งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 14 Database Management. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล การสร้างตาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 14 Database Management. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล การสร้างตาราง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 14 Database Management

2 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล การสร้างตาราง การเลือกข้อมูลจากตาราง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง การลบข้อมูลในตาราง การแก้ไขข้อมูลในตาราง

3 3 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ PHP ขั้นตอน 1.ติดต่อฐานข้อมูล 2.กำหนดฐานข้อมูลที่จะใช้งาน 3.เขียนคำสั่ง SQL 4.run คำสั่ง SQL 5.ปิดการติดต่อฐานข้อมูล

4 4 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. การติดต่อกับฐานข้อมูล สร้างส่วนเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง mysql_connect ดังนี้ mysql_connect(hostname, username, password) ; hostname คือ เครื่องที่ติดตั้งระบบฐานข้อมูลของ MySQL username คือ ชื่อของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลของ MySQL password คือ รหัสผ่านของ username

5 5 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการติดต่อกับฐานข้อมูล $hostname = "localhost"; $username = ”root”; $password = ”root"; mysql_connect($hostname, $username, $password) or die("Unable to connect database"); ถ้าติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้จะแสดงข้อความว่า “Unable to connect database)

6 6 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. การกำหนดฐานข้อมูล ใช้ฟังก์ชัน mysql_select_db ตามรูปแบบดังนี้ mysql_select_db(databasename); ตัวอย่าง $databaseName = "Registration"; mysql_select_db( "$databaseName") or die( "Unable to select database");

7 7 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. การเขียนคำสั่ง SQL สร้างคำสั่ง SQL เก็บไว้ในตัวแปร ตัวอย่าง $tablename = "Student"; $query = "select * from $tablename "; ตัวอย่างจะเก็บคำสั่ง SQL ไว้ที่ตัวแปร $query

8 8 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. การ run คำสั่ง SQL การ run คำสั่ง SQL เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผลใช้ฟังก์ชัน mysql_query โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้ mysql_query($query); $query คือตัวแปรที่เก็บคำสั่ง SQL ที่ใช้ ตัวอย่าง $tbname = "Answer"; $query = "select * from $tablename"; $result=mysql_query($query); จากตัวอย่าง ผลลัพธ์ของการ run คำสั่ง SQL ของ $query จะถูกเก็บไว้ที่ $result

9 9 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. การปิดการติดต่อฐานข้อมูล การปิดการติดต่อฐานข้อมูลใช้ฟังก์ชัน mysql_close();

10 10 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันอื่น ๆ - การรับค่าผลลัพธ์จากการ run ของคำสั่ง SQL ใช้ฟังก์ชัน mysql_fetch_array($result); $result คือตัวแปรที่เก็บผลการ run ของคำสั่ง SQL ตัวอย่าง เช่น $row=mysql_fetch_array($result)); - การรับค่าจำนวนแถว ใช้ฟังก์ชัน mysql_num_rows($result); - การรับค่าจำนวนฟิลด์ ใช้ฟังก์ชัน mysql_num_fields($result);

11 11 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างตาราง ตัวอย่าง จะสร้างตารางชื่อ employee ลงในฐานข้อมูล company โดยมีฟิลด์ดังนี้ NameTypeLengthDescription idINT6 A unique identifier for each record firstVARCHAR15The person's first name lastVARCHAR15The person's last name phoneVARCHAR20The person's phone number emailVARCHAR30The person's e-mail address webVARCHAR30The person's website

12 12 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ create_table.php

13 13 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างฟอร์มรับข้อมูลเพื่อนำไปเพิ่มในตาราง First Name: Last Name: Phone: E-mail: Web: insert.html ตัวอย่าง จะสร้างฟอร์ม insert.html เพื่อนำข้อมูลไปเพิ่มลงในตาราง employee

14 14 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนำข้อมูลจากฟอร์มมาเพิ่มลงในตาราง insert.php

15 15 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ insert.html insert.php

16 16 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนำข้อมูลจากตารางมาแสดง select.php

17 17 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ select.php

18 18 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนำข้อมูลจากตารางมาแสดงลงในตารางของ html เพื่อทำ link ไปยังการแก้ไข(update) และลบ (delete) เรคอร์ด Name Phone E-mail Website Modify select2.php

19 19 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ">E-mail ">Website ">Update ">Delete select2.php (ต่อ)

20 20 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ select2.php

21 21 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การลบข้อมูลจากตาราง เมื่อมีการคลิกลิงค์ delete จากไฟล์ select2.php delete.php

22 22 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ delete.php หน้าจอ select2.php ภายหลังการ delete เรคอร์ดของ Seya Duna

23 23 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแก้ไขข้อมูล เมื่อมีการคลิกลิงค์ update จากไฟล์ select2.php ขั้นตอน 1.นำข้อมูลของเรคอร์ดที่ถูกเลือกว่าจะ update ออก จากฐานข้อมูลมาแสดงในฟอร์มเพื่อให้ user ทำการ แก้ไขข้อมูล 2.นำข้อมูลที่แก้ไขแล้วจากฟอร์มไป update กับข้อมูล ในฐานข้อมูล

