งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นชุมชน บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นชุมชน บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นชุมชน บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2 ประวัติความเป็นมา บ้านสระแก้วก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ. ศ 2419 โดย พ่อใหญ่จารย์แก้ว เป็นผู้นำพาลูกหลาน จากบ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ชื่อบ้าน สระแก้วนั้นมาจาก ชื่อสระน้ำ ที่ ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภคในสมัยนั้น

3 สถานที่ตั้งชุมชน บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวเมือง มหาสารคาม ประมาณ 36 กิโลเมตร เดินทางมาตามถนนสาย มหาสารคาม - วาปีปทุม ประมาณ 30 กิโลเมตร จนมาถึงปาก ทาง บ้านหนองแวงต้อน ซึ่งอยู่ทาง ซ้ายมือ เลี้ยวเข้ามาประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะมาถึง บ้านสระแก้วตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

4 อาณาเขต ทิศเหนือ จรดกับบ้านนาภู ตำบล เหล่าจั่น อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ จรดกับบ้านหนองคู ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตก จรดกับบ้านโนนทัน ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก จรดกับบ้านหนองแสน ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม

5 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ บ้านสระแก้วเป็นหมู่บ้านที่อยู่ ชายแดนระหว่าง อำเภอแกดำ กับ อำเภอวาปีปทุม รอบๆ หมู่บ้านจะมีกอไผ่ล้อมรอบหมู่บ้าน พอ ถึงฤดูหนาวจะไม่หนาวเท่าไหร่นัก เพราะมี กอไผ่คอยต้านลม มีป่าอยู่ทางด้านทิศ ตะวันตก ห่างจากหมู่บ้าน 500 เมตร ชาวบ้านจะอาศัยป่านี้ เป็นที่เก็บของป่า มาใช้ในการประกอบอาหาร เช่น เห็ด กิ้งก่า ดอกกระเจียว

6 ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม พอถึงฤดูแล้ง ชาวบ้านบางส่วนก็ไปหางานทำที่ ต่างจังหวัด บางส่วนก็หางานทำที่บ้าน เป็นอาชีพเสริม เช่น ทอผ้าไหม ทอผ้า ฝ้าย ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สำหรับ ผลผลิตทางการเกษตรกรรม ก็ พอที่จะเลี้ยงชีพชาวบ้านได้พอเพียง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝนในแต่ละปี

7 ลักษณะทางด้านวัฒนธรรมและ ประเพณี เดือนเจียง ( เดือนอ้าย ) : บุญเข้ากรรม เดือนยี่ : บุญคูณลาน เดือนสาม บุญข้าวจี่ เดือนสี่ บุญพระเวส ( บุญพระเวสสันดรหรือบุญ มหาชาติ เดือนห้า บุญสงกรานต์ ( บุญสรงน้ำ ) เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด บุญซำฮะ ( บุญชำระ เดือนแปด บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง บุญกฐิน

8 สถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ : ดอนปู่ตา

9 นักปราชญ์ในชุมชน นายเสรี ไชยปัญหา เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2587 อายุ 60 ปี บิดาชื่อ นายชาญ ไชยปัญหา มารดา ชื่อ นางคำภา ไชยปัญหา ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 บ้าน สระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 043- 736174, 07-0898204

10 นายบุญเลิศ ประสมศรี เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2587 อายุ 60 ปี บิดาชื่อ นายเบ้า ประสมศรี มารดาชื่อ นางใบ ประสมศรี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ตำบล งัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 043-736141

11 นายคำสอน นนทะคำจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2487 อายุ 60 ปี บิดาชื่อ นายชื่น นนทะคำจันทร์ มารดาชื่อ นางสุข นนทะคำจันทร์ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 18 บ้าน สระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 043 – 736174

12 หมอธรรมในชุมชน นายสังกา ตะนนท์ เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2473 อายุ 74 ปี บิดาชื่อ นายบุญมา ตะนนท์ มารดาชื่อ นางบับภา ตะนนท์ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 18 บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม โทร 043 – 736149, 09 – 2798955

13 จบการนำเสนอ นางสาวรจนีย์ นารินนท์ 454303122 โปรแกรมวิชา บรรณารักษศาสตร์ฯ 4.3


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นชุมชน บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google