งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ปัจจัยจูงใจการเข้า ศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โดย นายกิตติภูมิ พานทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ปัจจัยจูงใจการเข้า ศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โดย นายกิตติภูมิ พานทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ปัจจัยจูงใจการเข้า ศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โดย นายกิตติภูมิ พานทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

2 บทที่ 1 บทนำ 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา จำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนในโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจในภาพรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทางผู้วิจัยจึง มีความสนใจที่จะทราบถึงปัจจัยจูงใจของนักเรียน เพื่อที่จะ นำมาพัฒนาการบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต

3 1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจั ย 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจการเข้าศึกษาใน โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโน ธุรกิจ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 1.2.2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อ ปัจจัย จูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ

4 1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 1 ใน ปีการศึกษา 2554 จำนวน ทั้งหมด 806 คน นำมากำหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามา เน่ ( Taro Yamane, 1973:125) ที่ระดับ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้ คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จำนวนทั้งสิ้น 267 คน

5 1.4.2 ด้านเนื้อหา ผู้ศึกษาจะกำหนดขอบเขต ด้านเนื้อหาดังนี้ 1.4.2.1 ด้านชื่อเสียงของ โรงเรียน 1.4.2.2 ด้านสถานที่ตั้ง 1.4.2.3 ด้านความคาดหวังของ นักเรียน 1.4.2.4 ด้านการจัดการเรียนการ สอน 1.4.2.5 ด้านความตั้งใจส่วนตัว 1.4.2.6 ด้านความคาดหวังด้าน อาชีพ 1.4.2.7 ด้านสิ่งอำนวยความ สะดวก

6

7

8

9

10 สรุปผลวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลโดยจำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ของผู้ปกครองมีผลต่อ การเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์ ที่ระดับนัยสำคัญทาง สถิติ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลโดยจำแนกตาม ภูมิลำเนา อาชีพของผู้ปกครองไม่มีผล ต่อการเข้าศึกษาในวิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของ นักเรียนในภาพรวมทุกปัจจัยอยู่ใน ระดับมาก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ปัจจัยจูงใจการเข้า ศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์ ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โดย นายกิตติภูมิ พานทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา ภิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google