งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ พ. ศ. 2558 จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ พ. ศ. 2558 จังหวัดชุมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ พ. ศ. 2558 จังหวัดชุมพร

2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 จังหวัดชุมพร งบดำเนินงาน ( ภาพรวม ) ณ 13 ก. พ. 2558 งบประมาณที่ได้รับ 26,577,282.60 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 90,217.00 บาท เบิกจ่าย 14,895,030.96 บาท ร้อยละ 56.04 ( เป้าหมาย ณ มีนาคม 2558 ร้อย ละ 57) คงเหลือ 11,682,251.64 บาท ร้อยละ 43.96

3 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 จังหวัดชุมพร งบดำเนินงาน ( สสจ. ) งบประมาณที่ได้รับ 20,099,359.00 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 90,217.00 บาท เบิกจ่าย 11,607,291.36 บาท ร้อยละ 57.75 คงเหลือ 8,492,067.64 บาท ร้อยละ 42.25

4 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 จังหวัดชุมพร งบดำเนินงาน ( รพ. ชุมพรฯ ) งบประมาณที่ได้รับ 6,477,923.60 บาท ก่อหนี้ผูกพัน - บาท เบิกจ่าย 3,287,739.60 บาท ร้อยละ 50.75 คงเหลือ 3,190,184.00 บาท ร้อยละ 49.25

5 งบลงทุน ปี 2558 ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น รพ. ชุมพร 67,065,400 บาท ( อยู่ระหว่างเสนอหนังสือปลัดกระทรวง เพื่อขอ ความเห็นชอบ วงเงิน วันที่ 17 ก. พ.2558 ราคาที่ต่อรองแล้ว ตามมติ ครม. 69,570,000 บาท ) 2. อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ งบผูกพัน 4 ปี ปี 2558 งบประมาณ 28,620,400 บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 2) 3 ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก งบประมาณ 3,641,100 บาท ( ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้ว่าราชการ จังหวัด ขอสมทบเงิน จำนวน 98,900 บาท )

6 งบลงทุน ปี 2558 ( ต่อ ) ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 4. อาคารสถานีอนามัย ( รพ. สต. หินแก้ว ) 3,100,000 บาท ( อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1) ครุภัณฑ์ปี 2558 รพ. ชุมพร จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 3 รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 1 รายการ สสจ. จำนวน 7 รายการ ทำสัญญาแล้ว 7 รายการ

7 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ( รพ. ชุมพรฯ ) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ได้ผู้รับจ้าง จำนวน 4 รายการ ( ยังไม่ทำสัญญา / รอ งบประมาณ ) อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 2 รายการ

8 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ( สสจ. ชุมพรฯ ) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 34 รายการ ทำสัญญาแล้ว 12 รายการ รอทำสัญญา 22 รายการ ครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 53 รายการ ทำสัญญาแล้ว 12 รายการ รอทำสัญญา 41 รายการ

9 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ( สสจ. ชุมพรฯ ) ( ต่อ ) ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ. สวี 9,374,300 บาท ( อยู่ระหว่างทำ สัญญา ) 2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว ) รพ. สต. ทุ่งหลวง อ. ละแม งบประมาณ 1,121,700 บาท ( ทำสัญญาแล้ว 191/2558 อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง งวดที่ 1 ) 3. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว ) รพ. สต. ท่ายาง อ. เมือง งบประมาณ 1,121,700 บาท ( ทำสัญญาแล้ว 192/2558 อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง งวดที่ 1 )

10 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ พ. ศ. 2558 จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google