งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเป็น วิทยากรกระบวนการ พยอม วุฒิสวัสดิ์และคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเป็น วิทยากรกระบวนการ พยอม วุฒิสวัสดิ์และคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเป็น วิทยากรกระบวนการ พยอม วุฒิสวัสดิ์และคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

2 1 2 3 4 5 ถ้าเปรียบตัวเองเป็นแก้ว คุณ เป็นแก้วแบบไหน ?

3 กติกาของการเข้าร่วม กิจกรรม ตรงเวลา ทุกความคิดมีคุณค่าไม่ฆ่า ความคิดของผู้อื่น ทุกคนช่วยกันบริหารอย่างมี คุณภาพ ใช้กระบวนการทำงานแบบมี ส่วนร่วม แลกเปลี่ยนอย่างมีความสุข ขอความร่วมมือใช้โทรศัพท์ ระบบสั่น

4 1. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 2. ใช้กระบวนการกลุ่ม 3. กลุ่มจะร่วมกันสร้างความรู้ หลักคิด และวิธีปฏิบัติ ร่วมกัน 4. ทั้งหมดจะร่วมกัน รับผิดชอบต่อผลแห่งความ ดีงามที่จะเกิดร่วมกัน 5. ลดความเป็นตัวตนของ ตนเอง รูปแบบการเรียนรู้

5 ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประยุกต์ใช้ สรุปรวบยอด ถก คิด หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

6 กิจกรรมที่ 1: ประเมินบุคคล เป้าหมาย 1) ท่านมีความคาดหวังอะไรในการ สัมมนาฯครั้งนี้ ” 2) วิทยากรกระบวนการคือใคร ? ตาม ประสบการณ์ของท่าน 3) ท่านมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอย่างไรใน การเป็นวิทยากรกระบวนการ 4) เครื่องมือท่านเคยใช้เครื่องมืออะไรใน การจัดเวทีเรียนรู้ พร้อมระบุว่าใช้เพื่ออะไร 5) บทบาทของวิทยากรกระบวนการมี อะไรบ้าง 6) วิทยากรกรกับวิทยากรกระบวนการ เหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร

7 เงื่อนไข แบ่งกลุ่มตามสีของรูปหัวใจ ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองตามโจทย์แรกที่ กำหนดให้ โดยใช้เวลา 10 นาที หลังจากนั้น ให้หมุนไปจนครบ 6 คำถามและละช่วยเติม กันในประเด็นที่แตกต่างของกลุ่ม 5 นาที หมุนไปจนกลับมา ณ เดิม กลุ่มช่วยกันสรุป และนำเสนอกลุ่มละ 3 นาที ใช้เวลา 50 นาที


ดาวน์โหลด ppt การเป็น วิทยากรกระบวนการ พยอม วุฒิสวัสดิ์และคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google