งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและระเบียบ สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง. 4 กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 1. กม. เฉพาะเรื่อง / เฉพาะ อาชีพ 37 เช่น 1. กม. เฉพาะเรื่อง / เฉพาะ อาชีพ 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและระเบียบ สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง. 4 กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 1. กม. เฉพาะเรื่อง / เฉพาะ อาชีพ 37 เช่น 1. กม. เฉพาะเรื่อง / เฉพาะ อาชีพ 37."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและระเบียบ สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง

2 4 กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 1. กม. เฉพาะเรื่อง / เฉพาะ อาชีพ 37 เช่น 1. กม. เฉพาะเรื่อง / เฉพาะ อาชีพ 37 เช่น - พ. ร. บ. การสาธารณสุข พ. ศ.2535 - พ. ร. บ. การสาธารณสุข พ. ศ.2535 - พ. ร. บ. สถานพยาบาล พ. ศ.2541 - พ. ร. บ. สถานพยาบาล พ. ศ.2541 - พ. ร. บ. ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ. ศ.2525 - พ. ร. บ. ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ. ศ.2525 - พ. ร. บ. ยา พ. ศ.2510 - พ. ร. บ. ยา พ. ศ.2510 - พ. ร. บ. อาหาร พ. ศ.2533 - พ. ร. บ. อาหาร พ. ศ.2533 - พ. ร. บ. ยาเสพติดให้ โทษ พ. ศ.2522 - พ. ร. บ. ยาเสพติดให้ โทษ พ. ศ.2522 - พ. ร. บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อ จิตและประสาท - พ. ร. บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อ จิตและประสาท พ. ศ. 2518 พ. ศ. 2518 - พ. ร. บ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ - พ. ร. บ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ.2545 พ. ศ.2545

3 4 กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 2. กม. ที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน / การบริหารงาน 2. กม. ที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน / การบริหารงาน - พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ.2535 - พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ.2535 - พ. ร. บ. ความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ - พ. ร. บ. ความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ.2539 พ. ศ.2539 - ระเบียบ สร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติ - ระเบียบ สร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิด เกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ. ศ.2539 ของเจ้าหน้าที่ พ. ศ.2539 - พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ. ศ.2540 - พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ. ศ.2540

4 4 2. กม. ที่จำเป็นฯ การ ปฏิบัติงาน / การบริหารงาน ( ต่อ ) 2. กม. ที่จำเป็นฯ การ ปฏิบัติงาน / การบริหารงาน ( ต่อ ) - พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง - พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ. ศ.2539 พ. ศ.2539 - พ. ร. บ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณา - พ. ร. บ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ. ศ.2542 คดีปกครอง พ. ศ.2542 - พ. ร. บ. ประกอบรัฐธรรมว่า ด้วยการป้องกัน - พ. ร. บ. ประกอบรัฐธรรมว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ พ. ศ.2542 และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ พ. ศ.2542 - พ. ร. บ. ประกอบรัฐธรรมว่า ด้วยการ - พ. ร. บ. ประกอบรัฐธรรมว่า ด้วยการ ตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ.2542 ตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ.2542 - ระเบียบ คตง. ว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณ - ระเบียบ คตง. ว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณ และการคลัง พ. ศ.2544 และการคลัง พ. ศ.2544

5 นายเสมอ กาฬภักดี นิติกร 7 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ ระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข อ. เมืองฯ จ. นนทบุรี 11000 โทร. 02- 5902492 มือถือ 01- 750 7815


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและระเบียบ สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง. 4 กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 1. กม. เฉพาะเรื่อง / เฉพาะ อาชีพ 37 เช่น 1. กม. เฉพาะเรื่อง / เฉพาะ อาชีพ 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google