งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

2 โดยนายพินิจ พิชยกัลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตร

3 นายสุพล สังวันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8 (แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นผู้กล่าวรายงาน

4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร อำเภอหนองฮี

5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) อำเภอโพธิ์ชัย

6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร อำเภอจตุรพักตรพิมาน

7 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด
ชนะเลิศ คือ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ อำเภอหนองพอก

8 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ โรงเรียนบ้านหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ

9 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด
รองชนะเลิศอันดับสอง คือ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา อำเภอโพธิ์ชัย

10 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด
รองชนะเลิศอันดับสาม จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนโพนโพธิ์หว้างาม อำเภอเกษตรวิสัย 2.โรงเรียนโนนสีดาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ 3.โรงเรียนบ้านกอกแก้ว อำเภอหนองฮี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 5.โรงเรียนบ้านเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง 7.โรงเรียนโพนดวนสาวเอ้ อำเภอโพนทราย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร 9.โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี

11 โรงเรียนโพนโพธิ์หว้างาม อำเภอเกษตรวิสัย

12 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ

13 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว อำเภอหนองฮี

14 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

15 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี

16 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง

17 โรงเรียนโพนดวนสาวเอ้ อำเภอโพนทราย

18 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร

19 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน

20 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี

21 สถานศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายดีเด่น
ชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านสูงยาง อำเภอเมืองสรวง

22 สถานศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ

23 สถานศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับสอง คือ โรงเรียนบ้านสะแบงตาก อำเภอโพนทราย

24 สถานศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายดีเด่น
ชมเชย จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนดอนบ่อดอนแฮด อำเภอพนมไพร 2.โรงเรียนหนองแวงใหญ่ อำเภอโพธิ์ชัย 3.โรงเรียนเวฬุวันวิทยา อำเภอธวัชบุรี 4.โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด อำเภอเมยวดี

25 การประกวดภาพถ่ายกิจกรรม หนูแข็งแกร่ง เมืองร้อยเอ็ดแข็งแรง คุณครูเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 สนับสนุนโครงการเด็กไทยแข็งแกร่ง เมืองไทยแข็งแรง ชนะเลิศ คือ โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง อำเภอเสลภูมิ (นางชนนิกานต์ วงษ์หาญ นักวิชาการสาธารณสุข 7 รพ.หนองพอก รับแทน)

26 การประกวดภาพถ่ายกิจกรรม หนูแข็งแกร่ง เมืองร้อยเอ็ดแข็งแรง คุณครูเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 สนับสนุนโครงการเด็กไทยแข็งแกร่ง เมืองไทยแข็งแรง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร อำเภอพนมไพร

27 การประกวดภาพถ่ายกิจกรรม หนูแข็งแกร่ง เมืองร้อยเอ็ดแข็งแรง คุณครูเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 สนับสนุนโครงการเด็กไทยแข็งแกร่ง เมืองไทยแข็งแรง รองชนะเลิศอันดับสอง คือ โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) อำเภอจังหาร

28 การประกวดภาพถ่ายกิจกรรม หนูแข็งแกร่ง เมืองร้อยเอ็ดแข็งแรง คุณครูเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 สนับสนุนโครงการเด็กไทยแข็งแกร่ง เมืองไทยแข็งแรง ชมเชย จำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี อำเภอจังหาร โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร อำเภอจตุรพักตรพิมาน 3.โรงเรียนชุมชนอดุลวิหารกิจ อำเภอศรีสมเด็จ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ 5.โรงเรียนบ้านโสกเชือก อำเภอศรีสมเด็จ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ 7.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 9.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 11.โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 12.โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 13.โรงเรียนดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อำเภอเกษตรวิสัย 15.โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อำเภอเกษตรวิสัย 17.โรงเรียนบ้านโพนสะอาด อำเภอเกษตรวิสัย โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย 19.โรงเรียนไตรคามสามัคคี อำเภอเกษตรวิสัย โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย 21.โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

29 ชมรูปภาพตัวแทนโรงเรียนที่เข้ารับรางวัล : การประกวดภาพถ่ายกิจกรรม หนูแข็งแกร่ง เมืองร้อยเอ็ดแข็งแรง คุณครูเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 สนับสนุนโครงการเด็กไทยแข็งแกร่ง เมืองไทยแข็งแรง


ดาวน์โหลด ppt พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google