งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ เมษายน 2558. จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน เมษายน 2558 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2558 ระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ เมษายน 2558. จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน เมษายน 2558 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2558 ระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ เมษายน 2558

2 จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน เมษายน 2558 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2558 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ทั้งหมด 566 บัตร ร้อยละความ ทันเวลา 96.47

3 อัตราป่วยต่อแสนประชากร 10 อันดับโรค จังหวัดสตูล เปรียบเทียบกับเขต และประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม. ค. – 29 เม. ย.58 สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2558 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน โรค สตู ล เขตประเ ทศ

4 ระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. สตูล สถานการณ์ไข้เลือดออก 29 เมษายน 2558

5 5 / แส น จังหวั ด อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ ที่ 16 ใน 14 จังหวัดในภาคใต้ * ข้อมูล week 16(1 มค.58 – 29 เมย.58) 13.30 14.65

6 อัตราป่วยต่อแสน ปี 2530 - 2558 อัตรา / แสน ปี * ข้อมูล (1 มค.30 – 29 เมย.58) 19 ราย

7 ผู้ป่วยรายเดือน ปี 2558 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีและ ข้อมูลปี 2557 * ข้อมูล (1 มค.58 – 29 เมย.58)

8 ทุ่ง หว้า ละงู มะนัง ควน กาหลง เมือง ควน โดน ท่า แพ 0 -2 / แสน ประชากร 2.01 - 3 / แสน ประชากร 3.01 – 4 / แสน ประชากร 4.01 – 5/ แสน ประชากร >5.01 / แสน ประชากร **10.80 ( 12 ราย ) 4.30( 1 ราย ) ข้อมูล (1 มค. – 29 เม. ย.58) อัตราป่วยจำแนกรายอำเภอ ปี 2558 **7.94 ( 2 ราย ) 3.00 ( 1 ราย ) **3.59( 1 ราย ) **2.87( 2 ราย )

9 ทุ่งหว้า อุได คลอง ขุด เจ๊ะบิ ลัง บ้าน ควน ควน สะตอ ฉลุง จำนวน และอัตราป่วย จำแนก รายตำบล ปี 2558 มีนาคม

10 การดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีน dT เขต 12 ร้อย ละ จังหวั ด

11 สรุปผลการรณรงค์ dT จังหวัด สตูล จำแนกรายอำเภอ ร้อย ละ อำเภ อ

12 การดำเนินการค้นหาผู้ป่วย โรค เรื้อน ในพื้นที่จังหวัดสตูล พื้นที่บ่งชี้ทางระบาดวิทยาเข้มข้นมาก อ. ควนกาหลง ( ดำเนินการคัดกรองให้สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2558) พื้นที่ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน ( คน ) ร้อยละ การคัดกรองรายร้อยละ ม.2 ต. ทุ่งนุ้ย 10449513112.54 อ. ควนกาหลง 340769528858.46 การดำเนินการสำรวจหาความชุกของ โรคเรื้อน (RVS) หมู่ 2 ต. ทุ่งนุ้ย วันที่ 20 เมษายน 58 พบผู้ป่วย 1 ราย ประเภทเชื้อ น้อย (PB)

13 ผลการสอบสวนโรค เบื้องต้น ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 58 ปี รอยโรคเป็นวงขาว ด่าง ขนร่วง ขอบชัด บริเวณเหนือข้อศอกซ้าย เป็นมานาน 4 ปี ซื้อยากินเองจากร้านขายยา มีผู้ อาศัยร่วมบ้าน 4 คน ( คัดกรองไม่พบรอยโรค ) ประวัติการสัมผัสผู้ป่วยโรคเรื้อนรายอื่น บ้าน ผู้ป่วยห่างจากบ้านผู้ป่วยเดิมในพื้นที่ 300 เมตร เป็น ญาติกัน และไปมาหาสู่กันตลอด ผู้ป่วยรายเดิมเป็น หลานและช่วยขนขี้ยางขึ้นรถให้กับผู้ป่วยรายใหม่ สัปดาห์ละ 2-3 วัน และมีประวัติการรับประทาน อาหารร่วมกัน ธนดา นายอับดุลอา หลี มรรคาเขต (1) ธนดา มรรคาเขต (2) นายอับดุลรอ สัก มรรคาเขต (3)

14 การดำเนินการค้นหาผู้ป่วย โรค เรื้อน ในพื้นที่จังหวัดสตูล พื้นที่บ่งชี้ทางระบาดวิทยา เข้มข้นปานกลาง ( พบผู้ป่วย 10 ปี ย้อนหลัง ) ( ดำเนินการคัดกรองให้สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2558) พื้นที่ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน ( คน ) ร้อยละ การคัด กรอง รายร้อยละ อ. เมือง 5809531754.66 อ. ท่าแพ 2209511351.36 อ. ละงู 4309521950.93 การดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยจาก กลุ่มเป้าหมาย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน รอบบ้าน ร่วมสังคม

15 การดำเนินงานเฝ้าระวัง โรค ไวรัสอีโบลา กิจกรรม - ตรวจคัดกรองผู้เดินทางจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยช่องทางเข้า – ออก ( ด่านท่าเรือตำมะลัง, ด่านพรมแดนบ้านวัง ประจัน ) ผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2558 - ไม่พบผู้เดินทางจากประเทศกลุ่ม เสี่ยง

16 การดำเนินงานเฝ้าระวัง โรค MERS-CoV กิจกรรม - ติดตามการเดินทางของกลุ่มผู้แสวง บุญ ( ทำพิธีฮัจย์, อุมเราะห์ ) ผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2558 - จังหวัดสตูลไม่มีผู้เดินทาง ไป ทำอุมเราะห์ ในเดือน เมษายน 2558

17 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ MERS-CoV ไวรัสอีโบลา Hand Foot Mouth Disease


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ เมษายน 2558. จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน เมษายน 2558 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2558 ระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google