งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารออมสิน. ขึ้นในสังกัด กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวง พระคลังมหาสมบัติ และพระราชทานพระบรม ราชานุญาตประกาศใช้ “ พระราชบัญญัติ คลังออมสิน พ. ศ. 2456”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารออมสิน. ขึ้นในสังกัด กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวง พระคลังมหาสมบัติ และพระราชทานพระบรม ราชานุญาตประกาศใช้ “ พระราชบัญญัติ คลังออมสิน พ. ศ. 2456”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารออมสิน

2

3

4 ขึ้นในสังกัด กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวง พระคลังมหาสมบัติ และพระราชทานพระบรม ราชานุญาตประกาศใช้ “ พระราชบัญญัติ คลังออมสิน พ. ศ. 2456” ประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ. ศ. 2456

5 พ. ศ. 2472 - 2489 ต่อมาในปี พ. ศ. 2472 พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมี พระราชดำริเห็นควรโอนกิจการคลังออมสินให้้ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมไปรษณีย์โทรเลข กิจการได้เริ่มแพร่หลาย และ เป็นที่นิยมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับได้ว่ากิจการคลังออมสินในช่วงระยะนี้ เติบโตขึ้นมาก จึงเรียกได้ว่าเป็น " ยุคแห่งความก้าวหน้าของการคลังออม สินแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี พ. ศ. 2472 พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมี พระราชดำริเห็นควรโอนกิจการคลังออมสินให้้ไป อยู่ในความรับผิดชอบของกรมไปรษณีย์โทรเลข กิจการได้เริ่มแพร่หลายและ เป็นที่

6 นิยมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับได้ ว่ากิจการคลังออมสินในช่วงระยะนี้เติบโตขึ้น มาก จึงเรียกได้ว่าเป็น " ยุคแห่งความก้าวหน้าของการคลังออม สินแห่งประเทศไทย " รากฐานความ มั่นคง ธนาคารออมสิน สังกัดกระทรวงการคลัง พ. ศ. 2490 – ปัจจุบัน ต่อมาภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลได้เห็นถึงคุณประโยชน์ ของการออม ทรัพย์และความสำคัญของ คลังออมสินที่มีต่อ การพัฒนาประเทศ จึงได้ยกฐานะของคลัง ออมสินขึ้นเป็นองค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติ บุคคล ดำเนินธุรกิจภายใต้ “ พระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ. ศ. 2489”

7 มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใต้การควบคุม ของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เริ่มดำเนิน ธุรกิจในรูปธนาคาร ออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2490 และคำว่า “ คลังออมสิน ” ก็ได้ เปลี่ยน เป็นคำว่า “ ธนาคารออมสิน ” นับแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา

8 โฉมใหม่ สู่ความทันสมัยครบวงจร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้ เปลี่ยนแปลง ปปรุงพัฒนาระบบการ ดำเนินงาน และการบริการในทุกด้านอย่าง เป็นพลวัตร ธนาบารจึงไครัด้ปรับตัวให้เข้า กับสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้ามากกว่า 26 ล้านบัญชี โดยระดมทรัพยากรในทุกด้าน เตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ และ รูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจร ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้อง ต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุก อาชีพ และทุกช่วงวั

9

10 นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน

11 นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กรรมการและเลขานุการ

12 นางชูจิรา กองแก้ว ประธานกรรมการธนาคารออมสิน


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารออมสิน. ขึ้นในสังกัด กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวง พระคลังมหาสมบัติ และพระราชทานพระบรม ราชานุญาตประกาศใช้ “ พระราชบัญญัติ คลังออมสิน พ. ศ. 2456”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google