งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

2 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร 2

3 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 3 บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำ ชั่วคราว 59,500 26,660 19,860 70,360 32,850 24,400 ระดับต้นสูง

4 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ 4 บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำ ชั่วคราว 26,9 00 8,34 0 7,14 0 43,6 00 15,0 50 13,1 60 58,3 90 22,1 40 19,8 60 69,0 40 31,4 00 24,4 00 76,8 00 43,8 10 29,9 80 ระดับปฏิบั ติ การ ชำนา ญการ ชำนา ญการ พิเศษ เชี่ยว ชาญ ทรง คุณวุ ฒิ

5 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป 5 บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ 21,0 10 4,87 0 38,7 50 10,1 90 54,8 20 15,4 10 69,0 40 48,2 20 ระดับปฏิบัติ งาน ชำนา ญงาน อาวุโสทักษะ พิเศษ

6 ให้สั่งเลื่อนระดับ ย้าย โอน ปรับวุฒิ หรือกรณีอื่นๆ ( ถ้ามี ) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก่อนการ ปรับเงินเดือน ให้สั่งเลื่อนระดับ ย้าย โอน ปรับวุฒิ หรือกรณีอื่นๆ ( ถ้ามี ) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก่อนการ ปรับเงินเดือน 6

7 1. ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ ได้รับเงินเดือน ในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม ประเภทบริหาร และ ประเภทอำนวยการ ทุกระดับ ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และ ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 1. ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ ได้รับเงินเดือน ในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม ประเภทบริหาร และ ประเภทอำนวยการ ทุกระดับ ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และ ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 7

8 หาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผู้ ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้นำ จำนวนเงินนี้ ( กรณีมีเศษ ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท ) มาบวกกับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จะ ได้รับเป็นเงินเดือน หลังการปรับ หาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผู้ ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้นำ จำนวนเงินนี้ ( กรณีมีเศษ ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท ) มาบวกกับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จะ ได้รับเป็นเงินเดือน หลังการปรับ 8

9 9 - นาง ก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 53,080 บาท ( เต็มขั้น ) - ณ วันที่ 1 ต. ค.57 ได้รับการเลื่อน เงินเดือน 3% เป็นเงิน 1,360.50 บาท - ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1,360.50 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ. ค.57 = 1,370 บาท ( ปัดจาก 1,360.50) - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 53,080 + 1,370 = 54,450 บาท - นาง ก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 53,080 บาท ( เต็มขั้น ) - ณ วันที่ 1 ต. ค.57 ได้รับการเลื่อน เงินเดือน 3% เป็นเงิน 1,360.50 บาท - ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1,360.50 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ. ค.57 = 1,370 บาท ( ปัดจาก 1,360.50) - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 53,080 + 1,370 = 54,450 บาท

10 10 - นาง ข. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 52,080 บาท - ณ วันที่ 1 ต. ค.57 ได้รับการเลื่อน เงินเดือน 3% เป็นเงิน 1,360.50 บาท - ได้รับการเลื่อนเงินเดือน = 52,080 + 1,000 = 53,080 บาท ( เต็มขั้น ) - ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1,360.50 - 1,000 = 360.50 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ. ค. 57 = 370 บาท ( ปัดจาก 360.50) - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 53,080 + 370 = 53,450 บาท - นาง ข. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 52,080 บาท - ณ วันที่ 1 ต. ค.57 ได้รับการเลื่อน เงินเดือน 3% เป็นเงิน 1,360.50 บาท - ได้รับการเลื่อนเงินเดือน = 52,080 + 1,000 = 53,080 บาท ( เต็มขั้น ) - ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1,360.50 - 1,000 = 360.50 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ. ค. 57 = 370 บาท ( ปัดจาก 360.50) - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 53,080 + 370 = 53,450 บาท

11 2. ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ให้ ได้รับเงินเดือน เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4 ของ เงินเดือนที่ได้รับอยู่ ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน 2. ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ให้ ได้รับเงินเดือน เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4 ของ เงินเดือนที่ได้รับอยู่ ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน 11

12 12 - นาย ค. ตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ระดับชำนาญงาน เงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ. ค. 57 = 34,200 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ. ค.57 = 34,200 x 4% = 1,368 บาท ( ปัด เป็น 1,370 บาท ) - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 34,200 + 1,370 = 35,570 บาท - นาย ค. ตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ระดับชำนาญงาน เงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ. ค. 57 = 34,200 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ. ค.57 = 34,200 x 4% = 1,368 บาท ( ปัด เป็น 1,370 บาท ) - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 34,200 + 1,370 = 35,570 บาท

13 13 - นาย ง. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน เงินเดือน 35,220 บาท ( เต็มขั้น ) - ณ วันที่ 1 ต. ค. 57 ได้รับการเลื่อน เงินเดือน 3% เป็นเงิน = 869.10 บาท ดังนั้น จึงได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 869.10 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน 4% ณ วันที่ 1 ธ. ค. 57 = 35,220 + 870 ( ปัดจาก 869.10) = 36,090 x 4% = 1,443.60 บาท ปัดเป็น 1,450 บาท - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 36,090 + 1,450 = 37,540 บาท

14 14 - นาย จ. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน เงินเดือน 34,720 บาท - ณ วันที่ 1 ต. ค. 57 ได้รับการเลื่อน เงินเดือน 3% เป็นเงิน = 869.10 บาท - ได้รับการเลื่อนเงินเดือน = 34,720 + 500 = 35,220 บาท ( เต็มขั้น ) - ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ = 869.10 - 500 = 369.10 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน 4% ณ วันที่ 1 ธ. ค. 57 = 35,220 + 370 ( ปัดจาก 369.10) = 35,590 x 4% = 1,423.60 บาท ปัดเป็น 1,430 บาท - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 35,590 + 1,430 = 37,020 บาท - นาย จ. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน เงินเดือน 34,720 บาท - ณ วันที่ 1 ต. ค. 57 ได้รับการเลื่อน เงินเดือน 3% เป็นเงิน = 869.10 บาท - ได้รับการเลื่อนเงินเดือน = 34,720 + 500 = 35,220 บาท ( เต็มขั้น ) - ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ = 869.10 - 500 = 369.10 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน 4% ณ วันที่ 1 ธ. ค. 57 = 35,220 + 370 ( ปัดจาก 369.10) = 35,590 x 4% = 1,423.60 บาท ปัดเป็น 1,430 บาท - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 35,590 + 1,430 = 37,020 บาท

15 กรณีอื่นๆ ที่มิได้ระบุ ไว้ใน ว 6/58 1. ข้าราชการที่ตายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 1. ข้าราชการที่ตายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 15 2. กรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับ การปรับเงินเดือน  บรรจุเข้ารับราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557  ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

16 16

17 17

18 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google