งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยภูมิปัญญาไทย พื้นบ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยภูมิปัญญาไทย พื้นบ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยภูมิปัญญาไทย พื้นบ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

2 หลักการ และเหตุผล กองทุ น ตำบล อบต. สปส ช. รพ. สต.

3 หลักการและเหตุผล ( ต่อ ) กองทุน ตำบล ทุ่ง จังหัน ข้อมูล ด้าน สุขภาพ ของ ชุมชน จิตอาสา แพทย์ แผนไทย

4 วัตถุประสง ค์ 1. เพื่อส่งเสริมการนำภูมิปัญญาด้าน การแพทย์แผนไทยมา ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ ประชาชน 2. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน ในด้านการรักษาพยาบาล 3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ประชาชนตำบลทุ่งจังหัน

5 วิธี ดำเนินงา น จัดอบรมการแพทย์ แผนไทย

6 จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาด้านแพทย์ แผนไทย

7 จัดตั้งกลุ่มสหวิชาชีพออกเยี่ยม บ้าน

8 จัดตั้งกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์จาก สมุนไพร

9 ผลการดำเนินงาน 1. ให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลทุ่งจังหัน 2. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ

10 บริการนวดแผนไทย ให้กับผู้สูงอายุ

11 นวดแผนไทยให้กับ ผู้ป่วยเรื้อรัง

12 สรุปผลการ ดำเนินงาน กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ให้บริการระหว่างเดือน มีนาคม – กันยายน 2554 จำนวน 392 คน

13 ความภาคภูมิใจ ในผลงาน ก่อนรับ บริการนวด หลังรับ บริการนวด

14 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพดีวิถีไทย ด้วยภูมิปัญญาไทย พื้นบ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google