งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่นบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขอน ยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่นบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขอน ยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่นบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขอน ยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

2

3 ประวัติบ้านดอนยม บ้านดอนยม จัดตั้งขั้นเมื่อ ประมาณปี พ. ศ. 2467 โดยการนำ ของนายคูณ และนายกองได้พา ลูกหลานมาจากบ้านดอนวียงจันทร์ ต. ท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม มาตั้งบ้านเรือนทาง ตะวันออกของป่าดอนยม นอกจากนี้ นางจันทร์ นายนำ นายแสง นางคำ นายเนียม นายวัน ได้พากันถือเอา บริเวณสวนเก่าซึ่งมีความรกร้างมา ปลูกบ้านเรือนติดต่อกัน ซึ่งการตั้ง หมู่บ้านครั้งแรกมีบ้านเรือนทั้งหมด 18 หลัง และเนื่องจากมีต้องมะยม มากจึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านดอน ยม ”

4 ข้อมูลทั่วไป บ้านดอนยมมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 1,180 ไร่ ซึ่งมีจำนวน ครัวเรือนทั้งหมด 92 ครัวเรือน และมีจำนวนประชากร 360 คน เป็นชาย 189 หญิง 171 ซึ่งมี การประกอบอาชีพต่างๆ ดังนี้ ทำ นา 56 ครัวเรือน ค้าขาย 10 ครัวเรือน รับราชการ 24 ครัวเรือน ช่าง 11 ครัวเรือน

5 การปกครอง บ้านดอนยมมีผู้ใหญ่บ้านปกครองจากอดีต จนถึงปัจจุบันทั้งหมด 7 คน คือ 1. ผู้ใหญ่ทำ เหล่าสมบัติ 2. ผู้ใหญ่เคน 3. ผู้ใหญ่สิม วรรณภักดี 4. ผู้ใหญ่ดำ จันทร์หาญ 5. ผู้ใหญ่จันทร์ สุทธิ 6. ผู้ใหญ่สามารถ ศรียศ 7. ผู้ใหญ่สถิตย์ แพงจันทร์ ( คนปัจจุบัน )

6 บ้านดอนยมมีคณะกรรมการ หมู่บ้าน 13 คน ซึ่งจะแบ่งการ ปกครองออกเป็น 4 คุ้ม คือ คุ้มจันทร์หอม 32 ครัวเรือน คุ้มตูมหวาน 18 ครัวเรือน คุ้มไผ่ล้อม 18 ครัวเรือน คุ้มดอนยม 24 ครัวเรือน

7 สภาพเศรษฐกิจ ชาวบ้านดอนยมมีรายได้ เฉลี่ย 34,534 บาท / คน / ปี โดยในครัวเรือนมีการออม ทรัพย์ร้อยละ 100 ของ ครัวเรือนทั้งหมด มีผลผลิตที่ จำหน่ายสู่ตลาดภายในและ ภายนอกชุมชน ได้แก่ ข้าวเปลือก ผ้าฝ้าย เสื้อผ้า สำเร็จรูป ปลากดุก กบ ไก่ และมีหอพักที่ดำเนินการโดย คนในชุมชน 2 หลัง และบ้าน เช่าอีก 1 หลัง

8 กลุ่มกิจการหมู่บ้าน มีจำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. ร้านค้าชุมชน จำนวนสมาชิก 107 คน โดยมีนายโรมรัน เหล่าสมบัติ เป็นประธาน

9 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีสมาชิก ทั้งหมด 143 คน โดยมีนายสถิต แพง จันทร์ เป็นประธาน 3. กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา มีสมาชิกจำนวน 56 คน โดยมีนายสมร นครเรียบ เป็น ประธาน 4. กลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ มีสมาชิกจำนวน 56 คน โดยมีนายทองสุข ชาภูคำ เป็น ประธาน 5. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ มีสมาชิกจำนวน 30 คน โดยมีนายบุญศรี เนื่องวงษา เป็นประธาน 6. กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านดอนยม ทอผ้า มีจำนวนสมาชิกจำนวน 48 คน โดยมี นางบุญรอด ละอองคำ เป็นประธาน

