งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสาธารณสุขร่วมใจมอบโลก สดใสเทิดไท้องค์ราชัน o ผลการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกของ โรงพยาบาลพัทลุง o ตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔๔๐ ราย - สิทธิ UC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสาธารณสุขร่วมใจมอบโลก สดใสเทิดไท้องค์ราชัน o ผลการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกของ โรงพยาบาลพัทลุง o ตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔๔๐ ราย - สิทธิ UC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสาธารณสุขร่วมใจมอบโลก สดใสเทิดไท้องค์ราชัน o ผลการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกของ โรงพยาบาลพัทลุง o ตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔๔๐ ราย - สิทธิ UC จำนวน ๒๘๙ ราย - สิทธิ์ NUC จำนวน ๑๕๑ ราย 1

2 แผนการดำเนินงาน 2 o จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับ อำเภอ ตำบล ในการคัดกรองผู้ป่วยและการ ลงโปรแกรมในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ o ประชาสัมพันธ์การจัดให้บริการผ่าตัดตาต้อ กระจกเชิงรุกในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๘ o คัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ โดย อสม. และลงโปรแกรมในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ o คัดกรองตาต้อกระจกโดย รพสต. และลง โปรแกรมในเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๘

3 แผนการดำเนินงาน o ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกโดยจักษุแพทย์ ในวันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลควนขนุน เขาชัยสน ป่าบอน ปาก พะยูน o ผ่าตัดต้อกระจก ในวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลพัทลุง โดยมี เป้าหมาย ๒๐๐ ราย 3


ดาวน์โหลด ppt โครงการสาธารณสุขร่วมใจมอบโลก สดใสเทิดไท้องค์ราชัน o ผลการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกของ โรงพยาบาลพัทลุง o ตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔๔๐ ราย - สิทธิ UC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google