งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ ค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๘ การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ ค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ ค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๘ การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ ค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ ค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๘ การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ ค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๘

2 การเบิกค่าเช่าบ้าน ปัญหาอุปสรรค - บางรายกรอก รายละเอียดไม่ ครบถ้วน ไม่ ระบุวัน เดือน ปีที่ได้รับ อนุมัติให้เบิก, ไม่แนบ ใบเสร็จรับเงิน มาพร้อม หนังสือนำส่ง เป้าหมาย / แนวทางแก้ไข / การดำเนินงาน - จังหวัดจัดสรรให้เบิกจ่ายตามไม่เกิน สิทธิ์ที่ได้รับ - ขอให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยขอให้ ตรวจสอบเอกสาร / ใบเสร็จรับเงินให้ ครบถ้วนก่อนส่งจังหวัด - หลักฐานการเบิกต้องเป็นการจ่ายเงิน ของเดือนที่ผ่านมา การบริหารงบประมาณ

3 การเบิกค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ ปัญหาอุปสรรค - บางรายกรอก รายละเอียดไม่ ครบถ้วน ไม่ ระบุวัน เดือน ปีที่ไปราชการ, วันที่ไป ราชการกับ การขอ อนุญาตไป ราชการไม่ ตรงกัน เป้าหมาย / แนวทางแก้ไข / การดำเนินงาน - จังหวัดจัดสรรงบประมาณให้เท่ากับปี ๕๗ - เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการไป ราชการ - ขอให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือน โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและ ความครบถ้วนของเอกสาร ก่อนส่งจังหวัด ได้แก่ ๑ ) วัน เดือน ปี ที่เขียนรายงานการ เดินทาง ๒ ) วัน เดือน ปีที่ไปราชการ ๓ ) วันที่ไปราชการกับการขอ อนุญาตไปราชการให้ตรงกัน ๔ ) เซ็นชื่อผู้รับเงิน ๕ ) จำนวนที่ขอเบิกในหนังสือนำส่ง กับหลักฐานให้ตรงกัน การบริหารงบประมาณ

4 การจัดสรรงบประมาณค่า สาธารณูปโภค ปัญหาอุปสรรค - งบประมาณไม่ เพียงพอ ใน การใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภค เป้าหมาย / แนวทางแก้ไข / การดำเนินงาน - จังหวัดจะจัดสรรงบประมาณให้ อำเภอตามสัดส่วนที่กรมฯจัดสรรให้ ขอให้อำเภอบริหารภายในวงเงินที่ ได้รับการจัดสรร - รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า - ลดการใช้โทรศัพท์สำนักงานในการ สื่อสาร ใช้ระบบ OA ในการสื่อสาร, ใช้ โทรศัพท์ของ หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย, พอ. ในการสื่อสาร การบริหารงบประมาณ

5 การแจ้งเงินโอนเข้าบัญชี / เช็ค ปัญหาอุปสรรค - เจ้าหน้าที่ไม่ ทราบว่า มี เงินโอนเข้า หรือมีการแจ้ง ให้รับเช็ค เนื่องจากไม่ได้ เปิดระบบ OA เป้าหมาย / แนวทางแก้ไข / การดำเนินงาน - จังหวัดจะแจ้งการโอนเงิน หรือแจ้งให้ รับเช็ค ทางระบบ OA ให้ทุกคนทราบ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คทางระบบ OA การบริหารงบประมาณ

6 ข้อควรระวังในการเบิกค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การขออนุมัติเบิกเกินกว่าที่กำหนด - การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร เกินกว่าอัตราที่กำหนด คือ บุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 600 บาท บุคคลภายนอก ชั่วโมง ละ 1,200 บาท ให้ขออนุมัติ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ - การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กรณี ที่เบิกเกินมติ ค. ร. ม. คือ จัดที่สถานที่ของทางราชการ เบิกได้ ไม่เกินมื้อ 35 บาท สถานที่เอกชนไม่เกิน 50 บาท ให้ขอ อนุมัติพร้อมระบุเหตุผลประกอบ - กรณีเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดตาม หรือแขกผู้มี เกียรติ จะต้องขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในโครงการ ค่าเช่าที่พัก - กรณีจัดโครงการฝึกอบรมที่โรงแรม และใช้โรงแรม เป็นสถานที่อบรมและที่พัก หากค่าเช่าที่พักได้รวมค่าอาหาร เช้าไว้แล้ว ไม่สามารถเบิกค่าอาหารเช้าได้อีก - กรณีเดินทางไปฝึกอบรมหรือสัมมนาไม่สามารถเบิก ค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายได้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ เท่าที่จ่าย จริงเท่านั้น

7 ข้อควรระวังในการเบิกค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ - กรณีจัดโครงการฝึกอบรมภายในประเทศ สำหรับบุคคลภายนอกไม่สามารถเบิกค่าพาหนะโดย เครื่องบินได้ กรณีจะเบิกต้องขอทำความตกลงกับ กระทรวงการคลังก่อน ค่าวิทยากร - การไปดูงานนอกสถานที่ จะเบิกค่า วิทยากรให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาบรรยาย หรือพาเยี่ยมชม สถานที่ไม่ได้ แต่สามารถเบิกเป็นค่าของสมนาคุณใน การศึกษาดูงาน แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท - ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากรให้ระบุวันที่ ช่วงเวลา และวิชาที่บรรยาย และให้ระบุว่าเป็นการ บรรยาย อภิปราย หรือแบ่งกลุ่ม และกรณีแบ่งกลุ่ม ให้ระบุว่าเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่


ดาวน์โหลด ppt การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ ค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๘ การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ ค่าสาธารณูปโภค ปี ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google