งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ด้านงานธุรการ งาน สารบรรณ งานการเงินและพัสดุเบื้องต้น สำหรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า ธุรการและสาร บรรณ การเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ด้านงานธุรการ งาน สารบรรณ งานการเงินและพัสดุเบื้องต้น สำหรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า ธุรการและสาร บรรณ การเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ด้านงานธุรการ งาน สารบรรณ งานการเงินและพัสดุเบื้องต้น สำหรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า ธุรการและสาร บรรณ การเงิน พัสดุ

2 งานสาร บรรณ การจัดเก็บเกี่ยวกับ เอกสาร การบริหารเอกสาร การโต้ตอบ การรับ – การส่ง ความรู้ที่อยู่ในตัว

3 งานธุรการ การบริหารงานบุคคล การลา การแต่งตั้งโยกย้าย บรรจุ การพิจารณาเลื่อนขั้น การวินัย การติดต่อประสานงานระหว่าง ความรู้ที่อยู่ในตัว

4 ระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสาร พ. ร. บ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ของทรัพย์สินของทางราชการและความ มั่นคงแห่งชาติ ระเบียบการลา พ. ศ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ.

5 ด้านการเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การนำเงินส่งคลัง การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ความรู้ที่อยู่นอกตัว พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ฉบับที่ 7 พ. ศ. 2548

6 ด้านการพัสดุ การซื้อ การจ้าง การจัดทำ ควบคุม จำหน่ายแลกเปลี่ยนและเช่า พัสดุ หมายถึง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมการ เบิกจ่ายพัสดุ มีการจัดทำระเบียบควบคุม การจัดซื้อ จัดจ้าง ผ่านเจ้าหน้าที่ พัสดุของ หน่วยเบิกจ่าย ( สำนักงานป่าไม้จังหวัด ( เดิม ) หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ความรู้ที่อยู่ในตัว

7 ด้านการ พัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ การดำเนินการด้านทะเบียนของ รถยนต์ราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืน ราชการ การดำเนินการด้านการดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ความรู้ที่อยู่นอกตัว


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ด้านงานธุรการ งาน สารบรรณ งานการเงินและพัสดุเบื้องต้น สำหรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า ธุรการและสาร บรรณ การเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google