งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองฐานข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย – ข้อมูล – โครงสร้างข้อมูล – ความสัมพันธ์ของข้อมูล – ความหมายของข้อมูล – และเงื่อนไขบังคับความสอดคล้องกันของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองฐานข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย – ข้อมูล – โครงสร้างข้อมูล – ความสัมพันธ์ของข้อมูล – ความหมายของข้อมูล – และเงื่อนไขบังคับความสอดคล้องกันของข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบจำลองฐานข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย – ข้อมูล – โครงสร้างข้อมูล – ความสัมพันธ์ของข้อมูล – ความหมายของข้อมูล – และเงื่อนไขบังคับความสอดคล้องกันของข้อมูล

3 แบบจำลองอี - อาร์ (E - R model) Entity- Relationship model : E-R model มี องค์ประกอบดังนี้ - เอนทิตี (Entity) - รีเลชันชิพ (Relationship) – เอนทิตี (Entity) หมายถึง วัตถุ (object) หรือ แนวคิดที่สามารถบอกความแตกต่างของแต่ละ เอนทิตี้ได้

4 - เอนทิตี (Entity) เอนทิตี (Entity) หมายถึง วัตถุ (object) หรือแนวคิดที่สามารถบอกความแตกต่างของแต่ ละเอนทิตี้ได้ กลุ่มของเอนทิตีที่มีคุณสมบัติ เหมือนกันจะเรียกว่า เอนทิตีเซต เช่น เอนทิตี เซตของนักเรียน

5 - รีเลชันชิพ (Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี พนักงาน ขับ รถยนต์

6 แผนผังอี - อาร์ (E-R model) สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน E-R model – รูปสี่เหลี่ยม แทน เอนทิตีเซต – วงรี แทน แอตทริบิวต์ – สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แทนรีเลชันชิพ – เส้นตรง เชื่อมต่อ

7 ชนิดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์แบบวัน - ทู - วัน (1:1) ความสัมพันธ์แบบวัน - ทู - เมนนี (1:M) ความสัมพันธ์แบบเมนนี - ทู - เมนนี (M:N)

8 นักศึกษา สูติบัตร 1 1 มี ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 1-1 relationship types

9 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย 1-M relationship types 1 N ลูกค้า ใบเสร็จ รับ

10 1:M relationship type

11 M N อาจารย์ ชั้นเรียน สอน ความสัมพันธ์แบบหลายต่อ หลาย M-N relationship types

12 M:N Relationship type

13 แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น มีลักษณะโครงสร้างต้นไม่แบบกลับหัว มี ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีโดยการใช้พอยน์ เตอร์ เช่น ความสัมพันธ์รหว่างใบเสร็จ ลูกค้า และ การชำระเงิน

14 แบบจำลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย ใช้แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ แบบ M:N ของแบบลำดับ ขั้น แบบจำลองครือข่ายทุก เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์จะมี พอยน์เตอร์กำกับไว้ด้วย แบบจำลองเครือข่ายจะ สามารถแก้ปัญหาที่แบบ ลำดับขั้นที่เกิดขึ้นแต่การหา คำตอบค่อนข้างจะซับซ้อน และต้องเข้าใจโครงสร้างใน การจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี

15 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นแบบจำลองที่มีการแสดงข้อมูลในรูปแบบของ ตาราง โดยในแต่ละตารางจะประกอบด้วยแถวหรือ ทับเพิล (Tuple) จำนวนหนึ่ง และในแต่ละทัปเพิลจะ ประกอบด้วยหลายแอตทริบิวต์ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะซ่อนความ ซับซ้อนขอระบบไว้ภายใน ทำให้ผู้ใช้หรือออกแบบไม่ รู้สึกถึงความยุ่งยาก และยังมีภาษา Structured Query Language (SQL) สนับสนุน

16 แบบจำลองฐานข้อมูลแบบ ออบเจกต์ ฐานข้อมูลแบบออบเจกต์จะ ประกอบด้วยชุดของคลาส โดย โครงสร้างจะประกอบด้วย attribute และ method


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองฐานข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย – ข้อมูล – โครงสร้างข้อมูล – ความสัมพันธ์ของข้อมูล – ความหมายของข้อมูล – และเงื่อนไขบังคับความสอดคล้องกันของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google