งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านแฝกตั่งขึ้นมาเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว โดยมีพ่อเมืองเนตร พ่อเมืองนนท์ พ่อเมืองฮาม พ่อคำป้อง พ่อทิพย์บรรแสง ซึ่งอพยพมาจากเมือง ร้อยเอ็ด และเมืองอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านแฝกตั่งขึ้นมาเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว โดยมีพ่อเมืองเนตร พ่อเมืองนนท์ พ่อเมืองฮาม พ่อคำป้อง พ่อทิพย์บรรแสง ซึ่งอพยพมาจากเมือง ร้อยเอ็ด และเมืองอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บ้านแฝกตั่งขึ้นมาเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว โดยมีพ่อเมืองเนตร พ่อเมืองนนท์ พ่อเมืองฮาม พ่อคำป้อง พ่อทิพย์บรรแสง ซึ่งอพยพมาจากเมือง ร้อยเอ็ด และเมืองอุบลราชธานี เป็นผู้ตั้งหมู่บ้านขึ้น ต่อมาพ่อเมืองปากซึ่งอาศัยอยู่บ้านสีดาก็ย้ายมาอยู่ ด้วย และได้รับการยกย่องให้เป็นตาแสงบ้านและตั้ง ชื่อว่า “ บ้านแฝก ” ขึ้นกับตำบลหนองซอน อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประมาณพ. ศ 2501 ได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอเชียง ยืน และต่อมาเมื่อปี พ. ศ. 2513 ได้ขึ้นกับตำบล ดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ต่อมาทางราชการได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 และหมู่ 12 จนถึงปัจจุบันนี้

3 ข้อมูลพื้นฐานระดับ หมู่บ้านแฝก หมู่ 6 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประมูล พันเทศ อายุ 43 ปี มีประชากรทั้งหมด 417 คน หญิง 203 คน ชาย 214 คน พื้นที่ทำกิน 847 ไร่ จำนวนครัวเรือน 94 หลังคา ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านแฝก หมู่ 12 ปี 2540 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุเทพ ชนะการี อายุ 45 ปี พื้นที่ทั้งหมด 1235 ไร่ เกษตร 1020 ไร่ จำนวนหลังคาเรือน 129 หลังคา จำนวนประชากร 697 คน ชาย 287 คน หญิง 410 คน

4 หมอสู่บ้านแฝกมีอยู่หนึ่งท่าน ท่านได้เริ่มสู่ขวัญทุกอย่างที่ เป็นการสู่ขวัญที่หมู่บ้านทุกบ้านจะต้องมีเพื่อจะเป็นการสู่ขวัญใน ประเพณีต่าง ๆ ที่แต่ละหมู่บ้านจะต้องทำ เช่น สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ สู่ขวัญคู่เจ้าบ่าวสาว สู่ขวัญพระที่ได้รับพัสยศหรือได้รับปริญญา และสู่ขวัญเณรที่เข้ามาบวชใหม่และจะมีหนึ่งท่านที่เป็นหมอสู่ที่ บ้านแฝก คือ พ่อใหญ่ สำฤทธิ์ โกเมน อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 246 หมู่ 12 บ้านแฝก ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ท่าน เริ่มเป็นหมอสู่ตั้งแต่ท่านอายุ 60 ปี

5 บ้านแฝก หมู่ 6, 12 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ ลักษณะที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ประมาณ 3102 ไร่ มีอาณาเขต ติดต่อกับชุมชนอื่น ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับบ้านสีดา ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองไม้ต้าย ตำบล ดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดกับบ้านน้อย ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตก ติดกับบ้านค้อ ตำบลดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

6 ชาวบ้านมีความเชื่อต่อระบบราชการแบบเก่ามี ทัศนคติต่อระบบราชการแบบเจ้าขุนมูลนาย ให้ การเคารพเจ้าหน้าที่ นับถือคนเฒ่า คนแก่ นอกจากนี้ชาวบ้านยังถือปฏิบัติต่องานบุญ วัด บ้านแฝกมี 1 วัด มีพระภิกษุจำพรรษา 10 รูป ลักษณะของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัว ขยายอยู่กันตั้งแต่ 4 - 10 คน ขึ้นไป และมี โรงเรียนอยู่ 1 แห่ง ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้าน แฝกสำราญ มีถึง ม.3 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 600 คน โดยภาพรวมแล้วเป็นชุมชนที่มีที่อยู่อาศัยที่ มั่งคงมีบ้านเป็นของตนเอง

7 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สถานีอนามัยบ้านแฝก

8 บ้านแฝกก็จะมีกลุ่มสตรีทอเสื่อกก ที่ เป็นการทำผลิตภัณฑ์ ที่เสนอขายและเป็น ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ หมู่บ้าน และก็มีกลุ่มออมทรัพย์ มีเงิน ออม 24,588 บาท และก็มีอาชีพหลัก ของหมู่บ้านคือ ทำนา

9 ชาวบ้านแฝกมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุก ครอบครัว มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางในการประกอบ พิธีกรรมร่วมกัน ดังนี้ เดือนมกราคม บุญขึ้นปีใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ บุญข้าวจี่ เดือนมีนาคม บุญมหาชาติ เดือนเมษายน บุญสงกรานต์ เดือนพฤษภาคม บุญบั้งไฟ เดือนมิถุนายน บุญเบิกบ้าน เดือนกรกฎาคม บุญเข้าพรรษา เดือนสิงหาคม บุญข้าวประดับดิน เดือนกันยายน บุญข้าวกระยาสารท เดือนตุลาคม บุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว เดือนพฤศิจกายน ลอยกระทง บุญกฐิน

10

11 การร่วมกลุ่มเป้แบบธรรมชาติ ต่อมา นายกริช กง เพชร สส. มหาสารคาม ได้นำโครงการการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ออกมาช่วยกลุ่มสตรีภายในตำบลดอนเงิน โดยมีการสอนด้านการทอ การออกแบบ การย้อมสี การเย็บ ศูนย์การศึกษานอกดรงเรียนอำเภอเชียงยืน ได้สนับสนุนครูในการสอนการย้อมสี การเย็บเสื่อพับ สำนักงานพัฒนาชุมชนให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความรู้เรื่องการบริหาร กลุ่ม

12 ลายหมากจับ ลายธรรมดา ราคา 130 บ. ราคา 100 บ.

13 ลายหมากฮอส ราคา 130 บ. ลายมัดหมี่ ราคา 160 บ.

14 1. ใช้เป็นที่นั่ง 2. นอน 3. ที่รองจาน 4. รองแก้ว 5. กระติบข้าว 6. หมวก

15 ที่รองนั่ง ที่รองจาน ราคา 40. บ. ราคา 160. บ. ราคา 160. บ.

16 ที่นอน ราคา 100. บ. ราคา 100. บ. เสื่อพับ ราคา 160. บ. ราคา 160. บ.

17 ที่อยู่ หมู่ที่ 6, 12 บ้านแฝก ตำบลดอน เงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ติดต่อ นางบำเพ็ญ นิลแสง โทร 043 - 781851

18


ดาวน์โหลด ppt บ้านแฝกตั่งขึ้นมาเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว โดยมีพ่อเมืองเนตร พ่อเมืองนนท์ พ่อเมืองฮาม พ่อคำป้อง พ่อทิพย์บรรแสง ซึ่งอพยพมาจากเมือง ร้อยเอ็ด และเมืองอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google