปริญญาโท 15 นิสิตปริญญาเอก 20 บุคคลภายนอก 4

11 การยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ การยืมสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย สมาชิก สื่อโสตทัศน์สื่อมัลติมีเดีย กำหนด เวลายืม การยืมต่อ ก่อนวัน กำหนดส่ง ค่าปรับ / รายการ VDOTAPECDVCDDVD อาจารย์ 55 7 วัน 2 วัน วันละ 10 บาท / รายการ บุคลากร นิสิตปริญญาตรี 55 3 วัน 2 วัน นิสิตปริญญาโท หมายเหตุ การยืมต่อรายการเดิมได้ 1 ครั้ง

12 ข้อปฏิบัติในการยืม-คืนทรัพยากร สารสนเทศ 1. ผู้ยืม ต้องใช้บัตรประจำตัวนิสิตของ ตนเองเท่านั้นในการยืม 2. ทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ยืมไป ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ ทุกรายการที่ครอบครอง 3. ผู้ยืมที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศเกิน กำหนดเป็นเวลา 30 วันทำการ จะถูกตัดสิทธิ์การยืม ในกรณีที่เป็นนิสิตจะ ไม่ได้รับอนุญาตให้ ลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป และจะ ไม่ได้รับใบรับรองปริญญา บัตรจนกว่าจะคืนทรัพยากรสารสนเทศ 4. ผู้ยืมต้องรับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศ ที่ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่า กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

13 ความรับผิดชอบต่อทรัพยากร สารสนเทศ 1. ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ เมื่อ ทรัพยากรสารสนเทศชำรุด เสียหาย หรือสูญหายไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น 2. เมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ผู้ ยืมจะต้องนำไปซ่อมแซม 3. เมื่อมีการสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ โดยการซื้อรายการเดิม หรือ รายการใหม่ 4. หากมีการสูญหาย ให้รีบมาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่เพื่อหยุดค่าปรับ ณ วันที่แจ้งและจะต้องดำเนินจัดหา มาคืนภายใน 15 วัน

14 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมกางเกงขา สั้น เสื้อกล้าม 2. นำของมีค่าติดตัวไปด้วยเสมอ หากสูญหาย ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ 3. ไม่ส่งเสียงดัง หรือทำการใดๆ รบกวนผู้อื่น 4. ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามา รับประทานในห้องสมุด 5. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด หรือบริเวณ ห้องสมุดโดยเด็ดขาด 6. ห้ามทำลายทรัพยากรสารสนเทศ หรือ ทรัพย์สินของห้องสมุดโดยเด็ดขาด 7. ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกจาก ห้องสมุด โดยมิได้ยืม 8. การใช้บริการห้องสมุดต้องแสดงบัตร ประจำตัวนิสิต ข้อปฏิบัติการใช้บริการห้องสมุด

15 1. ฐานข้อมูล ASCE 2. ฐานข้อมูล ASME 3. ฐานข้อมูล IEEE 4. ฐานข้อมูล World Scientific eBooks 5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 6. ฐานข้อมูล ThaiLis Digital Collection ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

16 ฐานข้อมูล ASCE

17 ฐานข้อมูล ASME

18 ฐานข้อมูล IEEE

19 ฐานข้อมูล World Scientific eBooks


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศน์การใช้ ห้องสมุด วันที่ 25 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google