งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 26 พนักงาน ราชการ 76 ลูกจ้าง 33 รวม 3635 อัตราว่าง 4 อัตรา ถูกยืมตัว 1. นายประเสริฐ วิชาญวิทยา นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ กองนิติการ ผู้อำนวยการกอง (1/1) กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ ข้าราชการ 99 พนักงาน ราชการ 43 ลูกจ้างประจำ 11 ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศ ข้าราชการ 11 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายติดตามและ ประเมินผล ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 43 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 22

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง (4) พัสดุ (1) จัดซื้อ ครั้ง (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง (4) จัดทำทะเบียนครุภัณพ์..... ครั้ง 11113

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี / ประจำปี 1 โครงกา ร ข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ข1ข1 ข2ข2 2 การจัดทำงบประมาณ 1 โครงกา ร ข.1 ข.2-3 ข.4 ข.5-6 ข.7 ข.8 ข.9 ข ข.12 ข ข ข.1 ข การติดตามและประเมินผล 12 ครั้ง การติดตาม Online ทุก เดือน การวิเคราะห์ระดับ ผลสำเร็จของการ ดำเนินงานรายจ่าย งปม. (PART) 6 ขั้นตอน ขั้นตอน รายงานตาม สงป ครั้ง ค่าใช้จ่ายผลผลิตต่อหน่วย 6 ขั้นตอน ขั้นตอน ตัวชี้วัด ที่ 5 3 ครั้ง 123

5 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ (Action plan) ทุก หน่วยงา น โครงการจัดทำรายงาน ประจำปี 1 เล่ม 1 Agenda

6 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 29,600,800 บาท งบดำเนินงาน 3,914,100 บาท % 0.33 % 1.42 % 1.09 % 5.47% 5.68% 9.95 % 7.64 % % % % % % % % 100% 1.2 งบลงทุน 25,752,700 บาท % % % -100% 1.3 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณเบิกเหลื่อม ปี


ดาวน์โหลด ppt นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google