งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนการ ชื่อกระบวนการ.......................................................................... ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ...................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนการ ชื่อกระบวนการ.......................................................................... ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ..................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนการ ชื่อกระบวนการ.......................................................................... ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ................................................... ลำดับที่ผังกระบวนการรายละเอียดงานผู้รับผิดชอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง Yes No จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดของกระบวนการ การตัดสินใจ กิจกรรมและ การปฏิบัติงาน ทิศทาง/ การเคลื่อนไหว ของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน (เช่น กรณีการเขียนกระบวนการ ไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า)

2 การออกแบบกระบวนการ ชื่อกระบวนการ......กระบวนการรับหนังสือภายนอก................. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ... ร้อยละของเอกสารที่รับได้ภายใน 2 วัน............ ลำดับผังกระบวนงานรายละเอียดงาน ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงานผู้รับผิดชอบ 1 บันทึกข้อมูลรับหนังสือเข้าระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 5 นาทีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 2 หัวหน้าสารบรรณ ตรวจสอบหนังสือเบื้องต้น และรวบรวมนำเสนอต่อ ผอ.สบก 5 นาที เอกสารไม่มีข้อผิดพลาด หัวหน้า ฝ่ายสารบรรณ 3 ผอ.สลธ.พิจารณาหนังสือภายนอกก่อนส่ง มอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 1 วัน หนังสือได้รับการตรวจ พิจารณาโดย ผอ. ผอ.สบก 4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการส่งเอกสารในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งหนังสือไปยังสำนัก เจ้าของเรื่อง 10 นาที เอกสาร ถูกต้อง ได้รับ การจัดส่งตรงเวลา เจ้าหน้าที่ธุรการของ สบก 5 เจ้าหน้าที่สำนักเจ้าของเรื่องบันทึกข้อมูลลง รับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 นาทีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ธุรการของ สำนักเจ้าของเรื่อง 6 เจ้าหน้าที่สำนักเจ้าของเรื่องจัดแฟ้มเสนอ ผอ.สำนัก พิจารณามอบหมายให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 5 นาทีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เจ้าหน้าที่ธุรการของ สำนักเจ้าของเรื่อง ลงทะเบียนรับ ตรวจสอบ เสนอ ผอ.สลธ. จัดส่งหนังสือไปยัง สำนักที่เกี่ยวข้อง เสนอ ผอ. สำนัก เจ้าของเรื่อง จัดส่งหนังสือไปยัง สำนักที่เกี่ยวข้อง

3 องค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงานองค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2. ขอบเขต 3. คำจำกัดความ 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 5. Work Flow กระบวนการ 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7. มาตรฐานงาน8. ระบบติดตามประเมินผล 9. เอกสารอ้างอิง10. แบบฟอร์มที่ใช้


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนการ ชื่อกระบวนการ.......................................................................... ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ...................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google