งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ

2 เงินงบประมาณ ??? เงินงบประมาณ เงินที่เบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ GFMIS ซึ่ง ปัจจุบันมีเพียง สสจ. กับ รพท./ รพศ. ที่เป็น หน่วยเบิกจ่ายเท่านั้น

3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมบัญชีก ลาง * สสจ. สสอ. รพ. สต. รพช. * รพศ./ รพท. * หน่วยเบิกจากระบบ GMIS ( ข้อควรระวังควรบันทึกบัญชี ให้ตรงกับวันที่ในเอกสาร จากระบบ GFMIS)

4 งบรายจ่ายส่วนราชการ งบบุคลากร เช่น เงินเดือน / เงินประจำตำแหน่ง / ค่าจ้างประจำ / เงินเดือน พ. รัฐ งบดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าบ้าน / ค่าตอบแทน พตส. งบลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ / ค่าสิ่งก่อสร้าง งบอุดหนุน เช่น เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและ สิทธิ งบรายจ่ายอื่น เช่น เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว ประเภทเงินงบประมาณ งบรายจ่ายงบกลาง เช่น ค่ารักษาพยาบาล / เงินช่วยการศึกษาบุตร / กสจ.

5 ตัวอย่างเอกสาร เงินเดือนจ่าย ตรง งบ บุคลากร =5,807,000 (5,390,000+322,000 +20,000+75,000) งบกลาง = 232,000 (92,000+140,000) บันทึกเงินรับฝากอื่น = 1,153,100 (100+50,000+420,000+400,000+28,00 0+255,000) เงินรับฝากหักส่งล่วงหน้า ( สะสม / ออมเพิ่ม กบข.) 147,800 = (140,000 + 7,800) งบดำเนินงาน = 195,000 (150,000+50,000) ภาษีหักส่ง ล่วงหน้า 120

6 งบบุคลากร กรณีเงินเดือนจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ( ยกเว้นเงินเดือนพนักงานราชการ )

7 งบบุคลากร ( ต่อ ) กรณีเงินเดือนจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ( ยกเว้นเงินเดือนพนักงานราชการ )

8 งบบุคลากร ( ต่อ ) กรณีข้อมูลงบบุคลากรไม่สมบูรณ์ เงินจะ ถูกโอนมายังหน่วยเบิกจ่าย

9 งบบุคลากร ( ต่อ ) กรณีเงินเดือนจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง สสจ. เบิกให้กับ รพช.

10 งบบุคลากร ( ต่อ ) เงินเดือนพนักงานราชการ หน่วยงาน A เบิกเงินเดือน พนักงานราชการ 500,000 บาท และ เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของ นายจ้าง 25,000 บาท มีรายการหักจาก เงินเดือนพนักงานราชการ 10,000 บาท

11 งบบุคลากร ( ต่อ ) เงินเดือนพนักงานราชการ

12 งบบุคลากร ( ต่อ ) กรณี เงินเดือนพนักงานราชการ สสจ. เบิก ให้กับ รพช.

13 งบบุคลากร ( ต่อ ) กรณี เงินเดือนพนักงานราชการ สสจ. เบิก ให้กับ รพช.

14 งบกลาง

15 งบกลาง ( ต่อ ) กรณี สสจ. เบิกงบกลางให้ รพช.

16 งบกลาง ( ต่อ ) กรณี สสจ. เบิกงบกลางให้กับ สสอ.

17 งบดำเนินงาน กรณี สสจ. / รพศ./ รพท. เบิกจ่ายงบ ดำเนินงาน

18 งบดำเนินงาน ( ต่อ ) กรณี สสจ. เบิกงบดำเนินงานให้กับ รพช.

19 งบดำเนินงาน ( ต่อ ) กรณี สสจ. เบิกงบดำเนินงานให้กับ สสอ.

20 งบดำเนินงาน ( ต่อ ) สสจ. เบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ให้กับ รพศ. / รพท.

21 งบลงทุน กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

22 งบลงทุน ( ต่อ ) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

23 เงินเบิกเกิน ส่งคืน

24 รายได้แผ่นดินนำส่ง คลัง 4201010106.101 - 4207010102.102 รายได้ที่เกี่ยวกับรายได้แผ่นดิน 5210010103.101 รายได้แผ่นดินนำส่ง คลัง

25

26

27

28 ขจ.

29 กลุ่มประกัน สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt กรอบการบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google