งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. 1. พระสาวกผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า................. 1 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. 1. พระสาวกผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า................. 1 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2 1. พระสาวกผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า................. 1 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาและค้นพบหลักธรรม................. 1 2 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาเผยแผ่................. 12 3 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนาและนำ หลักธรรมมาเผยแผ่................. 1 2 3, 4 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 5. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ................. 1 2 3, 4, 5 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 6. สิ่งที่สามารถให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควร แก่การปฏิบัติ................. 1 2 3, 4, 5, 6 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 7. หลักความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามกาลเวลา................. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 8. ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมได้โดยพระองค์เอง................. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 9. เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม เป็นสาวกของ พระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนควรสักการ บูชา................. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. 1. พระสาวกผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า................. 1 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google