งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 งบประมาณ หมายถึง แผนงานในรูปของตัวเลขที่ แสดงรายละเอียดการจัดหา และใช้ทรัพยากรใน ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในอนาคต และควบคุมการดำเนินงานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " งบประมาณ หมายถึง แผนงานในรูปของตัวเลขที่ แสดงรายละเอียดการจัดหา และใช้ทรัพยากรใน ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในอนาคต และควบคุมการดำเนินงานใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  งบประมาณ หมายถึง แผนงานในรูปของตัวเลขที่ แสดงรายละเอียดการจัดหา และใช้ทรัพยากรใน ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในอนาคต และควบคุมการดำเนินงานใน ปัจจุบัน  งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่ฝ่าย บริหารใช้ในการวางแผนและควบคุม โดยงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กร รวมทั้งนโยบายของฝ่ายบริหาร  การนำงบประมาณมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ควรจัดให้หน่วยงานในองค์กร มีส่วนร่วมในการจัดทำ ตามหลักการความร่วมมือกันของแต่ละหน่วยงานใน องค์กร  การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ( Goal Congruence ) คือการยึดวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

3  เพื่อการวางแผนล่วงหน้า  เพื่อการเป็นสื่อกลางในการประสานงานของแผนก ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานและ การวางแผนกำไร  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานของฝ่าย ต่างๆในองค์กร

4  เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายล่วงหน้าในขณะจัดทำ งบประมาณ  ผู้จัดการแต่ละแผนกไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เห็น ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณ

5  ศึกษาวัตถุประสงค์ขององค์การรวมทั้งนโยบายของ องค์การ โดยแสดงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน ทางการเงินและทางการบัญชี  ผู้จัดการของแต่ละแผนกในองค์การควรมีส่วนร่วมใน การประมาณการรายการต่างๆในส่วนงานที่ตน รับผิดชอบอยู่เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำประมาณการ  ประมาณการยอดขาย  ผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องประมาณการ เกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์และต้นทุนตามงวดเวลา  ประมาณการขยายการลงทุนในแต่ละงวดเวลาที่จัดทำ งบประมาณ  ปรับปรุงรายการที่บันทึกบัญชีตามหลักเงินค้าง ให้เป็น ราการที่บันทึกตามเกณฑ์เงินสดเพื่อนำไปใช้ประมาณ เงินสดที่จะรับและจะจ่ายจริง  เตรียมงบประมาณย่อยตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ  เปรียบเทียบงบประมาณที่จัดทำให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

6  งบประมาณดำเนินงาน  งบประมาณการเงิน

7  งบประมาณขาย  งบประมาณการผลิต  งบประมาณวัตถุทางตรง  งบประมาณแรงงานทางตรง  งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต  งบประมาณต้นทุนการผลิต  งบประมาณค่าใช้จ่ายขายและบริหาร  งบประมาณกำไรขาดทุน

8  งบประมาณเงินลงทุน  งบประมาณเงินสด  งบประมาณงบดุล  งบประมาณกำไรสะสม  งบประมาณงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ เจ้าของ  งบประมาณกระแสเงินสด


ดาวน์โหลด ppt  งบประมาณ หมายถึง แผนงานในรูปของตัวเลขที่ แสดงรายละเอียดการจัดหา และใช้ทรัพยากรใน ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในอนาคต และควบคุมการดำเนินงานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google