งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ 4 ชื่อเรื่อง คุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา ผู้วิจัย รศ. ดร. สุวิมล ว่องวานิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีที่วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ 4 ชื่อเรื่อง คุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา ผู้วิจัย รศ. ดร. สุวิมล ว่องวานิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีที่วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่ 4 ชื่อเรื่อง คุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา ผู้วิจัย รศ. ดร. สุวิมล ว่องวานิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีที่วิจัย 2546

2 ตอนที่ 4 วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีวิจัย ผลการวิจัย

3 ตอนที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดคุณลักษณะของบุคลากร ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษาและ เปรียบเทียบคุณลักษณะ ดังกล่าวตามสถานภาพและวุฒิ การศึกษา

4 ตอนที่ 4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อ ____ 2. เพื่อ ____

5 ตอนที่ 4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อวัดคุณลักษณะของบุคลากร 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคลากร จำแนกตามสถานภาพและวุฒิ

6 ตอนที่ 4 การวิจัยเป็นวิธีการเชิง สำรวจ ผู้วิจัยใช้แบบวัด คุณลักษณะ 9 ฉบับไปวัดจาก บุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียนสังกัด สปช. กทม. และสช. จำนวน 1400 คน ด้วย ตนเองและวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนฯและ เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย สถิติ t-test

7 ตอนที่ 4 วิธีการวิจัย 1. วิธีวิจัย 2. กลุ่มตัวอย่าง 3. เครื่องมือ 4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 5. วิธีวิเคราะห์ผล

8 ตอนที่ 4 วิธีการวิจัย 1. วิธีวิจัย วิธีการเชิงสำรวจ 2. กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สปช. กทม. และสช. จำนวน 1400 คน 3. เครื่องมือ แบบวัดคุณลักษณะ 9 ฉบับ 4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง 5. วิธีวิเคราะห์ผล ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนฯและ t-test

9 ตอนที่ 4 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า บุคลากรทางการศึกษามี คุณลักษณะที่เอื้อต่อการปฏิรูป การศึกษาในระดับสูง โดย ผู้บริหารการศึกษามีระดับของ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการปฏิรูป การศึกษาสูงกว่าครูในโรงเรียน และบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาโท มี ระดับของคุณลักษณะที่เอื้อต่อ การปฏิรูปการศึกษาสูงกว่าวุฒิ ปริญญาตรี

10 ตอนที่ 4 ผลการวิจัย 1. วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1 พบว่า ____________________ 2. วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2 พบว่า ____________________

11 ตอนที่ 4 ผลการวิจัย 1. เพื่อวัดคุณลักษณะของบุคลากร พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะที่เอื้อต่อ การปฏิรูปการศึกษาในระดับสูง 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคลากรจำแนก ตามสถานภาพและวุฒิ พบว่า ผู้บริหารมีคุณลักษณะสูงกว่าครู พบว่า ปริญญาโทมีคุณลักษณะสูงกว่าปริญญาตรี

12 ตอนที่ 4 วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย ผลการวิจัย 1. เพื่อวัดคุณลักษณะ 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะจำแนก ตามสถานภาพและวุฒิ 1. วิธีวิจัย วิธีการเชิงสำรวจ 2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารและครู จาก รร. ใน กทม. 1400 คน 3. เครื่องมือ แบบวัดคุณลักษณะ 9 ฉบับ 4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง 5. วิธีวิเคราะห์ผล ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนฯและสถิติ t-test 1. พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะที่เอื้อต่อ การปฏิรูปการศึกษาในระดับสูง 2. พบว่า ผู้บริหารมีคุณลักษณะสูงกว่าครู และ ปริญญาโทมีคุณลักษณะสูงกว่าปริญญาตรี

13 ตอนที่ 4 ให้เลือกบทคัดย่อ / บทสรุป 1 เรื่อง แล้วเขียนจำแนกตามตัวอย่าง

14 ตอนที่ 4 วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย ผลการวิจัย 1. เพื่อ 2. เพื่อ 1. วิธีวิจัย 2. กลุ่มตัวอย่าง 3. เครื่องมือ 4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 5. วิธีวิเคราะห์ผล 1. พบว่า 2. พบว่า


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ 4 ชื่อเรื่อง คุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา ผู้วิจัย รศ. ดร. สุวิมล ว่องวานิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีที่วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google