งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคเอดส์ประเทศไทย อัตราป่วยด้วยโรคเอดส์ต่อประชากรแสนคน 10 อันดับแรกของประเทศ จำแนกตามวันเริ่มป่วยปีพ. ศ. 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคเอดส์ประเทศไทย อัตราป่วยด้วยโรคเอดส์ต่อประชากรแสนคน 10 อันดับแรกของประเทศ จำแนกตามวันเริ่มป่วยปีพ. ศ. 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์โรคเอดส์ประเทศไทย อัตราป่วยด้วยโรคเอดส์ต่อประชากรแสนคน 10 อันดับแรกของประเทศ จำแนกตามวันเริ่มป่วยปีพ. ศ. 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547

3 จำนวน ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ / ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ เขต 8 จำแนกรายจังหวัด ตั้งแต่ปี 2527- 31 มีนาคม 2547

4 จำนวน ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ / ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ เขต 9 จำแนกรายจังหวัด ตั้งแต่ปี 2527- 31 มีนาคม 2547

5 แผนภูมิ การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะ พื้นที่ กลุ่มชาวประมง เขต 9 รายจังหวัด ตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2542- พ. ศ. 2546 ร้อยละ จ. เขต 8 ไม่ได้ดำเนินการ จ. เขต 9 ได้แก่ ระยอง, จันทบุรี ไม่ได้ ดำเนินการ

6 แผนภูมิ การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะ พื้นที่ เปรียบเทียบกับการรายงานการติดเชื้อ HIV ประจำเดือน (PHRIM) กลุ่มผู้มาฝากครรภ์ เขต 8,9 รายจังหวัด ปี พ. ศ. 2546

7 ผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ทุกจังหวัดในเขต 8 และ เขต 9 ได้ดำเนินกิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ทั้งด้าน ป้องกัน รักษา ศึกษาวิจัย และการ พัฒนาบุคลากร โดยมีโครงการ นอกเหนือจากงานปกติได้แก่ โครงการ ASO จ. ระยองและ ฉะเชิงเทรา ดำเนินการ

8 ผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน โครงการ Teen Care จ. จันทบุรี ดำเนินการ โครงการจัดตั้งกองทุนโดย เครือข่ายอสม. จ. สระแก้ว ดำเนินการ โครงการกองทุนเฉลิมพระ เกียรติของแม่บ้านมหาดไทย โครงการวัคซีนเอดส์ทดลอง ฯลฯ

9 ผลการดำเนินงานโครงการยาต้านไวรัส จำแนกรายเขต รายจังหวัด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547

10 1. การติดเชื้อ HIV ในกลุ่ม หญิงมีครรภ์สูงกว่าตัวชี้วัด ทั้งระดับเขตและประเทศ ปัญหา 2. เยาวชนมีการใช้ถุงยาง อนามัยทุกครั้งในการมี เพศสัมพันธ์ อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ 3. การใช้ถุงยางอนามัยใน หญิงขายบริการทางเพศมี แนวโน้มลดลง

11 แนวทางการดำเนินงานใน รอบ 6 เดือนหลัง  ดำเนินการจัดประชุมการ ประเมินผลการดำเนิน กิจกรรมเอดส์ Focal Point อย่างต่อเนื่อง (2 เดือน / ครั้ง )  ศึกษาวิจัย  ระดมความร่วมมือจากทุก ภาคส่วนทั้งภาครัฐและ เอกชน

12


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคเอดส์ประเทศไทย อัตราป่วยด้วยโรคเอดส์ต่อประชากรแสนคน 10 อันดับแรกของประเทศ จำแนกตามวันเริ่มป่วยปีพ. ศ. 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google