งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database Management SQL Security. 2 การเทเบิลสเปซ (Tablespace) ภายระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลและตารางต่าง ๆ มากมาย ซึ่งตารางเหล่านี้จะอยู่ในเทเบิลสเปซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database Management SQL Security. 2 การเทเบิลสเปซ (Tablespace) ภายระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลและตารางต่าง ๆ มากมาย ซึ่งตารางเหล่านี้จะอยู่ในเทเบิลสเปซ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database Management SQL Security

2 2 การเทเบิลสเปซ (Tablespace) ภายระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลและตารางต่าง ๆ มากมาย ซึ่งตารางเหล่านี้จะอยู่ในเทเบิลสเปซ (Tablespace) โดยปกติระบบฐานข้อมูลจะสร้างเท เบิลสเปซให้ ผู้ใช้สามารถสร้างตารางและบันทึกข้อมูลลง ฐานข้อมูลได้ทันที หากต้องการสร้างเทเบิลสเปซเพื่อ เก็บข้อมูลที่คล้ายกันไว้ในเทเบิลสเปซเดียวกันขึ้นมาใช้ งานนอกเหนือจากเทเบิลสเปซที่มีอยู่ภายในระบบ ผู้ใช้ สามารถสร้างได้ แต่ผู้ที่สร้างนั้นต้อง login เป็น sysdba, system, power user เป็นต้น

3 3 CREATE TABLESPACE Function: – การกำหนดพื้นที่สำหรับการสร้างตารางที่ มีลักษณะงานคล้ายกันเข้าภายใน ฐานข้อมูล CREATE TABLESPACE DATAFILE SIZE M CREATE TABLESPACE BUU_DATA DATAFILE ‘c:\dbf\buu.dbf’ SIZE 10 M

4 4 Database Security คือการป้องกันฐานข้อมูลไม่ให้ บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลมาใช้ งานที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขโมยข้อมูล (Theft of information) การปรับปรุงข้อมูล (Unauthorised modification of data) การทำลายข้อมูล (Unauthorised destruction of data)

5 5 Database Security การรักษาความปลอดภัยนอกจากจะ หมายถึงการป้องกันข้อมูลสูญหาย แล้ว ยังหมายถึงการป้องกันหรือ จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ในฐานข้อมูลนั้น โดยระบบ ฐานข้อมูลจะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูลในระดับต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ตาม ความจำเป็น

6 6 ประเภทของการเข้าถึงข้อมูล มีสิทธิ์ในการอ่านข้อมูล (Read authorisation) – สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่ สามารถปรับปรุงใด ๆ ได้ มีสิทธิในการเพิ่มข้อมูล (Insert authorisation) – สามารถเพิ่มเติมเรคอร์ดใหม่ลง ตารางได้ แต่ไม่มีสิทธิ์สำหรับการ ปรับปรุงข้อมูลในตาราง – การเพิ่มข้อมูลคือการเพิ่มค่าในตาราง และการเพิ่มค่าลงใน attributes ที่มีค่า เป็น NULL values อยู่ก่อน

7 7 มีสิทธิ์การปรับปรุงข้อมูล (Update authorisation) – มีสทธิ์ปรับปรุงข้อมูลแต่ไม่มีลบข้อมูล ออกจากตาราง – การปรับปรุงข้อมูลนั้นมีสิทธิ์ในการ ปรับปรุงข้อมูลบาง attributes มีสิทธิ์ลบข้อมูล (Delete authorisation) – สามารถลบข้อมูลจากตารางได้ ผู้ใช้บางคนอาจมีสิทธิ์ทุกอย่างที่ กล่าวมาได้ หากได้รับสิทธิ์จากผู้ดูแล ระบบฐานข้อมูล ประเภทของการเข้าถึงข้อมูล

8 8 SQL for Data Control Commands: –CREATE USER –ALTER USER –DROP USER –GRANT –REVOKE Security and Access Control

9 9 SQL for Data Control Based on three central objects: –Users –Database objects –Privileges (select, insert, update, delete, references) Security and Access Control

10 10 CREATE USER Function: – การสร้างบัญชีผู้ใช้ในระบบฐานข้อมูล CREATE USER IDENTIFIED BY DEFAULT TABLESPACE CREATE USER Silva IDENTIFIED BY buu CREATE USER Silva IDENTIFIED BY buu DEFAULT TABLESPACE BUU_DATA

11 11 ALTER USER Function: – การปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ในระบบฐานข้อมูล ALTER USER [ IDENTIFIED BY ] [ DEFAULT TABLESPACE ] [QUOTA {K|M} ON ] ALTER USER Silva IDENTIFIED BY buu123 ALTER USER Silva QUOTA 15 M ON Buu_Data

12 12 DROP USER Function: – การลบบัญชีผู้ใช้ในระบบฐานข้อมูล DROP USER DROP USER Silva

13 13 GRANT Function: – การให้สิทธิ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลใน ระบบฐานข้อมูลรวมถึงการให้สิทธิ์ในการ ติดต่อฐานข้อมูลด้วย GRANT ON TO GRANT SELECT, INSERT ON Employee TO Silva GRANT UPDATE(Designation) ON Employee TO Silva, Dias

14 14 Examples: Privileges CategoryExamples INDEXCREATE ANY INDEX ALTER ANY INDEX DROP ANY INDEX TABLECREATE TABLE CREATE ANY TABLE ALTER ANY TABLE DROP ANY TABLE SELECT ANY TABLE UPDATE ANY TABLE DELETE ANY TABLE SESSIONCREATE SESSION ALTER SESSION TABLESPACECREATE TABLE SPACE ALTER TABLESPACE DROP TABLESPACE

15 15 Command:REVOKE Function: – การถอนสิทธิ์คืนจากผู้ใช้ REVOKE ON FROM

16 16 REVOKE REVOKE SELECT ON Employee FROM Silva REVOKE UPDATE(Designation) ON Employee FROM Silva


ดาวน์โหลด ppt Database Management SQL Security. 2 การเทเบิลสเปซ (Tablespace) ภายระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลและตารางต่าง ๆ มากมาย ซึ่งตารางเหล่านี้จะอยู่ในเทเบิลสเปซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google