งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมองตนเองในภาวะคืนสู่ ครอบครัวและสังคมของเด็กและ เยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ผู้วิจัย คนึงนิจ วิหคมาตย์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมองตนเองในภาวะคืนสู่ ครอบครัวและสังคมของเด็กและ เยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ผู้วิจัย คนึงนิจ วิหคมาตย์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมองตนเองในภาวะคืนสู่ ครอบครัวและสังคมของเด็กและ เยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ผู้วิจัย คนึงนิจ วิหคมาตย์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี๒๕๕๒

2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา

3 1. เพื่อศึกษาการมองตนเอง ของเด็กและเยาวชน ที่กระทำผิดในช่วงเวลาที่ได้รับ การปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและ อบรมเด็กและเยาวชนแล้ว กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม 2. เพื่อศึกษาประสบการณ์ของ เด็กและเยาวชนภายหลังการ ปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน

4 3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขหรือ สภาพการณ์ที่ มีผลให้เด็กและเยาวชนตัดสินใจ กระทำผิดซ้ำภายหลังการปล่อย ตัวจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ เยาวชน 4. เพื่อศึกษาความต้องการ ของเด็กและเยาวชนภายหลัง การปล่อยจากศูนย์ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน

5 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป ของเยาวชน

6 พบว่า เด็กและเยาวชนต้องตก อยู่ในสถานะ ทั้งที่เป็นเหยื่อและผู้ถูกกระทำเพิ่ม จำนวนมากขึ้น มีการกระทำความผิดซ้ำที่ซับซ้อน รุนแรงขึ้นและ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ เกี่ยวกับ ทรัพย์ ชีวิตและร่างกาย เพศ ยาเสพติด อาวุธต่างๆ เป็นไปใน ทิศทางที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น

7 ผลการวิจัย ความเครียดของ เยาวชน

8 พบว่า การกระทำความผิดนั้น มักจะเป็นไปทิศทางที่กำหนดสร้าง ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ตนเองสามารถ ดำรงตัวตนมีพื้นที่และเห็นคุณค่าใน ตนเองมากขึ้น นอกจากทัศนะคติ แล้วยังมีความเป็นพลวัตร ซับซ้อน และลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจ เพื่อ เข้าใจถึงตัวตนของเขาอย่างแท้จริง แล้วเขามีต่อตนเองมาใช้เป็น เครื่องมือในการทำงานทางความคิด

9 ข้อเสนอแนะจาก งานวิจัย

10 1. ศึกษากลุ่มเด็กและเยาวชนที่ ไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ เพื่อ ทำความเข้าใจถึงบริบท ที่แตกต่าง ปัจจัยที่ส่งผลให้เขา สามารถกลับตัวได้ โอกาสที่ได้รับ จากสังคม วิธีการเผชิญปัญหา หรือ แม้กระทั่งการมองเห็นคุณค่าใน ตัวเอง

11 2. ศึกษาวิจัยในเชิงการติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมของเด็กและ เยาวชน ก่อนปล่อยและหลังปล่อย ศึกษาเป็นรายกรณีไป เพื่อสามารถ นำมาประยุกต์ปรับกระบวนการเตรียม เด็กและเยาวชน ก่อนปล่อย สนับสนุนและให้ความ ช่วยเหลือหลังปล่อย เพื่อป้องกันการ กระทำผิดซ้ำ

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การมองตนเองในภาวะคืนสู่ ครอบครัวและสังคมของเด็กและ เยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ผู้วิจัย คนึงนิจ วิหคมาตย์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google