งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

2 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ. ศ กำหนดให้ข้าราชการตำแหน่ง วิชาการในระดับศาสตราจารย์ หรือ รอง ศาสตราจารย์ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ อาจให้รับราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัย ต่อไปได้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ที่ ก. พ. อ. และมหาวิทยาลัยกำหนด ความเป็นมา งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

3 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 3/2555) ลว. 2 ต. ค.55 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 1. การต่อเวลาราชการเป็นความต้องการของ มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายของ สภามหาวิทยาลัย มิใช่สิทธิของผู้ขอต่อเวลา ราชการ 2. ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือวิจัยเท่านั้น 3. เป็นไปตามแผนอัตรากำลังที่ได้วิเคราะห์ ความต้องการและความขาดแคลนไว้อย่าง ชัดเจน 4. ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือรอง ศาสตราจารย์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

4 5. ตั้งแต่วันที่ 13 พ. ย. 57 เป็นต้นไปจะต้อง สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาเอก 6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพ แข็งแรง 7. มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

5 1. คณะจะต้องจัดทำแผนอัตรากำลังในระยะ 4 ปี แผนงานทาง วิชาการของผู้ที่จะได้รับการต่อเวลาราชการ วิเคราะห์ความ ต้องการเป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และจะต้องสอดคล้อง กับแผนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย 2. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ 2.1 เชิญกรรมการมาประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำ การ 2.2 การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง 2.3 กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 2.4 การลงมติให้ดำเนินการโดยวิธีลับ และนับโดยวิธี เปิดเผย 2.5 ไม่ควรใช้วิธีลงมติโดยบุคลากรในหน่วยงานว่าจะให้ผู้ นั้นต่อเวลาราชการหรือไ ม่ แต่ควรพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญ ความขาดแคลน ความจำเป็น และพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการด้วย วิธีดำเนินการ งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

6 การต่อเวลาราชการประจำปีงบประมาณ 2557 การจัดทำเอกสารให้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำแบบ ก. พ. อ. 1 – มข. 6 ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองจริยธรรม และเอกสารอ้างอิง จำนวนคน ละ 2 ชุด และบันทึกลงในแผ่น CD 1 แผ่น /1 คน โดยจะต้องแยกแต่ละหัวข้อด้วย 2. เอกสารจะต้องติดสลิปแสดงหัวข้อของเอกสารแต่ ละชุดให้เรียบร้อยทั้ง 2 ชุด 3. ผลงานทางวิชาการตามแบบ ก. พ. อ. 2 จะต้องเขียน ตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิง และจะต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่หรือมี หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานแล้วเท่านั้น วิธีการจัดทำเอกสาร งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

7 จบการนำเสนอ ถาม - ตอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ วิธีการจัดทำเอกสาร งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี


ดาวน์โหลด ppt การต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารงานบุคคล กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google