งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่น ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคก ก่อง ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ. โคกก่อง ต. หนองแดง อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่น ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคก ก่อง ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ. โคกก่อง ต. หนองแดง อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่น ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคก ก่อง ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ. โคกก่อง ต. หนองแดง อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม

2 ประวัติหมู่บ้าน บ้านโคกก่องแยกการปกครองออกมาจาก บ้านสำโรงเมื่อ พ. ศ. 2519 ปัจจุบันเป็น 1 ใน 10 ของตำบลหนองแดง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้านและมีผู้ใหญ่บ้านดังนี้ 1. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 นายชัย ปะ ผาลา ผู้ใหญ่บ้าน 2. บ้านนาด่าน หมู่ที่ 2 นายสำลี ประทุมนอก ผู้ใหญ่บ้าน 3. บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3 นายสุวรรณ จันทะปาขาว ผู้ใหญ่บ้าน 4. บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 นายชิด จันทจร ผู้ใหญ่บ้าน 5. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 นายจำกัด วงศ์คำจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน

3 6. บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 นายบุญจันทร์ พล สอน ผู้ใหญ่บ้าน 7. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 นายคำมูล แทน หลาบ ผู้ใหญ่บ้าน 8. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 นายมนูญ ปิตตาระ โพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9. บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 นายเคน เศษอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 10. บ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ที่ 10 นายน้อย สุ รีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน สภาพทั่วไป สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงแบบลูกคลื่น ดิน ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ส่วนมากเป็นที่นาไร่ พื้นที่ทั้งหมด 890 ไร่

4 อาณาเขต ทิศเหนือ ติตต่อกับ ต. เลิงแฝก กิ่ง อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. ปอพาน อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. สำโรง อ. นา เชือก จ. มหาสารคาม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. เปือยน้อย อ. เปือยน้อย จ. ขอนแก่น จำนวนประชากร รวมทั้งหมด 498 คน ชาย 253 คน หญิง 245 คน และมีบ้าน 101 หลังคาเรือน

5 อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน สถานที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคกก่อง

6 แผนที่เส้นทางไปศูนย์ ศิลปาชีพ จ. มหาสารคาม อ. บรบื อ อ. นาเชือก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคกก่อง 30 กม. 32 กม. 18 กม.

7 ประวัติศูนย์ศิลปาชีพ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านโคก ก่อง ต. หนองแดง อ. นาเชือก จ. มหาสารคามทรง ทราบ ถึงความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากปัญหาการ ประกอบอาชีพ ซึ่งพื้นที่บริเวณบ้านโคกก่องและ หมู่บ้านใกล้เคียงจะประสบปัญหาแห้งแล้ง การ เพาะปลูกไม่ได้ผลเท่าที่ควร ราษฎรมีรายได้น้อยจึงทำ ให้เกิดปัญหาความยากจนตามมา พระองค์ทรงมีความ ห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรจึงทรงพระราชทาน ความช่วยเหลือโดยการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นใน สถานที่บ้านโคกก่อง เมื่อ พ. ศ. 2537 เพื่อเป็น ศูนย์กลางของตำบลหนองแดง และทรงพระราชทาน เงินในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว และทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้นำไปเป็นทุนในการปลูก หม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ทรงรับเข้าเป็นสมาชิกการ ทอผ้าไหม โดยให้การทอผ้าไหมส่งไปจำหน่ายที่ กอง ศิลปาชีพ สวนจิตรดา กรุงเทพมหานคร

8 การแบ่งประเภทของสมาชิก - กลุ่มทอผ้าไหม - กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - กลุ่มแกะสลักไม้ - กลุ่มเขียนลาย - กลุ่มปักผ้า

9 รายได้ของ สมาชิก. - รายได้รวมของสมาชิก โครงการ 27,616,200 รายได้เฉลี่ย 64,075 บ./ ค. ร. - รายได้เฉลี่ยเฉพาะงาน ศิลปาชีพ 3,468,200 รายได้เฉลี่ย 8,606 บ./ ค. ร

10 กิจกรรมของกลุ่มสมาชิก - ต้อนรับผู้เยี่ยมชมโครงการ - พัฒนาทำความสะอาดภายในโครงการ - ทำบุญตักบาตร 12 สิงหา มหาราชินี - ประดับผ้าระบายศาลาทรงงาน - จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอำเภอนาเชือก - ทำความสะอาดหน้าถนนโครงการ - ประกวดผ้าไหมอำเภอนาเชือก

11 ต้อนรับผู้เยี่ยมชม โครงการ

12 พัฒนาทำความสะอาด ภายในโครงการ

13 ทำบุญตักบาตร 12 สิงหา มหา ราชินี

14 ประดับผ้าระบาย ศาลาทรงงาน

15 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า ไหม

16 ทำความสะอาดหน้า ถนนโครงการ

17 ประกวดผ้าไหม อำเภอนาเชือก

18 ผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหม ของศูนย์ศิลปาชีพ ขั้นตอนการทอผ้าไหม 1. การเพาะตัวไหม 6. การมัดหมี่ 2. การเลี้ยงตัวไหม 7. การย้อมไหม 3. ระยะชักใยของตัวไหม 8. การทอผ้าไหม 4. การสาวไหม 9. ได้ผ้าไหมที่เสร็จสมบูรณ์ 5. วิธีฟอกไหม

19 การเพาะตัว ไหม

20 การเลี้ยงตัว ไหม

21 ระยะชักใยของตัวไหม

22 การสาวไหม

23 วิธีฟอก ไหม

24 การมัดหมี่

25 การ ย้อมไหม

26 การทอผ้า ไหม

27 ผ้าไหมสำเร็จรูป

28 จัดทำโดย นางสาวอรนุช บุตดีหงษ์ รหัส 444303139 โปรแกรมวิชา บรรณารักษ์ฯ 4.3


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่น ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคก ก่อง ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ. โคกก่อง ต. หนองแดง อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google