งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านปอแดง หมู่ 6 ต. ขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านปอแดง หมู่ 6 ต. ขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านปอแดง หมู่ 6 ต. ขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

2 ประวัติความเป็นมา บ้านปอแดงตั้งเมื่อพ. ศ. 2438 เดิมเป็นบ้านโคก ป่าปอแดง ต่อมาได้มี นายทหารรอด นายเหล็ก ชาวบ้านขามเฒ่า ต่อมาหลวงพระกลาง พระพิพิธ นายเพชร และนายแขกชาวบ้านใคร่นุ่น ก็ได้ อพยพมาอยู่ด้วย ได้บุกเบิก ถางโคกป่าปอแดงต่อไป และได้ตั้งบ้านเรือน ขึ้น จนกลายเป็นหมู่บ้าน ขนาดย่อมๆ และคนอื่นๆจากบ้านขามเฒ่าบ้าน ใคร่นุ่นก็ได้อพยพกันมา เรื่อยๆ จากนั้นทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่า หมู่บ้านนี้เหมาะสมที่จะตั้งเป็น หมู่บ้านได้ จึงได้ปรึกษาหารือกันตั้งชื่อเป็น “ บ้านดอนปอแดง ” ขึ้นด้วย เหตุที่มีป่าปอแดงมากนั้นเอง

3 ที่ตั้งและอาณาเขต หมู่บ้านบ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่า พัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นหมู่บ้านขยายแต่มีขนาด ค่อนข้างใหญ่ และอยู่ห่างจากตัว อำเภอกันทรวิชัย ตามเส้นทางหลวงกันทรวิชัย - มหาสารคาม ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างตัวอำเภอเมืองตามเส้นทาง มหาสารคาม - กันทรวิชัย ยาว ประมาณ 8 กิโลเมตร ส่วนทางเข้าหมู่บ้านจะมีทาง แยกอยู่ขวามือ เมื่อเดินทางเข้า อำเภอกันทรวิชัยถนนเป็นทางลาดยางมีระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร บ้านปอแดง จะอยู่ฝั่งขวามือของถนนเข้าหมู่บ้าน สำหรับตัวหมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับทุ่งนา ทิศใต้ ติดต่อกับห้วยกุดโดก ถัดไป คือ บ้านใคร่นุ่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านขามเฒ่า พัฒนา ทิศตะวันตก ติดต่อกับวัด ป่าวังเลิง ถัดไปคือบ้านหัวขัว

4 สภาพทั่วไปของสังคม สภาพทางการเมืองการปกครอง สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสุขภาพอนามัย สภาพทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม สภาพทางการศึกษา สภาพทางสังคม สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ

5 ผู้ใหญ่บ้านบ้านปอแดงคนปัจจุบัน นาย พิทยา วงศ์สุรินทร์

6 วัดสว่างอรุณ บ้านปอแดง

7 ประวัติวัดสว่างอรุณ วัดสว่างอรุณบ้านปอแดงตั้งเมื่อ พ. ศ.2466 โดยการนำของนายบุญจันทร์ ไชยอาจ ผู้ใหญ่บ้านปอแดงได้ชักชวน ลูกบ้าน ได้สร้างขึ้นด้วยไม้ 1 หลังสาม ห้องพื้นกระดานหลังคามุงแฝกฝาแผง พร้อมเฉลียงต่อจากกุฏิ 3 ห้องพื้น กระดานไม้ตีฝาปล่อยโล่ง เมื่อ พ. ศ.2467 ได้สร้างศาลาการเปรียญด้วยไม้ 1 หลัง 4 ห้องพื้นกระดานหลังคามุงแฝกไม้ตีฝา ปล่อยโล่ง ต่อมาเมื่อพ. ศ.2481 ศาลาการ เปรียญได้เปลี่ยนหลังคามุงด้วยสังกะสี ต่อมาเมื่อพ. ศ. 2481 ได้เปลี่ยนหลังคามุง ด้วยสังกะสีทั้งกุฏิและศาลาการเปรียญ พร้อมกันทั้ง 2 หลังในปีนั้น

8 ดอนปู่ตา

9 หมอสูตรประจำหมู่บ้าน นาย น้อย เผื่อนผึ้ง

10 หมอธรรมประจำหมู่บ้าน นาย หนูจันทร์ กองชา

11 โรงเรียนบ้านปอแดง

12 ประวัติโรงเรียน เดิมหมู่บ้านนี้ ไปเรียนที่โรงเรียนบ้าน ข้ามเฒ่า ( ขามเฒ่าผดุงศิลป์ ) แต่ว่านักเรียน ของโรงเรียนที่บ้าน ได้อาศัยศาลาการเปรียญ วัดบ้านปอแดงเป็นสถานที่ทำการสอนนักเรียน เดิมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2486 ทางอำเภอ ได้แต่งตั้งให้นายวีระ อินศร มาเป็นประธานใน การ จัดตั้งให้ชื่อว่า โรงเรียนวัดบ้านปอแดงและ แต่งตั้งให้นายสุข คำลือชา ครูโรงเรียนบ้าน วังบัว ( วังบัวสามัคคีวิทยา ) มาดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2486 และได้แต่งตั้ง ให้ นายอาจ ฤทิธ์ทรงเมือง ครูโรงเรียนบ้านหัวขัว ( อุตสาหราษฎร์วิทยา ) มาดำรงตำแหน่งครูน้อยโรงเรียนนี้อีก รวม เป็นครู 2 คน

13 ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน

14 ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

15

16 สรุป 1. สภาพทั่วไปของบ้านปอแดง ชุมชนบ้านปอแดงจัดได้ว่าเป็นชุมชนที่มี ความพร้อมทางด้านสังคมและกายภาพดังนี้ 1.1 ทางด้านสังคม มีวัดและโรงเรียน ซึ่งเป็นศูนย์ รวมทางวัฒนธรรมและทางการศึกษา ชาวบ้านทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ทุกกิจกรรมที่จะได้จัดขึ้น 1.2 ทางด้านกายภาพ มีแหล่งน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคใน ครัวเรือนและทำเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนที่ตก ตามฤดูกาลถึงแม้ว่าบางปีอาจจะตกล้าช้า กว่าปกติ ทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านการ คมนาคมมีความสะดวกสบาย บ้านเรือนก็มี การจัดที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

17 จบการนำเสนอ นางสาว กาญจนา ไตยวรรณ รหัส 454303101 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ 4.3


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านปอแดง หมู่ 6 ต. ขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google