งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำ เข้า ผู้ส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำ เข้า ผู้ส่งออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำ เข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ ( แบบวอ./ อก.7) โดย ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้า กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ. ศ. 2547

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ผู้นำเข้า ส่งออกวัตถุอันตราย ( ยกเว้นวัตถุ อันตรายที่มีการควบคุมพิเศษ ) สามารถแจ้ง ข้อเท็จจริงได้โดยผ่านทาง Internet ซึ่งต้องขอ ใช้บริการและเสียค่าบริการรายปี

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. การขอใช้บริการ ยื่นเอกสารตามแบบ วอ./ อก. 7.3 ( ท้ายประกาศ ) ต่อสำนักควบคุมวัตถุ อันตราย กรมโรงงาน พร้อมเอกสาร กรณีเป็น นิติบุคคล 1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล 2) สำเนาบัตรประชาชน / พาสปอร์ต ผู้มีอำนาจ ทำการแทน 3) หนังสือมอบอำนาจ 2. หากต้องการยกเลิกให้แจ้งล่วงหน้า 15 วัน 3. ขั้นตอนแจ้งข้อมูล 1) log in 2) แจ้งข้อมูลตามรายการที่ปรากฏ 3) ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง 4) พิมพ์รายการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำ เข้า ผู้ส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google