งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

2 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภทบริหาร บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำชั่วคราว 74,320 51,140 24,400 76,800 56,380 29,980 ระดับ ต้น สูง

3 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำชั่วคราว 59,500 26,660 19,860 70,360 32,850 24,400 ระดับ ต้น สูง

4 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำชั่วคราว 26,900 8,340 7,140 43,600 15,050 13,160 58,390 22,140 19,860 69,040 31,400 24,400 76,800 43,810 29,980 ระดับ ปฏิบัติ การ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรง คุณวุฒิ

5 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภททั่วไป บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ 21,010 4,870 38,750 10,190 54,820 15,410 69,040 48,220 ระดับ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

6 การปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ให้สั่งเลื่อนระดับ ย้าย โอน ปรับวุฒิ หรือกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก่อนการปรับเงินเดือน

7 วิธีการปรับเงินเดือน
1. ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ได้รับเงินเดือน ในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม  ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ ทุกระดับ  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ

8 หาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้นำจำนวนเงินนี้ (กรณีมีเศษ ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท) มาบวกกับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จะได้รับเป็นเงินเดือน หลังการปรับ

9 ตัวอย่างที่ 1 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (เต็มขั้น)
ตัวอย่างที่ 1 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (เต็มขั้น) - นาง ก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 53,080 บาท (เต็มขั้น) - ณ วันที่ 1 ต.ค.57 ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 3% เป็นเงิน 1, บาท - ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1, บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ.ค.57 = 1,370 บาท (ปัดจาก 1,360.50) - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 53, ,370 = 54,450 บาท

10 ตัวอย่างที่ 2 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (ใกล้เต็มขั้น)
ตัวอย่างที่ 2 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (ใกล้เต็มขั้น) - นาง ข. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 52,080 บาท - ณ วันที่ 1 ต.ค.57 ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 3% เป็นเงิน 1, บาท - ได้รับการเลื่อนเงินเดือน = 52, ,000 = 53,080 บาท (เต็มขั้น) ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1, ,000 = บาท จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57 = 370 บาท (ปัดจาก ) - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 53, = 53,450 บาท

11 2. ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ให้ได้รับเงินเดือน
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ  ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน

12 ตัวอย่างที่ 1 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (ยังไม่เต็มขั้น)
ตัวอย่างที่ 1 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (ยังไม่เต็มขั้น) - นาย ค. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน เงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57 = 34,200 บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธ.ค.57 = 34,200 x 4% = 1,368 บาท (ปัดเป็น 1,370 บาท) - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 34, ,370 = 35,570 บาท

13 ตัวอย่างที่ 2 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (เต็มขั้น)
ตัวอย่างที่ 2 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (เต็มขั้น) - นาย ง. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน เงินเดือน 35,220 บาท (เต็มขั้น) - ณ วันที่ 1 ต.ค. 57 ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 3%เป็นเงิน = บาท ดังนั้น จึงได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน 4% ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57 = 35, (ปัดจาก ) = 36,090 x 4% = 1, บาท ปัดเป็น 1,450 บาท - จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 36, ,450 = 37,540 บาท

14 ตัวอย่างที่ 3 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (ใกล้เต็มขั้น)
ตัวอย่างที่ 3 กรณี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (ใกล้เต็มขั้น) - นาย จ. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน เงินเดือน 34,720 บาท ณ วันที่ 1 ต.ค. 57 ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 3%เป็นเงิน = บาท ได้รับการเลื่อนเงินเดือน = 34, = 35,220 บาท (เต็มขั้น) ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ = = บาท - จะได้รับการปรับเงินเดือน 4% ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57 = 35, (ปัดจาก ) = 35,590 x 4% = 1, บาท ปัดเป็น 1,430 บาท จะได้รับเงินเดือนหลังปรับ = 35, ,430 = 37,020 บาท

15 กรณีอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน ว 6/58
1. ข้าราชการที่ตายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 จะได้รับการปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 2. กรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการปรับเงินเดือน บรรจุเข้ารับราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

16 หนังสือสำนักงาน ก. พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร /ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

17 กำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือน ไม่เกิน 41,620 บาท ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือน ไม่เกิน 74,320 บาท

18 เว้นแต่ ผู้นั้นดำรงตำแหน่งในสายงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ซึ่งมีดังนี้ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข นายช่างเทคนิค นายช่างไฟฟ้า และนายช่างโยธา ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ตำแหน่งนายแพทย์

19


ดาวน์โหลด ppt บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google