งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท The Best Gems จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท The Best Gems จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท The Best Gems จำกัด
แผนธุรกิจ บริษัท The Best Gems จำกัด กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ
KP KA VP CR CS Key Partners Key Activities Value Proposition Customer Relationship Customer Segmentation การออกแบบ ผู้ผลิต ช่วยเหลือสังคม วัตถุดิบ ต่างประเทศ นักออกแบบ KR CH ในประเทศ Key Resources Channel การออกแบบ ผู้จัดจำหน่าย ออกร้าน งานแฟร์ แหล่งวัตถุดิบ Social Network CS RS ค่าจ้างผลิต รายได้จากการขาย Cost Structure Revenue Stream

3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง
สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

4 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ต้องมีข้อมูลข่าวสารต่อเนื่อง

5 กลยุทธ์ (ช่องทางจำหน่าย)
The Best Gems มีหน้าร้านอยู่ที่อาคาร เพรสซิเด้นท์ (ถนนเพลินจิต) อาศัย โซเชียลเน็ทเวอร์ค อย่าง Facebook สร้างกิจกรรมเพื่อแนะนำร้าน รวมทั้งมีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

6 เว็บไซต์เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและองค์กร

7 กลยุทธ์ (ช่องทางจำหน่าย)
ช่องทางจำหน่าย (ออนไลน์) ปัจจุบันการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการขยายตลาด ถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ในการสร้างข้อมูลที่ดีเพื่อโน้มน้าวผู้พบเห็นให้เกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปให้กลุ่มเป้าหมายทราบ การใช้โซเชียลมีเดีย อย่างเฟสบุ๊คนั้น ยังไม่เหมาะกับการขายสินค้าโดยตรง แต่ควรจะเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อรวมกลุ่มผู้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน แล้วจึงแนะนำไปยังเว็บไซต์ธุรกิจ สำหรับการใช้ระบบสำเร็จรูปของผู้ให้บริการเว็บไซต์ อาจมีข้อจำกัดบางประการ แต่สิ่งสำคัญคือ “ความสดใหม่” ของข้อมูล ที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงให้ทันเทรนด์ และตอบสนองความต้องการของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt บริษัท The Best Gems จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google