งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ BIS พัฒนารูปแบบ ใหม่ ระบบ BIS พัฒนารูปแบบ ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ BIS พัฒนารูปแบบ ใหม่ ระบบ BIS พัฒนารูปแบบ ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ BIS พัฒนารูปแบบ ใหม่ ระบบ BIS พัฒนารูปแบบ ใหม่

2 การปรับปรุง ระบบ BIS ระบบ จัดสรร งบประมาณ

3 เข้าระบบการจัดสรร งบประมาณ

4 เลือกจัดสรรงบประมาณประจำปี ( รูปแบบใหม่ )

5 เพิ่มรายการ ( NEW )

6 เพิ่มรายการจัดสรร งบประมาณ

7 เลือกรหัสงบประมาณ

8 เลือกแหล่งของเงิน

9 เลือกรหัสบัญชี งบประมาณ

10 เลือกรหัสกิจกรรมหลัก

11 เลือกรหัสศูนย์ต้นทุน

12 เลือกรหัสหน่วยเบิกจ่าย

13 บันทึกชื่อรายการ จำนวนเงิน

14 การแก้ไขรายการบันทึก งวดจัดสรร คลิก EDIT คลิก OK

15 จะปรากฏหน้าจอภาพ ดังนี้

16 การแก้ไขรายการจัดสรรงบประมาณ คลิกที่ EDIT เลือก รหัส งบประม าณที่ ต้องการ แก้ไข

17 จะปรากฏจอภาพเพื่อให้ทำการ แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง รหัส ต่าง ๆ ที่จะทำ การ แก้ไข สามาร ถเลือก แก้ไข ได้ ถึงแม้ จะทำ การ เบิกจ่า ยไป แล้ว ชื่อ รายการ ต่าง ๆ และ จำนวน เงินที่ ต้องกา รแก้ไข สามาร ถบันทึก ใหม่ได้

18 การปรับปรุง ระบบ BIS ระบบ งานบริหารเงิน งบประมาณ

19 เข้าระบบบริหารเงิน งบประมาณ

20 เข้าหน้าหลัก เลือก รายงานข้อ 3

21 เลือกรายการที่ ต้องการ

22 จะปรากฏจอภาพ

23 เลือกรายการลำดับที่ 13

24 เลือกรายการที่ ต้องการ

25 จะปรากฏจอภาพ

26 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  งานงบประมาณ 4  กลุ่มควบคุมงบประมาณ  กองการเงินและบัญชี  โทร. 0 2241 4429 ภายใน 2281

27 ขอบคุณค่ะ จัดทำโดย กลุ่มควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี โทร. 0 2241 4429 Email : sirirat_rermyindee@hotmail. com

28

29


ดาวน์โหลด ppt ระบบ BIS พัฒนารูปแบบ ใหม่ ระบบ BIS พัฒนารูปแบบ ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google