งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ภารกิจการจัดการศึกษาของ อปท. อบจ. เทศบาลอบต. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ภารกิจการจัดการศึกษาของ อปท. อบจ. เทศบาลอบต. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ภารกิจการจัดการศึกษาของ อปท. อบจ. เทศบาลอบต. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 7 กองการศึกษา 6 ส่วนการศึกษ า ศาสนา และวัฒนธรรม 6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 8 กองการศึกษา 7/8 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 สำนักการศึกษา 9

2 การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. พ. ร. บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ( ฉบับที 2) พ. ศ มาตรา 30, 32, แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศธ. พ. ศ กฎ ศธ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ อปท. พ. ศ.2547 (29 ก. ย. 47) 6. กฎ ศธ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ อปท. ( ฉบับที่ 2) พ. ศ (29 ก. ย.47) 7. ประกาศ ศธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมิน ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.(29 ก. ย.47) 8. ประกาศ ศธ. เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท. พ. ศ (13 ม. ค. 49)

4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) กฎหมายการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

5 กฎหมายการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท้องถิ่น 1. พ. ร. บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ. ศ มาตรฐานกลาง กถ. 1.2 มาตรฐานทั่วไป ก. จ. / ก. ท. / ก. อบต. 1.3 ประกาศ ก. จ. จ. / ก. ท. จ. / ก. อบต. จังหวัด 3. พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ. ศ กฎ ก. ค. ศ. 3.2 หลักเกณฑ์ ก. ค. ศ. 2. พ. ร. บ. สภาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ. ศ ระเบียบคุรุสภา 2.2 ข้อบังคับคุรุสภา 4. พ. ร. บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน ประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ. ศ. 2547

6 การบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท.

7 การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคล ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาถ่ายโอน มาสังกัด อปท. 1. การวางแผนอัตรากำลัง 2. การสรรหาพนักงานจ้างใน สังกัด สถ. 3. การเลื่อนวิทยฐานะ 4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 5. การย้าย / การโอน 6. การสั่งไปช่วยราชการ. 7. การลาศึกษาต่อ 8. การลาไปราชการ 9. การลา 10. การดำเนินการทางวินัย ช่วย ราชการ

8 ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานครูฯ ประเภท ข้าราชการ / พนักงานครูฯ 1. สายงานการสอน 1.1 ครูผู้ช่วย 1.2 ครู - ครูชำนาญการ - ครูชำนาญการพิเศษ - ครูเชี่ยวชาญ - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 2. สายงานบริหารสถานศึกษา 2.1 ผอ. สถานศึกษา - ผอ. ชำนาญการ - ผอ. ชำนาญการพิเศษ - ผอ. เชี่ยวชาญ - ผอ. เชี่ยวชาญพิเศษ 2.2 รอง ผอ. สถานศึกษา - รอง ผอ. ชำนาญการ - รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ - รอง ผอ. เชี่ยวชาญ 1. สายงานนิเทศการศึกษา 1.1 ศึกษานิเทศก์ - ศน. ชำนาญการ - ศน. ชำนาญการพิเศษ - ศน. เชี่ยวชาญ - ศน. เชี่ยวชาญพิเศษ 2. สายงานบริหารการศึกษา 2.1 นบศ หัวหน้าฝ่าย 7( นบศ.7) 2.3 ผอ. กศ.7( นบศ.7) 2.4 ผอ. กศ.8 / รอง ผอ. สน.8 ( นบศ.8) 2.5 ผอ. สน. กศ.9 ( นบศ.9) ประเภท บุคลากรทางศึกษา 3. สายงานการศึกษานอกระบบฯ 3.1 สันทนาการ 3–7 3.2 นักวิชาการศึกษา 3–7 3.3 นักวิชาการวัฒนธรรม บรรณารักษ์ จพง. ศูนย์เยาวชน จพง. ห้องสมุด จนท. ศูนย์เยาวชน จนท. ห้องสมุด 1-5 เงินวิทยฯ เงินเดือน 1 มี. ค.50 ทดสอบ 35 อัตรา บ. เงิน เดือน 1.3 หน. ศพด. 1.4 ครู ผดด.

10 ( เทพสุริยา ) หน. ศพด. ผดด. ครูผู้ช่วย หน. ศพด. ครู ผดด. ผู้ช่วย หน. ศพด. ผู้ช่วย ครู ผดด. พนักงานจ้างทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพ สุริยา ( เทพสุริยา ) ( เทพสุริยา ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ภารกิจการจัดการศึกษาของ อปท. อบจ. เทศบาลอบต. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google