งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่น บ้านเหล่าจั่น หมู่ ที่ 10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่น บ้านเหล่าจั่น หมู่ ที่ 10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด มหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่น บ้านเหล่าจั่น หมู่ ที่ 10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด มหาสารคาม

2 ประวัติบ้านเหล่าจั่น ตั้งขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2400 ในสมัยรัชการที่ 4 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้นามว่าบ้าน เหล่าจั่นโบราณได้เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อ มา ตั้งบ้านครั้งแรกบริเวณนั้นเป็นป่าทึบหรือ ป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ โดยเฉพาะเสือนั้นมีมาก ชาวบ้านจึง จำเป็นต้องขับไล่เสือออกจากบริเวณที่ ชาวบ้านอาศัยอยู่ เพราะเสือ จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพสินของ ชาวบ้านและต่อมาชาวบ้านจึงได้ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างเครื่องมือจับเสือชนิดหนึ่ง ขึ้นเรียกว่า จั่น เพื่อใช้จับเสือและในเวลา ต่อมาชาวบ้านก็ได้เอา ชื่อของเครื่องมือจับเสือนั้นมาตั้งเป็นชื่อ บ้านว่า บ้านเหล่าจั่น และเรียกตามกันมา จนเท่าทุกวันนี้

3 สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน โดยทั่วไปสภาพภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม สลับดอนส่วนใหญ่ ทางตอนใต้เป็นที่ดอนพื้นที่สวนใหญ่เป็นที่ นากับป่าดอน ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายกักเก็บ น้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร มีระบบไฟฟ้า ประปาเข้าให้บริการทุก หลังคาเรือนการติดต่อ สื่อสารทางโทรศัพท์ มีหอกระจ่ายข่าว ประจำหมู่บ้าน

4 อาณาเขตติดต่อ – ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ – ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม – ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบล หนองแสน อำเภอวาปีปทุม – ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบล ดอนหว่าน อำเภอเมือง มหาสารคาม

5 ประชากรในหมู่บ้านเหล่าจั่น ประชากรทั้งสิ้น 486 คน 107 หลังคาเรือน ชาย 242 คน หญิง 244 คน

6 สถานที่สำคัญในหมู่บ้าน หลวงปู่จ้อย อ่างเก็บน้ำแกดำ ดอนปู่ตา วัด วัดป่า วัดบ้าน

7 ดอนปู่ตา ตั้งมาตั้งแต่สมัยตั้งหมู่บ้านเป็นมรดก คู่บ้านเป็นสถานที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเป็นสิ่ง ศักดิ์ช่วยคุ้มครอง ให้อยู่ดีกินดี ขออย่าให้มีเหตุร้าย เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

8 หมอสูตรขวัญ นายทวนทอง ทัพคำภา อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 10 ตำบลแก ดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านเหล่าจั่น มีบุตร 7 คน หญิง 6 คน ชาย 1 คน

9 หมอยา นายพิรุณ จันทะกล อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ โรงเรียนวัดบ้านเหล่าจั่น มีบุตรชาย 2 คน

10 ด้านอาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำ ไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง ทอผ้า

11 การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน

12 การรวมกลุ่มของ ประชาชน 1. กลุ่มทอผ้า ไหม 2. กลุ่มสัจจะ ออมทรัพย์ 3. กลุ่มร้านค้า ชุมชน 4. กองทุนเงิน ล้าน 5. กลุ่ม เกษตรกร

13 สภาพปัญหาในชุมชน 1. ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. ปัญหาคนชรา ผู้พิการไม่มีคนดูแล 3. ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตรไม่ สะดวก 4. ปัญหาด้านสาธารณสุขยังขาด บุคลากรทางการแพทย์ 5. ปัญหาการขาดจิตสำนึกของการมี ส่วนร่วม 6. ปัญหาประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น ขาดการสืบทอด 7. ประเพณีท้องถิ่น เช่น บุญบั้งไฟ สงกรานต์ ลอยกระทง ขาดการส่งเสริมและสืบทอด

14 รายการสินค้าที่จำหน่าย ผ้าไหมสีเรียบ เป็นผ้าที่ทอมือ สีเคมี ราคาส่ง ผืนละ 1200 บาท ขายปลีก 1500 บาท ผลิต 20 ผืน ต่อ เดือน ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นลายต่างๆ ราคาส่ง ผืนละ 1500 บาท ขายปลีก 1700 บาท ผลิต 16 ผืน ต่อ เดือน

15 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าจั่น สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบล แกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำกลุ่ม นางลาวัลย์ ชุมพล โทร 043- 787192


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาข้อมูล ท้องถิ่น บ้านเหล่าจั่น หมู่ ที่ 10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google