งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความสำคัญของ พระรัตนตรัยและปฏิบัติ ตนได้ถูกต้องเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความสำคัญของ พระรัตนตรัยและปฏิบัติ ตนได้ถูกต้องเหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 อธิบายความสำคัญของ พระรัตนตรัยและปฏิบัติ ตนได้ถูกต้องเหมาะสม

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นสิ่งที่ควรเคารพสูงสุดของชาวพุทธ thrai.sci.ku.ac.th/files/image s/bilan.preview.jpg wadthai.info/gall ery/d/1552- 1/029.jpg

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระพุทธเจ้า เป็นผู้ก่อตั้งและค้นพบหลักธรรม แล้วนำมาสั่งสอนให้ปฏิบัติตาม wadthai.info/gallery/d/ 1552-1/029.jpg

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระธรรม เป็นสภาพ ความเป็นจริงที่ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ แล้วนำมาเผยแผ่ thrai.sci.ku.ac.th/files/image s/bilan.preview.jpg

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระสงฆ์ เป็นสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำมา เผยแผ่แก่ชาวพุทธให้ได้รับประโยชน์

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ชาวพุทธจึงควรระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย - เกิดความซาบซึ้งในพระรัตนตรัย - ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หมายถึง คุณความดี งามของพระธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไว้มี 6 ประการ

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาค เจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติ จะพึงเห็นได้เอง ไม่ขึ้นอยู่กับ กาลเวลา ควรเรียกให้มาดูได้ ควรน้อม นำมาประพฤติปฏิบัติ เป็นธรรม ที่วิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงไว้ดีแล้ว

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. พระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ ด้วยตนเอง

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. พระธรรมไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. พระธรรมควรเรียกให้มาดู

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 5. พระธรรมควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 6. พระธรรมอันวิญญูชนจะพึงรู้ ได้เฉพาะตน

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

18 1. พระสาวกผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า................. 1 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาและค้นพบหลักธรรม................. 1 2 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาเผยแผ่................. 12 3 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนาและนำ หลักธรรมมาเผยแผ่................. 1 2 3, 4 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 5. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ................. 1 2 3, 4, 5 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 6. สิ่งที่สามารถให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควร แก่การปฏิบัติ................. 1 2 3, 4, 5, 6 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

24 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 7. หลักความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามกาลเวลา................. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

25 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 8. ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมได้โดยพระองค์เอง................. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg

26 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 9. เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม เป็นสาวกของ พระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนควรสักการ บูชา................. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 thrai.sci.ku.ac.th/file s/images/bilan.previ ew.jpg wadthai.info /gallery/d/1 552- 1/029.jpg


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความสำคัญของ พระรัตนตรัยและปฏิบัติ ตนได้ถูกต้องเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google