งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน
สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

2 หลักการและเหตุผล กองทุนตำบล อบต. สปสช. รพ.สต.

3 หลักการและเหตุผล(ต่อ)
กองทุนตำบล ทุ่งจังหัน ข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชน จิตอาสาแพทย์แผนไทย

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการนำภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน 2. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล 3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนตำบลทุ่งจังหัน

5 จัดอบรมการแพทย์แผนไทย
วิธีดำเนินงาน จัดอบรมการแพทย์แผนไทย

6 จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาด้านแพทย์แผนไทย

7 จัดตั้งกลุ่มสหวิชาชีพออกเยี่ยมบ้าน

8 จัดตั้งกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

9 ผลการดำเนินงาน 1.ให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งจังหัน
2.ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

10 บริการนวดแผนไทยให้กับผู้สูงอายุ

11 นวดแผนไทยให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง

12 สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ประชาชนทั่วไป ให้บริการระหว่างเดือน มีนาคม – กันยายน 2554 จำนวน คน

13 ความภาคภูมิใจในผลงาน
หลังรับบริการนวด ก่อนรับบริการนวด

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google