งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย วิชัย ยุชังกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย วิชัย ยุชังกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 นาย วิชัย ยุชังกูล

5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่ โรงเรียนบ้านไร่เดิม ( ประถมปลาย ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้ แต่งตั้ง นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) มารักษาการตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ 1. นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้าน ไร่ ) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันตำบลบ้านไร่ ) 4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

6

7 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่ง การเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานเทียบเคียง มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน

8 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐาน การศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตาม มาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบ บริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา

9 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. บุคลากรมีความรู้ความสารถตามมาตรฐาน วิชาชีพ 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหาร จัดการเชิงคุณภาพ 5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วม

10 ชั้นชายหญิงรวมห้องเรียน มัธยมตอนต้น ม ม ม รวม มัธยมตอนปลาย ม ม ม รวมทั้งหมด

11 มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

12 ฟ้า - ขาว

13 The end


ดาวน์โหลด ppt นาย วิชัย ยุชังกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google