งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล n แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล n แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล n แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล n สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล n แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n ความรู้พื้นฐานเรื่องเขตข้อมูล ระเบียน และ แฟ้มข้อมูล n ชนิดและคุณสมบัติของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองและ หน่วยความจำหลัก

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ความรู้พื้นฐานเรื่องเขตข้อมูล ระเบียน และ แฟ้มข้อมูล n เขตข้อมูล คือ การนำเอาอักขระหลายๆตัวรวมกัน โดย มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเรียกอีกอย่าง ว่า ฟิลด์ (Field) n ระเบียน คือ กลุ่มของฟิลด์ที่สัมพันธ์กัน หรืออาจเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า เรคอร์ด (Record)

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n ชนิดของข้อมูล มีหลายรูปแบบดังนี้ คือ ข้อมูลแบบรูปแบบ เป็นข้อมูลที่รวมอักขระเป็นรูปแบบที่ แน่นอน อาจอยู่ในรูปของรหัส ซึ่งต้องตีความหมายอีก ครั้ง ข้อมูลแบบข้อความ เป็นข้อมูลที่เป็นอักขระในแบบ ข้อความ โดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ความหมายจะอยู่ใน ข้อความ ข้อมูลแบบภาพลักษณ์ เป็นข้อมูลที่เป็นภาพหรือเป็น กราฟ ข้อมูลแบบเสียง ข้อมูลแบบภาพและเสียง เป็นการจัดเก็บภาพและเสียงไว้ รวมกัน

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n ลักษณะของระบบแฟ้มข้อมูล ระเบียนขนาดคงที่ ระเบียนที่มีความยาวแปรได้ n การจัดการแฟ้มข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล การปรับปรุง รักษาแฟ้มข้อมูล

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n ประเภทของแฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูลหลัก แฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง แฟ้มข้อมูลตาราง แฟ้มข้อมูลเรียงลำดับ

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล แบบลำดับ แบบลำดับตามดัชนี แบบสัมพัทธ์

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ชนิดและคุณสมบัติของหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง และหน่วยความจำหลัก n ชนิดของหน่วยความจำหลัก n ชนิดของหน่วยความจำสำรอง

10 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n ชนิดของหน่วยความจำหลัก แรม ไดนามิกแรม สแตติกแรม รอม พรอม อีพรอม อีอีพรอม

11 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n ชนิดของหน่วยความจำสำรอง เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง เช่น จานบันทึกแม่เหล็ก, ออพติ คัลดิสก์, พีซีเอ็มซีไอเอ เข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลำดับ เช่น เทปแม่เหล็ก

12 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล n ความจำเป็นที่ทำให้เกิดการใช้งานโดยระบบ ฐานข้อมูล n ข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล n ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล

13 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล n ความจำเป็นที่ทำให้เกิดการใช้งานโดยระบบ ฐานข้อมูล การประมวลผลกับระบบแฟ้มข้อมูลยุ่งยาก แฟ้มข้อมูลไม่มีความเป็นอิสระของข้อมูล แฟ้มข้อมูลมีความซับซ้อนมาก แฟ้มข้อมูลมีความถูกต้องของข้อมูลน้อย แฟ้มข้อมูลมีความปลอดภัยน้อย ไม่มีการควบคุมจากศูนย์กลาง

14 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล n ข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การบริหารฐานข้อมูล หน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูล กำหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของฐานข้อมูล กำหนดโครงสร้างของอุปกรณ์เก็บข้อมูลละวิธีการเข้าถึงข้อมูล กำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้

15 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล n ข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูล การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล ทำได้ สะดวก สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ มีความเป็นอิสระของข้อมูล สามารถขยายงานได้ง่าย ทำให้ข้อมูลบูรณะกลับสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วและมี มาตรฐาน

16 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล n ข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่ดังนี้ คือ ดูแลการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ควบคุมระบบความปลอดภัยของข้อมูล ควบคุมการใช้ข้อมูลในสภาพที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันหลายคน

