งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและระเบียบ สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและระเบียบ สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและระเบียบ สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง

2 4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. กม. เฉพาะเรื่อง/เฉพาะอาชีพ 37 เช่น
1. กม. เฉพาะเรื่อง/เฉพาะอาชีพ 37 เช่น - พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 - พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 - พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 - พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 - พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2533 - พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 - พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 4

3 4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
2. กม.ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 - พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 - ระเบียบ สร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4

4 4 2. กม.ที่จำเป็นฯ การปฏิบัติงาน/การบริหารงาน (ต่อ)
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 - พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ.2542 - พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 - พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการ ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 - ระเบียบ คตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ.2544 4

5 นายเสมอ กาฬภักดี นิติกร 7
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000 โทร มือถือ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและระเบียบ สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google