10 กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2543 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 143 คน สัจจะรายเดือน 10,220 บาท เงิน สัจจะสะสมทั้งสิ้น 329,503 บาท กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีสมาชิกจำนวน 105 คน ร้านค้าชุมชนมีสมาชิก 107 คน มีการปันผลทุก 6 เดือน

11 ศาสนาและประเพณี ชาวบ้านดอนยมส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ โดยมีวัดประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง คือ วัดบ้านดอนยม ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2528 มีพระสงฆ์จำนวน 4 องค์ โดยมีอธิการม้อง จันทะโร เป็นเจ้าอาวาสวัด ในด้านประเพณี ชาบ้านดอนยมปฏิบัติตามฮีต 12 ครอง 14

12 ดอนปู่ตา ดอนปู่ตาของหมู่บ้านดอนยม ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ. ศ. 2488 ซึ่ง ตั้งหลังจากก่อตั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านมี ความเชื่อว่าดอนปู่ตานั้นจะรักษาบ้าน และจะมีการเลี้ยงปู่ตาในเดือนสาม ของทุกปีก่อนที่จะทำนา

13 ปู่จั้มของหมู่บ้านดอนยมจากอดีตถึง ปัจจุบัน มีทั้งหมด 6 คน 1. พ่อใหญ่เจ้ย 2. พ่อใหญ่จารย์ยา 3. พ่อใหญ่จารย์สิม 4. พ่อใหญ่จารย์อ้วย 5. พ่อใหญ่พรม 6. พ่อใหญ่วิเชียร ชาภูคำ คน ปัจจุบัน

14 พ่อใหญ่วิเชียร ชาภูคำ อายุ 67 ปี เกิดวันที่ 14 มีนาคม พ. ศ. 2482 บ้านเลขที่ 4 บ้านดอนยม ตำบลท่าขอน ยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม เป็นปู่จั้มมาตั้งแต่ พ. ศ. 2528 – 2549 เป็นเวลา 21 ปี

15 ผลิตภัณ ฑ์

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม กลุ่มทอผ้า ประวัติความเป็นมา กลุ่มพัฒนาอาชีพ ทอผ้า ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 7 บ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2546 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประชุม ขึ้นเพื่ออยากให้มีการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน เพื่อเสริมรายได้ จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มทอ ผ้าขึ้นมา และได้รับทุนสนับสนุนจากสถาน เอกอัครราชทูตแคนานา ปัจจุบันมีสมาชิก 48 คน

17 วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 1. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม 2. เพื่อพัฒนาทักษะและสร้าง ประสบการณ์ของสมาชิกได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ 3. เพื่อหางบประมาณสนับสนุนใน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการ ดำเนินงานและพัฒนาอาชีพต่างๆ และ หาทุนหมุนเวียนบริหารจัดการกลุ่ม ให้ กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีความมั่นคง ยิ่งขึ้น

18 นางบุญรอด ละอองคำ ประธาน กลุ่มทอผ้า บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 7 บ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม

19 อุปกรณ์ 1. กี่ทอผ้า

20 2. ฟันหวี หรือฟืม

21 3. ไม้เหยียบหูก

22 4. อั๊ก

23 5. ไน

24 6. กระสวย

25 7. หลอดด้าย

26 8. กง

27 ขั้นตอนการผลิต 1. กวักด้ายใส่อั๊ก

28 2. สืบหลักค้น 3. สืบด้ายใส่ฟืม

29 4. สืบด้ายเสร็จแล้ว นำฟืม มาใส่กี่ทอผ้า 5. ปั่นด้ายใส่หลอดด้าย

30 6. นำหลอดด้ายใส่ กระสวย 7. แล้วจากนั้นนำไป ทอผ้าได้

31 ผ้าที่ทอเสร็จแล้ว

32 ผ้าที่ทอแล้วนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์

33 โดย นางสาวเพ็ญพักตร์ คณะมะ 464303102 โปรแกรมวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิ ศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่นบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขอน ยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google