งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจำในวิทยาลัยชุมชน โดย นางสุจิตร รัตนมุง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล และคณะ

2 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
มาตรา 6 เพื่อประโยชน์และความสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันให้สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีอำนาจออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 44 ผู้สอนประจำในสถาบันจะมีตำแหน่งทางวิชาการและเงินประจำตำแหน่งอย่างไร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

3 แนวทางในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้สอนประจำในวิทยาลัยชุมชน หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ก.พ.อ.) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ก.ค.ศ.) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในวิทยาลัยชุมชน (3 TRACKS)

4 บริการวิชาการ TRACK อนุปริญญา บริการวิชาการ บริการวิชาการ TRACK อาชีพ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในวิทยาลัยชุมชน บริการวิชาการ National Qualification Framework TRACK อนุปริญญา ตอบสนองความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา TRACK อาชีพ บริการวิชาการ บริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการแรงงาน ทักษะ และการประกอบอาชีพอิสระ TRACK ชุมชน ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ ความสงบ และสันติในชุมชน Competency – based Curriculum Competency – based Curriculum บริการวิชาการ

5 กรอบตำแหน่งผู้สอนประจำในวิทยาลัยชุมชน ก.ค.ศ.
(ก.พ.อ.) ก.พ.อ. ครูผู้ช่วย (จบ ป.โท ทดลองงาน 2 ปี) อาจารย์ ป.ตรี = 9 ปี ป.โท = 5 ปี ป.เอก = 2 ปี ครู (ป.โท 4 ปี) ครูชำนาญการ (1 ปี) (3,500) ครูชำนาญการพิเศษ (3 ปี) (5,600*2) อาจารย์ชำนาญการพิเศษ (3 ปี) (3,500) = 144 คน (5,600*2) = 25 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (3,500 – 5,600) ครูเชี่ยวชาญ (2 ปี) (9,900*2) อาจารย์เชี่ยวชาญ (2 ปี) (5,600*2) และ (9,900*2) รองศาสตราจารย์ (5,600 – 9,900) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (13,000*2) และ (15,000*2) อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ศาสตราจารย์ (13,000 – 15,600)

6 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
สภาสถาบันฯ ผลการพิจารณา สภาวิชาการ แต่งตั้ง ผลการพิจารณา คณะอนุกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้ง ผลการพิจารณา คณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ผลการปฎิบัติงาน คณะอนุกรรมการ ชุดที่ 2 ผลงานทางวิชาการ

7 1. การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ 2. การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ
การพิจารณาแต่งตั้ง กระทำได้ 2 วิธี 1. การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ 2. การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ

8 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ
จะพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2. ผลการปฏิบัติงาน - ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ - ด้านผลการสอน และ - ด้านเอกสารคำสอน (เฉพาะตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญ พิเศษเท่านั้น) 3. ผลงานทางวิชาการ

9 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง คุณสมบัติ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ป.ตรี และดำรงตำแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี ป.โท และดำรงตำแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ป.เอก และดำรงตำแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อาจารย์ชำนาญการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่ง ผศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อาจารย์เชี่ยวชาญ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่ง รศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ดำรงตำแหน่งอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

10 ผลการปฏิบัติงาน ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง ผลการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ 1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งวิชาหนึ่ง มีความชำนาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนฯ ซึ่งมีคุณภาพดี 2. ด้านผลการสอน ต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 2 ด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

11 ผลการปฏิบัติงาน ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง ผลการปฏิบัติงาน
รองศาสตราจารย์ อาจารย์เชี่ยวชาญ 1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งวิชาหนึ่ง มีความชำนาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคำสอนฯ ซึ่งมีคุณภาพดี 2. ด้านผลการสอน ต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 2 ด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

12 ผลการปฏิบัติงาน ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง ผลการปฏิบัติงาน
ศาสตราจารย์ อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งวิชาหนึ่ง และมีความเชี่ยวชาญในการสอน 2. ด้านผลการสอน ต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน 3. ด้านเอกสารคำสอน ทั้ง 2 ด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

