งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารจัดการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2559 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารจัดการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2559 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารจัดการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2559 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

2 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2559 เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 รวม รายจ่าย ภาพรวม 3022212396 รายจ่ายประจำ 3322212298 รายจ่ายลงทุน 1921 2687 - วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่าย - วงเงินเกิน 2 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1 และเบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการ แต่ละงวดงาน

3 งบลงทุน 1. วงเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาททุกรายการ ให้ก่อหนี้ผูกพัน ทำใบ PO ในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 ( 31 ธ. ค.58) 2. วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านไปทุกรายการ ให้ ก่อหนี้ผูกพัน ทำใบ PO ในระบบ GFMIS ภายในไตรมาส 1 ( 31 ธ. ค.58) และเบิกจ่ายตามงวดงานที่ กำหนด

4 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ให้ แล้วเสร็จในไตรมาส 1 ดังนี้ - โครงการตามตัวชี้วัดทุกโครงการ -

5 การยืมเงินทุกประเภท ให้ เร่งรัดส่งใช้คืนเงินยืมโดยเร็ว และ บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS เพื่อให้รายงานผลการเบิกจ่ายของ หน่วยงานมีความถูกต้อง

6 การเบิกจ่ายการกันไว้เบิก เหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 ( 31 ธ. ค. 58)

7 การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 1 – 10,000 บาท - การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 1 – 10,000 บาท - การจัดซื้อ / จ้าง ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ให้เข้า ระบบ e-GP ด้วย - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ใบสั่งซื้อ / จ้าง ( ติดอากร กรณีจ้าง 1,000.-/1 บาท ) - ใบตรวจรับ เสนอนายอำเภออนุมัติ - ใบส่งของ / ใบส่งงานจ้าง / ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับ เงิน - สำเนาขออนุมัติในหลักการ ( รับรองสำเนาถูกต้อง ) - สำเนาหนังสืออนุมัติงบประมาณ ให้ขีดเส้นหรือเน้น ข้อความตามกิจกรรม / โครงการที่ ขอเบิก ( รับรองสำเนาถูกต้อง ) - หนังสือนำส่ง ให้ระบุแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / รหัสงบประมาณ / รหัส กิจกรรมหลัก

8 การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป การจัดซื้อ / จ้าง ให้เข้าระบบ e-GP ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ใบสั่งซื้อ / จ้าง ( ติดอากร กรณีจ้าง 1,000.- /1 บาท ) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ใบตรวจรับ เสนอนายอำเภออนุมัติ ใบส่งของ / ใบส่งงานจ้าง / ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน สำเนาขออนุมัติในหลักการ ( รับรองสำเนา ถูกต้อง ) สำเนาหนังสืออนุมัติงบประมาณ ให้ขีดเส้น หรือเน้นข้อความตามกิจกรรม / โครงการที่ ขอเบิก ( รับรองสำเนาถูกต้อง ) หนังสือนำส่ง ให้ระบุแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก

9 การขออนุมัติยืมเงิน - สำเนาบันทึกขออนุมัติจัดอบรม ( แนบ กำหนดการ / ตารางอบรม ) - ขออนุมัติยืมเงิน - สัญญายืมเงิน หน้า – หลัง จำนวน 2 ชุด - สำเนาขออนุมัติในหลักการ ( รับรองสำเนา ถูกต้อง ) - สำเนาหนังสืออนุมัติงบประมาณ ให้ขีดเส้นหรือ เน้นข้อความตามกิจกรรม / โครงการฯ ที่ขอเบิก ( รับรองสำเนาถูกต้อง ) - หนังสือนำส่ง ให้ระบุแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรม หลัก - ส่งหลักฐานการยืมเงินให้จังหวัดก่อน 10 วันทำ การ - หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานส่งใบสำคัญ ชดใช้เงินยืม ภายใน ๑๕, 30 วัน ตามสัญญายืมเงิน โดยใช้แบบบันทึกส่งใช้ ใบสำคัญ ไม่ต้องทำหนังสือราชการ - การยืมเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

10 หลักฐานส่งใช้เงินยืม ( กรณียืมเงินค่าพาหนะ, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ) - แบบบันทึกส่งใช้เงินยืม - บันทึกขออนุมัติจัดอบรมพร้อมแนบกำหนดการ / ตารางอบรม ( ฉบับจริง ) - สำเนาขออนุมัติในหลักการ ( รับรองสำเนาถูกต้อง ) - สำเนาหนังสืออนุมัติงบประมาณ ให้ขีดเส้นหรือเน้น ข้อความ ตามกิจกรรม / โครงการที่ขอเบิก ( รับรองสำเนา ถูกต้อง ) - สำเนาสัญญายืมเงิน - บันทึกรายงานผลการอบรม / ประชุม - รายชื่อผู้เข้าอบรม / ประชุม - ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย ( ถ้ามี ) - ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตร ประชาชน ( ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม )

11 หลักฐานส่งใช้เงินยืม ( กรณียืม เงินค่าจ้างเหมาฯ ) - แบบบันทึกส่งใช้เงินยืม - สำเนาขออนุมัติในหลักการ ( รับรอง สำเนาถูกต้อง ) - สำเนาหนังสืออนุมัติงบประมาณ ให้ขีด เส้นหรือเน้นข้อความตาม กิจกรรม / โครงการที่ขอเบิก ( รับรอง สำเนาถูกต้อง ) - สำเนาสัญญายืมเงิน ( รับรองสำเนา ถูกต้อง ) - ค่าจ้างเหมาฯ ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุฯ - เงินยืมออกก่อนถึงจะขออนุมัติจัดจ้าง ได้

12 การส่งหลักฐานเบิกจ่าย - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าการศึกษาบุตร - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( งบปกติ ) - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - ส่งหลักฐานให้จังหวัดก่อนวันที่ ๘ ของเดือน กรณีส่งช้ากว่าวันที่ 8 ของเดือน จะได้รับเงินในเดือนถัดไป - ตรวจสอบลายเซ็นและตัวเลขที่ขอเบิกให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้จังหวัด - จัดทำสรุปงบหน้าขอเบิกเงินทุกครั้ง - ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดในใบสำคัญ

13 การรับเงิน เมื่อได้รับเช็คจากจังหวัดแล้ว ให้ นำเช็คไปขึ้นเงินทันที อย่างช้า ไม่เกิน 5 วันทำการ

14 การส่งใบเสร็จรับเงิน ให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน ให้จังหวัด ภายใน 5 วันทำการ

15 เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารฯ ที่สามารถ ติดต่อประสานงานได้ 1. นางสุนาน เกษมพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ โทร.087-1817947 2. นางแน่งน้อย แก้วมาลัย รับผิดชอบงานพัสดุ โทร.098-7932919 3. นางสาวสุปรียา บุตรยะ รับผิดชอบงานการเงิน ฯ โทร.090-6748838 4. นางสาวมัลลิกา บุญภา รับผิดชอบงานการเงิน ฯ โทร.081-5306541 5. นางบรรจง สุขเสารัจ รับผิดชอบงานสาร บรรณ โทร.082-0338626


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารจัดการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2559 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google