งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ วันที่ 30 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ วันที่ 30 ตุลาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

2 ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง -----------------  เป็นระบบการควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณสำหรับ หน่วยงานกองคลัง หน่วยงานกองคลัง  เป็นลักษณะงานสารบรรณงบประมาณ  การส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน  ติดตามเอกสารการใช้จ่ายเงินได้ทุก กระบวนงาน  แบบ Real Time

3 ประโยชน์ที่ได้รับ  ผู้บริหารทุกระดับทราบสถานะและ ความก้าวหน้าในการใช้ จ่ายงบประมาณทุกรายการ จ่ายงบประมาณทุกรายการ  ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะ ของเอกสารการใช้จ่าย งบประมาณของตนเอง หน่วยงาน งบประมาณของตนเอง หน่วยงาน  ผู้ปฏิบัติงานในกองคลัง สามารถ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร แต่ละรายการว่าอยู่ในขั้นตอนใด ระบบสามารถรายงาน แต่ละรายการว่าอยู่ในขั้นตอนใด ระบบสามารถรายงาน ผลงานที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว งานที่อยู่ระหว่าง ผลงานที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว งานที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และสามารถสั่งพิมพ์ เป็น รายงาน ดำเนินการ และสามารถสั่งพิมพ์ เป็น รายงาน ของแต่ละบุคคลได้จากระบบ โปรแกรม ของแต่ละบุคคลได้จากระบบ โปรแกรม

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง ระบบโปรแกรม Budget and Project Management (BPM) กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ วันที่ 30 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google