24 24 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขั้นตอนที่ 1: นำข้อมูลออกจากฐานข้อมูลมาแสดงในฟอร์มเพื่อ ทำการแก้ไข { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/12/3739901/slides/slide_24.jpg", "name": "24 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขั้นตอนที่ 1: นำข้อมูลออกจากฐานข้อมูลมาแสดงในฟอร์มเพื่อ ทำการแก้ไข <.", "description": "$id=$_GET[ id ]; $hostname= localhost ; $username= root ; $password= root ; $database= company ; mysql_connect($hostname,$username,$password) or die( Unable to connect database ); mysql_select_db($database) or die( Unable to select database ); $query= SELECT * FROM employee WHERE id=$id ; $result=mysql_query($query); update.php.", "width": "800" }

25 25 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ while ($row=mysql_fetch_array($result)) { $first=$row[first]; $last=$row[last]; $phone= $row[phone]; $email=$row[email]; $web= $row[web]; ?> update.php (ต่อ)

26 26 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "> First Name: "> Last Name: "> Phone Number: E-mail Address: Web Address: update.php (ต่อ)

27 27 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้าจอ update.php เมื่อมีการคลิกลิงค์ update ของ Dan Wilma จากหน้าจอ select2.php จะดึงข้อมูลเดิมของ Dan Wilma ออกมาเพื่อให้ทำการแก้ไข

28 28 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขั้นตอนที่ 2: นำข้อมูลที่แก้ไขแล้วจาก update.php มา update ลง ในฐานข้อมูล ผ่านการทำงานของไฟล์ update_record.php update_record.php

29 29 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก้ไขข้อมูลจากหน้าจอ update.php แล้วคลิกปุ่ม Update หน้าจอ update_record.php

30 30 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้าจอ select2.php ภายหลังการ update เรคอร์ดของ Dan Wilma ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Dana

31 31 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการกับข้อมูลหลายตาราง การทำงานกับตารางข้อมูลหลายตาราง ให้คำนึงถึง ความสัมพันธ์ (Relationships) ระหว่างตาราง การจัดการกับข้อมูลหลายตารางจะใช้ SQL ช่วย โดยจะมีส่วนของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง ผ่านฟิลด์ที่ทำหน้าที่เป็น Foreign key

32 32 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง ระบบการลงทะเบียน มีตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ –ตารางนักเรียน (student) –ตารางอาจารย์ (advisor) –ตารางวิชา (subject) –ตารางการลงทะเบียนเรียน (register)

33 33 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ student(stucode, stuname, address,advcode ) advisor(advcode, adv_name, phone) subject(subcode, subname, credit) register(stucode, subode, score, grade) Relational Database Model Relationships

34 34 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลในแต่ละตาราง

35 35 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลในแต่ละตาราง

36 36 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง SQL สำหรับการเลือกข้อมูลจากตาราง 1.แสดงรายชื่อนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา SELECT student.stuname, advisor.advname FROM advisor INNER JOIN student ON advisor.advcode = student.advcode 2. แสดงรายชื่อนักเรียน วิชาที่ลงทะเบียน และคะแนนที่ได้ SELECT student.stuname, subject.subname, register.score FROM subject INNER JOIN (student INNER JOIN register ON student.stucode = register.stucode) ON subject.subcode = register.subcode

37 37 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง SQL สำหรับการเลือกข้อมูลจากตาราง 3. แสดงรายชื่อวิชา และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกระบวนวิชา SELECT subject.subname, Avg(register.score) AS AvgOfscore FROM subject INNER JOIN register ON subject.subcode = register.subcode GROUP BY subject.subname

38 38 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง SQL สำหรับการเลือกข้อมูลจากตาราง 4. แสดงรายชื่อวิชาที่มีนักเรียนลงทะเบียน และชื่อนักเรียนที่ ลงทะเบียนในวิชานั้น ๆ พร้อมทั้งเกรดที่ได้รับ จะใช้การทำ query 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง register และ subject ด้วยฟิลด์ subcode จากนั้นดึงฟิลด์ subcode ออกจากตาราง register และดึงฟิลด์ subname ออกมาจากตาราง subject โดย ไม่ให้ subcode และ subname ซ้ำกัน SELECT register.subcode, subject.subname FROM subject INNER JOIN register ON subject.subcode = register.subcode GROUP BY register.subcode

39 39 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง SQL สำหรับการเลือกข้อมูลจากตาราง ครั้งที่ 2 : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง register กับ student ด้วยฟิลด์ stucode จากนั้นดึงฟิลด์ stuname ออกจากตาราง student และฟิลด์ grade ออกจากตาราง register ด้วยเงื่อนไข register.stucode = stucode ที่ดึงออกมาได้จาก query ครั้งที่ 1 SELECT student.stuname, register.grade, register.subcode FROM student INNER JOIN register ON student.stucode = register.stucode WHERE (((register.subcode)=“$subcode"));

40 40 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง Source Code 1.แสดงรายชื่อนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา select3.php

41 41 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Student Name Advisor Name select3.php (ต่อ)

42 42 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. แสดงรายชื่อนักเรียน วิชาที่ลงทะเบียน และคะแนนที่ได้ select4.php

43 43 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Student Name Subject Name Score select4.php (ต่อ)

44 44 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. แสดงรายชื่อวิชา และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกระบวนวิชา select5.php

45 45 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Subject Name Average Score select5.php (ต่อ)

46 46 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. แสดงรายชื่อวิชาที่มีนักเรียนลงทะเบียน และชื่อนักเรียนที่ ลงทะเบียนในวิชานั้น ๆ พร้อมทั้งเกรดที่ได้รับ select6.php

47 47 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Student Name Grade select6.php (ต่อ)

48 48 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ select6.php (ต่อ)

49 49 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ select6.php


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 14 Database Management. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล การสร้างตาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google