งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนการ
ชื่อกระบวนการ ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ ลำดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง No Yes No Yes การตัดสินใจ จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน (เช่น กรณีการเขียนกระบวนการ ไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า) จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดของกระบวนการ กิจกรรมและ การปฏิบัติงาน ทิศทาง/ การเคลื่อนไหว ของงาน

2 การออกแบบกระบวนการ ชื่อกระบวนการ......กระบวนการรับหนังสือภายนอก ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ... ร้อยละของเอกสารที่รับได้ภายใน 2 วัน ลำดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 1 บันทึกข้อมูลรับหนังสือเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 นาที ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 2 หัวหน้าสารบรรณ ตรวจสอบหนังสือเบื้องต้น และรวบรวมนำเสนอต่อ ผอ.สบก เอกสารไม่มีข้อผิดพลาด หัวหน้า ฝ่ายสารบรรณ 3 ผอ.สลธ.พิจารณาหนังสือภายนอกก่อนส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 1 วัน หนังสือได้รับการตรวจพิจารณาโดย ผอ. ผอ.สบก 4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งหนังสือไปยังสำนักเจ้าของเรื่อง 10 นาที เอกสาร ถูกต้อง ได้รับการจัดส่งตรงเวลา เจ้าหน้าที่ธุรการของ สบก 5 เจ้าหน้าที่สำนักเจ้าของเรื่องบันทึกข้อมูลลงรับเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักเจ้าของเรื่อง 6 เจ้าหน้าที่สำนักเจ้าของเรื่องจัดแฟ้มเสนอ ผอ.สำนัก พิจารณามอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทันเวลา ลงทะเบียนรับ ตรวจสอบ เสนอ ผอ.สลธ. จัดส่งหนังสือไปยัง สำนักที่เกี่ยวข้อง จัดส่งหนังสือไปยัง สำนักที่เกี่ยวข้อง เสนอ ผอ.สำนัก เจ้าของเรื่อง

3 องค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) องค์ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2. ขอบเขต 3. คำจำกัดความ 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 5. Work Flow กระบวนการ 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7. มาตรฐานงาน 8. ระบบติดตามประเมินผล 9. เอกสารอ้างอิง 10. แบบฟอร์มที่ใช้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.)


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างแบบฟอร์มการออกแบบกระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google