17 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล n ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รักษาความถูกต้องของข้อมูล มีความเป็นอิสระของข้อมูล มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง

18 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล n ระดับของข้อมูล n ความเป็นอิสระของข้อมูล n ภาษาที่ใช้ในระบบของฐานข้อมูล

19 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล n ระดับของข้อมูล ระดับชั้นของระบบจัดการฐานข้อมูล มี 4 ระดับ ระดับภายนอก ระดับหลักการ ระดับภายใน ระดับโครงสร้างที่แท้จริง

20 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล n ความเป็นอิสระของข้อมูล แนวคิดเชิงกายภาพและตรรกะ การออกแบบฐานข้อมูล วิวกับการแปลงรูป

21 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล n ภาษาที่ใช้ในระบบของฐานข้อมูล ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) เป็นภาษาที่ใช้ในการกำหนด Schema ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในระบบ ฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL) เป็นภาษาที่ใช้ในการควบคุมความ ถูกต้องและ ความปลอดภัยของข้อมูล

22 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ n ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Data Model) n ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Data Model) n ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Data Model)

23 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ n ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Data Model) โครงสร้างของฐานข้อมูลเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อลูก เรคอร์ดพ่อมีเรคอร์ดลูกได้หลายเรคอร์ด แต่เรคอร์ดลูก มีเรคอร์ดพ่อได้เรคอร์ดเดียว ตัวอย่างของภาษาปฏิบัติการ คือ IMS/VS

24 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ n ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Data Model) ลักษณะเด่น เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนน้อยที่สุด มีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างฐานข้อมูลน้อย ลักษณะโครงสร้างเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการค้นหาข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเป็นลำดับ ป้องกันระบบความลับของข้อมูลได้ดี เพราะต้องอ่านแฟ้มที่เป็น ต้นกำเนิดก่อน

25 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ n ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Data Model) ข้อจำกัด มีโอกาสเกิดความซ้ำซ้อนมากที่สุด ขาดความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลในรูปของเครือข่าย มีความคล่องตัวน้อยกว่า เพราะต้องอ่านแฟ้มที่เป็นต้นกำเนิด ก่อน

26 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ n ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Data Model) โครงสร้างของข้อมูลมีความสัมพันธ์แบบร่างแห ตัวอย่างของภาษาปฏิบัติการ คือ IDMS

27 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ n ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Data Model) ลักษณะเด่น เหมาะสำหรับงานที่แฟ้มข้อมูลมีความสัมพันธ์แบบเครือข่าย มีโอกาสเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยกว่าแบบลำดับชั้น การค้นหาข้อมูลมีเงื่อนไขได้มากและกว้างกว่าแบบลำดับชั้น ข้อจำกัด ป้องกันความลับของข้อมูลได้ยาก มีค่าใช้จ่ายและสิ้นเปลืองมากกว่า ถ้าความสัมพันธ์มีมากเกินไป จะทำให้ออกแบบฐานข้อมูลมี ความยุ่งยากซับซ้อน

28 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ n ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Data Model) โครงสร้างของฐานข้อมูลอยู่ในรูปของรีเลชัน หรือ ตาราง ประกอบด้วยแถว (Tuple) และสดมภ์ (Attribute) การควบคุมความถูกต้อง Tuple มีข้อมูลไม่ซ้ำกัน Tuple ไม่มีลำดับจากบนลงล่าง Attribute ไม่มีลำดับจากซ้ายไปขวา ค่าของ Attribute ทุกค่าจะต้องเป็น atomicity ตัวอย่างของภาษาปฏิบัติการ คือ SQL

29 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ n ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Data Model) ลักษณะเด่น เหมาะสำหรับงานเลือกดูข้อมูลแบบหลายฟิลด์ข้อมูล ป้องกันข้อมูลถูกทำลายหรือแก้ไขได้ดี การเลือกดูข้อมูลทำได้ง่าย ข้อจำกัด แก้ไขปรับปรุงข้อมูลทำได้ยาก มีค่าใช้จ่ายของระบบสูงมาก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล n แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล n.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google