งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย วิชัย ยุชังกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย วิชัย ยุชังกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 นาย วิชัย ยุชังกูล

5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่ โรงเรียนบ้านไร่เดิม ( ประถมปลาย ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2514 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้ แต่งตั้ง นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) มารักษาการตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ 1. นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้าน ไร่ ) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันตำบลบ้านไร่ ) 4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

6

7 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่ง การเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานเทียบเคียง มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน

8 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐาน การศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตาม มาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบ บริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา

9 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. บุคลากรมีความรู้ความสารถตามมาตรฐาน วิชาชีพ 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหาร จัดการเชิงคุณภาพ 5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วม

10 ชั้นชายหญิงรวมห้องเรียน มัธยมตอนต้น ม.1 1301332637 ม.2 1251192447 ม.3 1441212657 รวม 39937377221 มัธยมตอนปลาย ม.4 861502366 ม.5 861332196 ม.6 701091795 รวมทั้งหมด 641765140638

11 มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

12 ฟ้า - ขาว

13 The end


ดาวน์โหลด ppt นาย วิชัย ยุชังกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมี นักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google