งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศน์การใช้ห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศน์การใช้ห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศน์การใช้ห้องสมุด
วันที่ 25 สิงหาคม 2557

2 ระบบการจัดเก็บหนังสือ
ห้องสมุดโดยทั่วไปได้มีการจัดเก็บหนังสือ โดยแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหาของหนังสือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นของผู้ใช้ ระบบการจัดหมวดหมู่ซึ่งใช้กันทั่วไปนั้น มีหลายระบบด้วยกัน แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมีอยู่ 2 ระบบ คือ 1. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System) หรือระบบ L.C.

3 ระบบการจัดเก็บหนังสือ (ต่อ)
2. ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification System) หรือระบบ D.C. และมีระบบการจัดเก็บเอกสารเฉพาะด้านการแพทย์ ที่นิยมใช้ คือ ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine Classification) หรือระบบ NLM

4 เวลาเปิดบริการของห้องสมุด
เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ น. วันเสาร์ - อาทิตย์ น. ภาคฤดูร้อน วันจันทร์ - ศุกร์ น. ปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ - อาทิตย์ น. ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

5 บริการของห้องสมุด 1. บริการทำบัตรสมาชิก
2. บริการยืม – คืนหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย 3. บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วย ตนเอง (Self Check) 4. บริการตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) 5. บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Self - Renew) ผ่าน WebOPAC 6. บริการจองหนังสือผ่านอินเตอร์เน็ต หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 7. บริการหนังสือสำรอง

6 บริการของห้องสมุด (ต่อ)
8. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 9. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 10. บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง 11. บริการห้องคอมพิวเตอร์ 12. บริการพิมพ์และสำเนาเอกสาร ระบบออนไลน์ 13. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา 14. บริการห้องมินิเธียเตอร์

7 บริการของห้องสมุด (ต่อ)
15. บริการห้องศึกษากลุ่ม 16. บริการห้องมัลติมีเดีย 17. บริการห้องประชุม 18. บริการห้องศึกษาเดี่ยว 19. บริการห้องเธียเตอร์ 20. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด แนะนำ และฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด

8 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืม 1. หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และโครงงานของนิสิต 2. สื่อโสตทัศน์ (วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง) 3. สื่อมัลติมีเดีย (ซีดีรอม วีซีดี และดีวีดี)

9 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ต่อ)
ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ให้ยืม เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ใช้ภายในห้องสมุด หรือให้ยืมไปถ่ายเอกสารเท่านั้น ซึ่งต้องคืนในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา

10 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
การยืมสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สมาชิก จำนวนเล่ม ระยะเวลายืม การยืมต่อ  ค่าปรับ /รายการ ไทย อังกฤษ ระยะ เวลา จำนวน ยืมต่อก่อนวันกำหนดส่ง หนังสือทั่วไป และ วิทยานิพนธ์ อาจารย์ 20 1 เดือน 2 ครั้ง 7 วัน วันละ 5 บาท/ รายการ บุคลากร 15 1 ครั้ง 2 วัน นิสิตปริญญาตรี 10 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ ครั้ง นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก บุคคลภายนอก 4

11 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
การยืมสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย สมาชิก สื่อโสตทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย กำหนด เวลายืม การยืมต่อก่อนวันกำหนดส่ง ค่าปรับ/ รายการ VDO TAPE CD VCD DVD อาจารย์ 5 7 วัน 2 วัน วันละ 10 บาท/ รายการ บุคลากร นิสิตปริญญาตรี 3 วัน นิสิตปริญญาโท หมายเหตุ การยืมต่อรายการเดิมได้ 1 ครั้ง

12 ข้อปฏิบัติในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
1. ผู้ยืม ต้องใช้บัตรประจำตัวนิสิตของตนเองเท่านั้นในการยืม 2. ทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ยืมไป ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ ทุกรายการที่ครอบครอง 3. ผู้ยืมที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดเป็นเวลา 30 วันทำการ จะถูกตัดสิทธิ์การยืม ในกรณีที่เป็นนิสิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ ลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป และจะไม่ได้รับใบรับรองปริญญา บัตรจนกว่าจะคืนทรัพยากรสารสนเทศ 4. ผู้ยืมต้องรับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่า กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

13 ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสารสนเทศ
1. ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ เมื่อทรัพยากรสารสนเทศชำรุด เสียหาย หรือสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 2. เมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ผู้ยืมจะต้องนำไปซ่อมแซม 3. เมื่อมีการสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้โดยการซื้อรายการเดิม หรือ รายการใหม่ 4. หากมีการสูญหาย ให้รีบมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อหยุดค่าปรับ ณ วันที่แจ้งและจะต้องดำเนินจัดหามาคืนภายใน 15 วัน

14 ข้อปฏิบัติการใช้บริการห้องสมุด
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม 2. นำของมีค่าติดตัวไปด้วยเสมอ หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ 3. ไม่ส่งเสียงดัง หรือทำการใดๆ รบกวนผู้อื่น 4. ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด 5. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด หรือบริเวณห้องสมุดโดยเด็ดขาด 6. ห้ามทำลายทรัพยากรสารสนเทศ หรือทรัพย์สินของห้องสมุดโดยเด็ดขาด 7. ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด โดยมิได้ยืม 8. การใช้บริการห้องสมุดต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต

15 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1. ฐานข้อมูล ASCE 2. ฐานข้อมูล ASME 3. ฐานข้อมูล IEEE 4. ฐานข้อมูล World Scientific eBooks 5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 6. ฐานข้อมูล ThaiLis Digital Collection

16 ฐานข้อมูล ASCE

17 ฐานข้อมูล ASME

18 ฐานข้อมูล IEEE

19 ฐานข้อมูล World Scientific eBooks


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศน์การใช้ห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google