13 หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน
ด้านผลการสอน ต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนตามรูปแบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นไปตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้การอนุมัติ และหรือหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบ หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รูปแบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชน หมายถึง การจัดการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า การจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

14 ผลงานทางวิชาการ ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง ผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงาน 1 รายการ ดังนี้ 1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา หรือ หนังสือ หรือบทความ หรือ 2. ผลงานวิจัย หรือ 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 4. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม * ผลงานต้องมีคุณภาพดี (เสียงข้างมาก) อาจารย์ชำนาญการพิเศษ 1. เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน และรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนในวิชานั้น หรือ 2. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา หรือ หนังสือ หรือบทความ หรือ 3. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน หรือ ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หรือชุมชน หรือ 4. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือ 5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

15 ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง เกณฑ์การประเมิน รองศาสตราจารย์ ผลงาน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผลงานวิจัย หรือ 2. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือ 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ 4. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา หนังสือ * ผลงานต้องมีคุณภาพดี (เสียงข้างมาก) อาจารย์เชี่ยวชาญ 1. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน หรือ ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หรือชุมชน หรือ 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 4. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา หรือ หนังสือ หรือบทความ และ 5. เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน และรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนในวิชานั้น คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

16 ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 ประกอบด้วยผลงาน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผลงานวิจัย หรือ 2. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือ 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ 4. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา หนังสือ * ผลงานต้องมีคุณภาพดีมาก (เสียงข้างมาก) อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ วิธีที่ 1 ประกอบด้วยผลงาน 2 รายการดังนี้ 1. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน หรือ ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หรือชุมชน หรือ 4. ตำรา หรือ หนังสือ คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

17 ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง เกณฑ์การประเมิน ศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 ประกอบด้วยผลงาน 1รายการ ดังนี้ 1. ผลงานวิจัย หรือ 2. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือ 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 4. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา หนังสือ * ผลงานต้องมีคุณภาพดีเด่น (เสียงข้างมาก) อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ วิธีที่ 2 ประกอบด้วยผลงาน 1 รายการดังนี้ ผลงาน 1 รายการ ดังนี้ 1. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน หรือ ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หรือชุมชน หรือ 4. ตำรา หรือ หนังสือ คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

18 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 3. ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 5. ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

19 การแต่งตั้งผู้สอนประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โดยวิธีพิเศษ มี 3 กรณี ดังนี้ กรณีที่ ๑ ผู้ขอเสนอข้ามตำแหน่ง หมายความว่า ผู้สอนประจำซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อาจขอให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นก็ได้ กรณีที่ ๒ ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ครบ หมายความว่า ผู้สอนประจำซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อาจขอให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นได้ กรณีที่ ๓ ผู้ขอเสนอเปลี่ยนสาขาวิชา หมายความว่า ผู้สอนประจำในสาขาวิชาหนึ่งสามารถเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและแตกต่างไปจากสาขาวิชาเดิมได้

20 เกณฑ์การประเมิน (โดยวิธีพิเศษ)
ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง การประเมินผลงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ผลการสอนระดับชำนาญการ 2. ผลงานทางวิชาการในระดับดีมาก (คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง) อาจารย์ชำนาญการพิเศษ 1. ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 รองศาสตราจารย์ 1. ผลการสอนระดับชำนาญพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ 1. ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 2. ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

21 เกณฑ์การประเมิน (โดยวิธีพิเศษ)
ก.พ.อ. วิทยาลัยชุมชน (ก.พ.อ.) ตำแหน่ง การประเมินผลงาน ศาสตราจารย์ ให้เสนอเฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น 1. ผลการสอนระดับเชี่ยวชาญ 2. ผลงานทางวิชาการในระดับดีเด่น (คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง) อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 1. ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 2. ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

22 หมวด 3 การทบทวนผลงานพิจารณาผลงานทางวิชาการ
หมวด 2 การลงโทษ หมวด 3 การทบทวนผลงานพิจารณาผลงานทางวิชาการ หมวด 4 บทเฉพาะกาล

23 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google