งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม 1. นายจตุพร ร้องเสียง เลขที่ 5 2. นายณัฐวัฒน์ เทพวรรณ์ เลขที่ 8 3. นายพชร ขันสุภา เลขที่ 16 4. นายวรัชนนท์ สิงสาทร เลขที่ 22 5. นางสาวสุชานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม 1. นายจตุพร ร้องเสียง เลขที่ 5 2. นายณัฐวัฒน์ เทพวรรณ์ เลขที่ 8 3. นายพชร ขันสุภา เลขที่ 16 4. นายวรัชนนท์ สิงสาทร เลขที่ 22 5. นางสาวสุชานันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่ม 1. นายจตุพร ร้องเสียง เลขที่ 5 2. นายณัฐวัฒน์ เทพวรรณ์ เลขที่ 8 3. นายพชร ขันสุภา เลขที่ 16 4. นายวรัชนนท์ สิงสาทร เลขที่ 22 5. นางสาวสุชานันท์ ปันติ เลขที่ 28

2 FreeMind

3 โปรแกรม FreeMind เป็นโปรแกรมสาหรับสร้าง Mind Map ที่ใช้สา หรับการจัดการ และ บริหารความคิดของสมองให้ เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน เสมือนเป็นเส้นใยที่ โยงกันไปมาอย่างมีทิศทางจากความคิดหนึ่งไปสู่ ความคิดหนึ่ง

4 แหล่งที่มาของโปรแกรม FreeMind เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนภาษาจาวา (Java) เพราะภาษาจาวามีความยืดหยุ่นสูง รองรับการทางานบน ระบบปฏิบัติการได้หลากหลายอาทิเช่น Windows, Mac OS และ LINUX ดังนั้น จึงต้องดาวน์โหลดตัวแปลภาษาจาวามา ติดตั้งก่อน จึงจะสามารถทาการติดตั้ง FreeMind และใช้งาน FreeMind ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

5 การติดตั้งโปรแกรม FreeMind การใช้งานโปรแกรม FreeMind จะต้องทางานควบคู่ไปกับ Java Runtime Environment (JRE) ซึ่งไฟล์ที่แนะนาให้ดาวน์ โหลดไปติดตั้งนี้ จะมีตัวติดตั้ง Java Runtime Environment (JRE) อยู่ด้วยแล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม FreeMind ได้จาก http://www.agri.cmu.ac.th/download/detail.asp?id=490 80095

6

7 เริ่มต้นการวาด mind map 1. คลิกปุ่ม File >New เพื่อสร้าง mind map ใหม่ 2. แก้ไขข้อความของโหนดได้โดยการคลิกลงไป บนรายชื่อ New Mindmap แล้วพิมพ์ข้อความที่ ต้องการลงไป 3. หากต้องการใส่ชื่อหัวข้อแบบสองบรรทัดก็ให้ คลิกขวาลงไปบนโหนด เลือก Edit Long Node

8 การใส่สีข้อความ สีพื้นหลัง และสีของเส้นโยง 1. หากต้องการเพิ่มฟอนต์ให้เป็นตัวหนา ให้คลิก เมาส์ขวาที่โหนด แล้วเลือก Format > Bold 2. ใส่สีให้กับหัวข้อใน Node ด้วยการคลิกเมาส์ขวา ที่โหนด แล้วเลือก Format > Node Color 3. การเปลี่ยนสีพื้นหลังของโหนด ด้วยการคลิก เมาส์ขวาที่โหนด แล้วเลือก Format > Node Blackground Color 4. การเปลี่ยนสีของเส้นโยง ด้วยคลิกเมาส์ขวาที่ โหนด แล้วเลือก Format > Edge Color

9

10 การเพิ่มกิ่งก้านให้กับ Node ถ้าต้องการสร้างโหนดก้านก็ให้ไปคลิกเลือก ตำแหน่งที่ต้องการสร้าง แล้วเลือก New Child Node จะแสดงโหนดลูกปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ชื่อลงไป หากต้องการจะลบโหนดที่ไม่ได้ใช้งาน ให้คลิก เมาส์ขวา เลือกโหนดที่ต้องการลบ แล้วเลือก Remove Node

11 สร้างโหนดย่อยซ้อนโหนดลูก 1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนดที่ต้องการสร้างต่อไป แล้วเลือก New Child node แล้วพิมพ์ชื่อโหนดลง ไป 2. สร้างกิ่งก้านหรือโหนดลูกเพิ่มขึ้นอีก โดยคลิก เมาส์ขวาเลือกโหนด แล้วเลือกรายการ New Child node พิมพ์ชื่อโหนดลงไป เสร็จแล้วกดแป้น Enter

12 การเน้นความโดดเด่นให้โหนด 1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนดที่ต้องการความ โดด เด่น 2. เลือก Insert > Cloud 3. กลุ่มของโหนดที่เลือก จะถูกใส่พื้นด้านล่างคล้ายก้อนเมฆ

13 การแทรกไอคอน 1. คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนกที่ต้องการแทรกไอคอน 2. แล้วเลือก Icons > Happy 3. จะได้ไอคอนปรากฏหน้ารายการโหนด

14 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม 1. นายจตุพร ร้องเสียง เลขที่ 5 2. นายณัฐวัฒน์ เทพวรรณ์ เลขที่ 8 3. นายพชร ขันสุภา เลขที่ 16 4. นายวรัชนนท์ สิงสาทร เลขที่ 22 5. นางสาวสุชานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google