งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database & DBMS Architecture วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. 2 2 ฐานข้อมูล (Database) - Data and its relation - Databases are designed to offer an organized mechanism.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database & DBMS Architecture วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. 2 2 ฐานข้อมูล (Database) - Data and its relation - Databases are designed to offer an organized mechanism."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database & DBMS Architecture วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 2 2 ฐานข้อมูล (Database) - Data and its relation - Databases are designed to offer an organized mechanism for storing, managing and retrieving information. They do so through the use of tables ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนำมาเก็บรวมรวมไว้ ด้วยกัน เพื่อการใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมากมักทำเพื่อตอบสนองการทำงานด้าน สารสนเทศ มักเก็บไว้รูปแบบของตารางที่มีความสัมพันธ์กัน

3 3 3 แบบจำลองแนวสถาปัตยกรรมของ ระบบฐานข้อมูล Database architecture model Hierarchical Model Network Model Relational Model Object Relational Model

4 Hierarchical Model tree-like structure each parent can have many children each child has only one parent (aka. 1-to- many relationship) Implement by pointer / Link List 4

5 Network Model Flexible than hierarchical model (why?) each record may have multiple parent or child records 5

6 Relational Model เน้นที่ความสัมพันธ์กันของค่าของข้อมูลที่เก็บใน ฐานข้อมูล การออกแบบโครงสร้างข้อมูลจึงสามารถทำได้ง่าย กว่า ไม่ต้องกังวลถึงความสำคัญของลำดับข้อมูล เก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง แบบแถว (Row, Record) และ และหลัก (Column, Field) แต่ละตารางมีชื่อและมีคุณลักษณะเฉพาะตัว 6

7 Relational Model แถว x หลัก 7

8 รูปแบบความสัมพันธ์ใน Relational Model 8

9 9 9 ความสัมพันธ์ (Relationship) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เก็บ  One-to-One Relationship เช่น นิสิต & รหัสนิสิต  One-to-Many Relationship เช่น คณะ & นิสิต  Many-to-Many Relationship เช่น นิสิต & การลงทะเบียน

10 Relational example 10

11 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 11

12 12 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) System Software ที่ ใช้ในการจัดการข้อมูล จุดประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกและมี ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล ของ ฐานข้อมูล การเข้าถึง / ใช้ข้อมูล จะใช้ภาษาเชิงโครงสร้าง (Sql) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฐานข้อมูลกับ ผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆช่วยให้ระบบ ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง (Integrity) และมีความ สอดคล้องกัน (Consistency)

13 13 ภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล ในระบบจัดการ ฐานข้อมูล เป็นภาษาในแบบ Non Procedural การทำงานพื้นฐาน อยู่บน Set และ Relation แบ่งการทำงานเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ DDL / DML และ DCL

14 14 กลุ่มของคำสั่งในภาษา SQL – DDL Data Definition Language (DDL) เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างต่างๆใน ระบบจัดการฐานข้อมูล ตัวอย่างของคำสั่งได้แก่ Create, Alter, Drop

15 15 ตัวอย่างการใช้ภาษา SQL แบบ DDL CREATE TABLE project01 ( proj_num varchar(2) NOT NULL, proj_name varchar(20) NOT NULL ) ; ALTER TABLE project01 ADD proj_status VARCHAR( 5 ) NOT NULL ; DROP TABLE project01 ; CREATE USER user01 IDENTIFIED BY "1234" ; DROP USER user01 ; 15

16 16 กลุ่มของคำสั่งในภาษา SQL – DML Data Manipulation Language ( DML) เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการ เข้าถึงข้อมูล แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆคือ  กลุ่มที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ได้แก่ คำสั่ง Select  กลุ่มที่ใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล ได้แก่คำสั่ง Insert, Update, Delete

17 17 ตัวอย่างการใช้ภาษา SQL แบบ DML INSERT INTO project ( proj_num, proj_name) VALUES (16, “Burapha") ; SELECT * FROM project WHERE proj_num = 16 ; UPDATE Project set proj_name = "Burapha Chant.“ WHERE proj_num = 16 ; DELETE FROM project where proj_num = 16 ;

18 18 กลุ่มของคำสั่งในภาษา SQL – DCL Data Control Language (DCL)  Grant, Revoke GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER ON demo TO user02; REVOKE ALL PRIVILEGES ON demo FROM user02 ;

19 เทคโนโลยีของระบบจัดการฐานข้อมูล

20

21 การทำงานของคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล – บันทึกลง Disk การทำงาน – ต้อง load ข้อมูลเก็บไว้ใน Memory

22 การทำงานของ Program Source code  object code  Execute code การแปล source มี 2 แบบ คือ  Compile  Interprete

23 ผู้ใช้งาน (User) แบ่งได้ 4 กลุ่ม  Naïve Users  Application Programmers  Sophisticated Users  Database Administrator

24 Application ที่ใช้งาน DBMS Applications Interface Application Programs Query Tools Administrator Tools

25 Questions


ดาวน์โหลด ppt Database & DBMS Architecture วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. 2 2 ฐานข้อมูล (Database) - Data and its relation - Databases are designed to offer an organized mechanism.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google