งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 SQL Structured Query Language. 2 SQL หรือ Structured Query Language ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลหรือพูดอีกอย่างก็คือ เป็นภาษาที่ใช้ในการสั่งให้ฐานข้อมูลกระทำการใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 SQL Structured Query Language. 2 SQL หรือ Structured Query Language ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลหรือพูดอีกอย่างก็คือ เป็นภาษาที่ใช้ในการสั่งให้ฐานข้อมูลกระทำการใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 SQL Structured Query Language

2 2 SQL หรือ Structured Query Language ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลหรือพูดอีกอย่างก็คือ เป็นภาษาที่ใช้ในการสั่งให้ฐานข้อมูลกระทำการใด ๆ ตาม คำสั่งที่เราสั่ง ซึ่งในการติดต่อฐานข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะเป็น SQL Server, Microsoft Access, MySQL,DB2 หรือแม้แต่ Oracle ก็จะต้องใช้คำสั่งภาษา SQL ในการควบคุมทั้งสิ้น

3 3 SQL สามารถแบ่งคำสั่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Data Manipulate(DML)  เป็นคำสั่งจัดการข้อมูล ได้แก่ INSERT, UPDATE, DELETE, ROLLBACK, COMMIT Data Definition (DDL)  เป็นคำสั่งจัดการกับไฟล์ในฐานข้อมูล ได้แก่ CREATE, ALTER, DROP Query  เป็นคำสั่งการเรัยกดูข้อมูล คือ SELECT Data Control  เป็นคำสั่งจัดการความปลอดภัย

4 4 Relational Database Table ประกอบด้วย คอลัมน์ (Column) และแถวข้อมูล (Row) โดยคอลัมน์ประกอบด้วย ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล และคุณสมบัติอื่นๆ ( เช่น การกำหนดเป็น primary key, ค่า เริ่มต้น ) แถวเก็บข้อมูลของคอลัมน์ Column Row

5 5 การสร้าง Database ไวยากรณ์ CREATE DATABASE databasename; ตัวอย่าง CREATE DATABASE tot;

6 6 การสร้าง Table ไวยากรณ์ CREATE TABLE tablename (column1 datatype [constraint], column2 datatype [constraint], column3 datatype [constraint],…); ตัวอย่าง CREATE TABLE employee (first varchar(15), last varchar(20), age number(3), address varchar(30), city varchar(20), state varchar(20));

7 7 การป้อนข้อมูล ไวยากรณ์ INSERT INTO tablename (column1,column2,...) VALUES(value1,value2,...); ตัวอย่าง INSERT INTO employee (first, last, age, address, city, state) VALUES ('Luke', 'Duke', 45, '2130 Boars Nest', 'Hazard Co', 'Georgia');

8 8 การปรับปรุงข้อมูล ไวยากรณ์ UPDATE tablename SET columnname1 = newvalue1 [,“columnname2" = "newvalue2"...] WHERE column1 OPERATOR value [AND| OR column2 OPERATOR value ]; ตัวอย่าง UPDATE phone_book SET area_code = 623 WHERE prefix = 979;

9 9 การลบข้อมูล ไวยากรณ์ DELETE FROM tablename WHERE column OPERATOR value [AND|OR column OPERATOR value ]; ตัวอย่าง DELETE FROM employee WHERE firstname = 'Mike' or firstname = 'Eric';

10 10 การลบ Table DROP statement ที่ใช้ในการลบ Table หรือยกเลิก ไวยากรณ์ DROP TABLE tablename ; ตัวอย่าง DROP TABLE employee;

11 11 SQL Query SELECT Statement GROUP BY HAVING ORDER BY การรวมเงื่อนไขกับ Boolean Operator IN และ BETWEEN

12 12 SELECT Statement ประโยคคำสั่ง SELECT ได้รับการนำไปใช้ในการค้นหาข้อมูล ในฐานข้อมูล และดึงข้อมูลที่เลือกตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ไวยากรณ์ SELECT column FROM table1[,table2] [WHERE conditions ] [GROUP BY column-list ] [HAVING conditions ] [ORDER BY column-list [ASC | DESC] ]; ตัวอย่าง SELECT name, age, salary FROM employee WHERE age > 50; SELECT name, age, salary FROM employee WHERE name LIKE “j%”;

13 13 SELECT Statement (cont.) เครื่องหมายเปรียบเทียบ (comparison operator) เครื่องหมายเปรียบเทียบอื่นๆ

14 14 ORDER BY ORDER BY clause เป็น clause ตัวเลือกซึ่งยินยอมให้ แสดงผลลัพธ์ของคิวรี่ที่เรียงลำดับ ( ทั้งเรียงลำดับจากน้อยไป มาก หรือ จากมากไปน้อย ) ตามคอลัมน์ที่ระบุให้เรียงลำดับ ASC = Ascending order ( เรียงลำดับจากน้อยไปมาก ) - เป็นค่าเริ่มต้น DESC = Descending order ( เรียงลำดับจากมากไปน้อย ) ไวยากรณ์ SELECT column1, SUM(column2 ) FROM list-of-tables ORDER BY olumn-list [ASC | DESC]; ตัวอย่าง SELECT employee_id,name, age, salary,dept FROM employee WHERE dept = ‘Sales’ ORDER BY salary DESC;

15 15 การรวมเงื่อนไข และ Boolean Operator AND operator SELECT employee_id, name, salary FROM employee WHERE salary >= 20000.00 AND dept= 'Programmer'; OR operator SELECT employee_id, name, salary FROM employee WHERE (dept = 'Sales') OR (dept = 'Programmer');

16 16 IN และ BETWEEN IN SELECT employee_id, name, salary FROM employee WHERE name IN ("jenifer lopez","will human"); BETWEEN SELECT employee_id, age, name, salary FROM employee WHERE age BETWEEN 30 AND 40;

17 17 Aggregate Function ตัวอย่าง SELECT AVG(salary) FROM employee; ประโยคคำสั่งจะส่งออกผลลัพธ์ที่เก็บค่าเฉลี่ยของทุกข้อมูลที่ ส่งออกมาในคอลัมน์ salary จาก table “employee” SELECT MAX(salary) FROM employee; WHERE dept = 'Programmer'; ประโยคคำสั่งจะส่งออกผลลัพธ์ที่เงินเดือนสูงสุด (salary) ของพนักงานที่มีตำแหน่ง (title) เป็น ‘Programmer’

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23


ดาวน์โหลด ppt 1 SQL Structured Query Language. 2 SQL หรือ Structured Query Language ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลหรือพูดอีกอย่างก็คือ เป็นภาษาที่ใช้ในการสั่งให้ฐานข้อมูลกระทำการใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google