งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของระบบไอ เสียของ รถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของระบบไอ เสียของ รถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของระบบไอ เสียของ รถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ท่อไอเสียเของรถจักรยานยนต์ต้องมี วัสดุที่ยึดติดแน่นในตำแหน่งที่สามารถ ป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียได้อย่าง ปลอดภัย ไม่ให้ใช้บังคับแก่ รถจักรยานยนต์ดังต่อไปนี้เป็นเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ (1) รถจักรยานยนต์ที่นำมาจดทะเบียน เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (2) รถจักรยานยนต์ที่นำมาจดทะเบียน เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะและมีท่อไอ เสียอยู่ต่ำกว่าที่พักเท้า

3 3 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของระบบไอ เสียของ รถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google